Platform Duurzaam Westland geen voorstander van schaliegasboringen

Caroline Huizer

Westland 07.08.2014 - Platform Duurzaam Westland volgt de ontwikkelingen op het gebied van schaliegasboringen kritisch.

In de visie van het platform wordt gesteld dat zij zich inzet op de omslag naar duurzame energiebronnen. Schaliegas is een fossiele brandstof, die bovendien milieurisico’s met zich meebrengt bij de winning ervan. (foto archief)

Boren naar dit gas is de afgelopen tijd veel in het nieuws geweest. Schaliegas is moeilijker te winnen dan conventioneel gas. Om het gas te winnen, is het vaak nodig om de bodemlaag onder grote druk te injecteren met water, chemicaliën en zand. De winning van schaliegas kent verscheidene risico’s. In andere landen zijn hierbij negatieve milieu-effecten opgetreden voor met name vervuiling van waterbronnen en inbreuk op landschap en natuur.

De discussie over de boringen is aangewakkerd door informatie van het ministerie van Economische Zaken over het voornemen om een Structuurvisie Schaliegas en een MilieuEffectRapportage op te stellen. Westland is één van de gebieden waar volgens het rapport waarschijnlijk schaliegas zit en wordt dan ook in het onderzoek betrokken. In het planMER, dat als vervolg van het onderzoek zal worden opgesteld, worden de kansen en risico’s (voor zowel de boven- als ondergrond) van eventuele schaliegaswinning in beeld gebracht en aandachtspunten en randvoorwaarden voor de verdere planvorming geformuleerd.

Naar verwachting worden de plan-MER en de ontwerpstructuurvisie begin 2015 ter inzage gelegd.

Wilt u meer weten over Duurzaam Westland? Kijkt u dan op www.duurzaam-westland.nl. Blijf op de hoogte en ontvang handige tips door ons te volgen op Twitter @DuurzaamWL en op Facebook: Duurzaam Westland.