Meer groen langs de Zuidweg

Geplaatst door Westlanders.nu op 31/01/2013 12:46 - Gewijzigd op 21/02/2013 12:32

Naaldwijk 21.02.2013 - De fractie van Westland Verstandig heeft B&W in een op 31 januari 2013 ontvangen brief vragen gesteld over de benarde positie van bewoners op de Zuidweg in Naaldwijk.  

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

 

Vraag

Is van ambtelijke zijde de toezegging gedaan aan de bewoners van Zuidweg dat er tijdelijk vervangende bomen zouden worden geplaatst aan en nabij de Zuidweg te Naaldwijk? Zoja, waarom wordt deze toezegging niet nagekomen?

 

Antwoord

Naar aanleiding van een brief van de bewoners aan de Zuidweg heeft op donderdag 15 maart 2012 een bijeenkomst plaatsgevonden waarin een aantal zaken besproken zijn. Een van de onderwerpen waren de bomen langs de Zuidweg ter hoogte van het voormalig tuincentrum. Tijdens dit overleg is afgesproken dat de gemeente zou onderzoeken of het mogelijk is om, voorafgaand aan de bouw van de woningen, bomen te planten die dan tijdens de bouw wellicht tijdelijk verplaatst moeten worden. Deze mogelijkheid is intern bekeken en nog dit plantseizoen zullen er bomen langs dat deel van de Zuidweg worden geplant waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de toekomstige bebouwing.

 

Vraag

Is uw College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat de bewoners van de Zuidweg, mede gezien de uitloop van de bouw van de woningen in dat deel van Hoogeland, er nu al heel lang wel heel erg bekaaid vanaf komen doordat alles wat er stond aan groen is weggehaald en er niets voor teruggekomen is en ook voorlopig niet voor terug zal komen?

 

 

Antwoord

Eind 2011 is het voormalig tuincentrum gesloopt en is het groen van dat perceel verwijderd. Vervolgens zijn de bomen langs de Zuidweg verwijderd en is het terrein bouwrijp gemaakt. Gedurende deze werkzaamheden is er tevens een nieuwe riolering in de Zuidweg aangebracht. Wij zijn het niet eens met uw stelling dat de bewoners er nu al heel lang bekaaid van af komen. Immers de toen aanwezige bomen zijn ongeveer een jaar geleden verwijderd. Wel zal het gezien de uitloop van de woningbouw langer gaan duren voordat de Zuidweg definitief wordt ingericht. Zoals al in ons antwoord van vraag 1 is aangegeven, zullen we nog dit jaar bomen planten langs dat deel van de Zuidweg waar voorheen het tuincentrum was gevestigd.

Vraag

Is uw College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat het niet juist is en ook vreemd is dat tegen de omgevingsvergunning tot kappen vooraf voordat de vergunning verleend wordt geen zienswijze kan worden ingediend en pas achteraf als het besluit verleend is en als de beslissing genomen is bezwaren gemaakt kunnen worden hiertegen? Is dit wel in overeenstemming met de AWB, zeker als het gaat om 45 bomen?

Antwoord

De Awb is hier niet van toepassing. Voor de betreffende aanvraag omgevingsvergunning geldt de reguliere voorbereidingsprocedure vanuit de Wet algemene bepalingen omge-vingsrecht (Wabo). Deze reguliere procedure kent geen wettelijke zienswijzeperiode. Een omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden treedt echter niet direct in werking: tegen het besluit kan bezwaar worden gemaakt en daarbij kan bij de rechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan. Is dit het geval, dan schort te werking op totdat op dat verzoek is beslist.

De bomen aan de Hoogwerf zijn inmiddels verwijderd. Conform het groenplan zijn er duur-zame boomsoorten, essen en beuken, terug geplaatst.

Vraag

Is uw College bereid om met de bewoners van de Zuidweg op korte termijn verder overleg te gaan voeren om te komen tot concrete maatregelen die nodig zijn om de leefomgeving terplaatse te verbeteren?

Antwoord

Vanuit het project Hoogeland zullen wij in overleg treden met de bewoners om het groenplan toe te lichten.

Vraag

Is uw College bereid om tijdelijk bomen te plaatsen, c.q. door de projectontwikkelaar die het betreffende gedeelte van het Hoogeland gaat ontwikkelen, te doen plaatsen?

Antwoord

Wij verwijzen in dezen naar het antwoord op vraag 1.

 Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester, 

M. van Beek

J. van der Tak