Nog steeds verboden bestrijdingsmiddelen in Westlands slootwater

Hans Middendorp, AWP Delfland

Westland 28.05.2018 - Het Hoogheemraadschap van Delfland trekt de conclusie in de Waterkwaliteitsrapportage over 2017 dat de oppervlaktewaterkwaliteit

voor wat betreft de bestrijdingsmiddelen is verbeterd.

Tóch is er bij nadere bestudering van het rapport nog wel een aantal kanttekeningen te plaatsen bij deze optimistische conclusie van het Hoogheemraadschap, zegt Marcel Tielemans, vmlg. directeur van het Waterlaboratorium van de drinkwaterbedrijven.

Veel nul-lozers tuinbouw hebben lozingsmogelijkheid

Illegaal gebruik van verboden dichloorvos

Wat bijvoorbeeld te denken van het gegeven dat de concentraties van twee inmiddels verboden stoffen toch de norm overschrijden: dichloorvos (toelating ingetrokken in 2012) en carbendazim (toelating ingetrokken in 2016). Voor dichloorvos neemt het aantal normoverschrijdingen de laatste jaren zelfs toe! Mogelijk zijn er glastuinders die illegaal hun oude voorraden opmaken. Bronopsporing en zo nodig betere handhaving is echt noodzakelijk.

Behalve bij deze twee niet meer toegelaten stoffen zijn er ook normoverschrijdingen bij 14 wél toegelaten bestrijdingsmiddelen, waaronder het beruchte neonicotinoïde imidacloprid (merknaam: Admire). “Zestien bestrijdingsmiddelen boven de norm in het slootwater, echt schoon kun je dat nog niet noemen”, zegt Tielemans.

Werk aan de winkel!

Dus ja, de oppervlaktewaterkwaliteit in het beheersgebied van Delfland is voor wat betreft de bestrijdingsmiddelen verbeterd, maar er is ook nog een berg werk te verzetten willen de KRW-doelstellingen gehaald worden in 2027.