Portocabins als noodhuisvesting voor arbeidsmigranten

Gemeente Westland

Westland 21.05.2019 - Op 25 maart jl. heeft het college van Glastuinbouw Westland en VNO-NCW Westland-Delfland een brandbrief ontvangen inzake de huisvesting van arbeidsmigranten.

In de brief - onderaan ditt bericht * - uiten beide organisaties hun zorgen over het acute tekort aan huisvesting van arbeidsmigranten op dit moment en voor de komende 2 jaar. Mede omdat de realisatie van tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten, volgens het vastgestelde Ontwikkelkader enige procestijd vergt.

Het college (h)erkent de in de brandbrief genoemde problematiek en is in gesprek gegaan met VNO-NCW West en Glastuinbouw Westland. Gezamenlijk is gezocht naar mogelijke noodoplossingen. De druk op (de onderkant van) de woningmarkt als gevolg van de huisvesting van arbeidsmigranten in reguliere woningen en het voorkomen van misstanden waren, en zijn, voor het college extra redenen om mee te werken aan een noodoplossing.

Tweesporenbeleid
Naast het spoor dat we al volgen, te weten de realisatie van 2.000 plekken voor arbeidsmigranten volgens het Ontwikkelkader (spoor 1), willen wij medewerking verlenen aan het verzoek van Glastuinbouw Westland en VNO-NCW om noodhuisvesting voor de korte termijn te realiseren (spoor 2).

Voor deze noodhuisvesting hanteert het college vanwege het spoedeisende karakter en vanwege de kortere duur van het bestaan van de locatie minder stringente voorwaarden. De noodhuisvesting van arbeidsmigranten geldt voor een periode van maximaal 2 a 3 jaar. Hierbij wordt onder andere gedacht aan het plaatsen van portocabins. Gezien de korte periode wordt het onder voorwaarden mogelijk gemaakt om dergelijke noodvoorzieningen te plaatsen op percelen die vallen onder duurzaam glas en gelegen zijn in herstructurerings-gebieden. Immers, vanwege de tijdelijkheid van de noodhuisvesting lopen de belangen hierin parallel.

Om de noodvoorzieningen te kunnen treffen zijn door de gemeente voorwaarden gesteld en is een strakke en ambitieuze planning afgesproken. Zowel de overeengekomen voorwaarden als de planning vindt u hierna.

Voorwaarden

a. Glastuinbouw Westland komt met een lijst van mogelijke locaties.

b. Een locatie dient zich te bevinden binnen het glastuinbouwgebied: grond in eigendom van de gemeente komt niet in aanmerking als mogelijke locatie.

c. De relatie tussen huurder(s) en verhuurder(s) wordt zodanig vormgegeven dat geen afhankelijkheidsrelatie kan ontstaan. Zodoende wordt mogelijke arbeidsuitbuiting voorkomen. Indien huisvesting plaatsvindt via een uitzendbureau dient dit uitzendbureau ingeschreven te zijn in het register van de gemeente.

d. Parkeren dient te gebeuren op eigen terrein of op het terrein van derden (vanzelfsprekend met goedkeuring).

e. De verkeersstructuur moet de nieuwe verkeersstroom kunnen verwerken

f. Bij realisatie van de 2e helft van de 2000 bedden geldt een evenredige vermindering van het aantal bedden binnen de noodhuisvesting.

g. 24/7 toezicht en beheer (extra belangrijk i.v.m. ontbreken voorzieningen en minder comfort portacabines 

h. De kosten voor deze tijdelijke noodhuisvesting (bv. riolering, infrastructuur etc.) komen voor rekening van de tuinbouwsector/aanvrager.

i. In goed overleg met Glastuinbouw Westland kunnen afspraken met de initiatiefnemer gemaakt worden over een zodanig flankerend beleid dat er voor zowel de betrokkenen als de omgeving sprake is van een goed woon- en leefklimaat.

j. Eventuele omwonenden worden geïnformeerd zodra er een ontheffing voor een locatie wordt afgegeven.

Ontheffing bestemmingsplan
Evenals voor locaties voor tijdelijke huisvesting die volgen uit het Ontwikkelkader (spoor 1, 10 jaar) is voor noodhuisvesting voor arbeidsmigranten een tijdelijke ontheffing op het bestemmingsplan (omgevingsvergunning) noodzakelijk. In dit geval zal het college deze tijdelijke ontheffing, zoals hiervoor al opgemerkt, niet voor 10 jaar maar voor maximaal 3 jaar verlenen.

Planning 
Het college is voornemens om op 9 juli (uiterlijk 16 juli) een besluit te nemen over aanvragen voor ontheffing op het bestemmingsplan voor een periode van maximaal 3 jaar. Voorafgaand aan een besluit op deze aanvragen voor ontheffing zullen potentiële locaties getoetst worden op bovengenoemde voorwaarden. Zodra het college positief heeft besloten op de aanvragen zullen de raad, eventuele omwonenden en inwoners worden geïnformeerd over deze locaties.

- tot 31 mei        gelegenheid voor indienen locaties door sector

- 4 juni               college maakt selectie uit voorgestelde locaties 

- tot medio juni   uitvoering “quickscans-light"

- tot 2 juli           gelegenheid tot indienen omgevingsvergunning

- 9 juli               college besluit over wel/niet verlenen omgevingsvergunning

- na 9 juli           informeren omwonenden door initiatiefnemer & realisatie noodhuisvesting

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

College; waterstof als energiebron nog te kostbaar

* Geachte heer Arends,

U ontvangt deze brandbrief omdat wij ons voor de korte termijn zorgen maken over de huisvesting van onze arbeidsmigranten in Westland. De noodzaak om te komen tot voldoende en goede huisvesting voor deze essentiële groep medewerkers is de afgelopen jaren sterk toe genomen. Door een sterke economische groei bestaat er veel spanning op de huizenmarkt en hebben onze ondernemers meer mensen in dienst genomen.

De ondernemers komen huisvestingsmogelijkheden tekort. Zo veel te kort dat er bedrijven zijn die economische schade lijden omdat er wel medewerkers beschikbaar zijn, maar geen huisvesting voorhanden is. Dit heeft tot gevolg dat de groei van bedrijven wordt belemmerd en niet alle producten kunnen worden geoogst of vervaardigd en dus ook niet worden verkocht.

Wij zijn al ruim 1,5 jaar bezig met de Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten om te komen tot goede huisvesting van arbeidsmigranten in Westland. Wij zijn tevreden over de aanpak en ontwikkeling van locaties om te komen tot goede huisvesting van onze arbeidsmigranten.

Wij begrijpen dat om tot goede locaties te komen een zorgvuldig traject moet worden bewandeld. Dit gaat ons acute probleem echter pas over enkele jaren oplossen. Dat kan niet zo zijn. Een oplossing voor de korte termijn is dringend nodig. Het water staat een aantal van onze ondernemers aan de lippen. De enige oplossing die wij zien is dat het College van Burgemeester en Wethouders locaties (gebieden) aanwijst waar per direct huisvesting voor een korte periode mag plaatsvinden.

Het is vervolgens mogelijk om binnen enkele maanden voorlopige huisvesting op die locaties te realiseren. Wij willen graag op korte termijn met u en uw college in gesprek over dit acute en ernstige probleem. Daarbij willen wij enerzijds de noodzaak van de huisvesting van arbeidsmigranten met u bespreken en anderzijds stil staan bij de door ons voorgestelde noodoplossing voor de korte termijn.

Hoogachtend,

Jacco Vooijs Voorzitter

Glastuinbouw Westland 

Pieter Eenhoorn

Voorzitter VNO-NCW Westland-Delfland