Provincie biedt excuses aan gemeente Westland in asbestkwestie

Provincie Zuid Holland

Westland 09.01.2016 - Op vrijdag 8 januari 2016 heeft de gemeente Westland de provincie Zuid-Holland een nieuw plan van aanpak aangeboden.

Hierin wordt beschreven hoe de resterende gevallen rondom de asbestproblematiek in de gemeente Westland aangepakt worden. Dit plan van aanpak is door de eerstverantwoordelijk portefeuillehouder positief ontvangen. Op dinsdag 12 januari 2016 wordt de reactie van de provincie in een vergadering van Gedeputeerde Staten vastgesteld.

De afgelopen periode was voor Gedeputeerde Staten niet duidelijk in hoeverre de gemeentelijke aanpak en bijbehorende acties er toe leiden dat de resterende verontreiniging in beeld is en gesaneerd wordt. Om die reden is er de afgelopen dagen intensief contact geweest tussen de gemeente Westland en de provincie Zuid-Holland. Doel daarvan was om te komen tot een intensivering van de huidige aanpak van de asbestproblematiek in de gemeente Westland.

Particulieren mogen onder voorwaarden asbest ruimen

Brede verantwoordelijkheid
Het door het college van de gemeente Westland vastgestelde plan van aanpak wordt vergezeld van onder andere een advies van de GGD waarin zij aangeeft dat het gezondheidsrisico momenteel verwaarloosbaar klein is. Bovendien wordt gemeld dat men voornemens is om op zeer korte termijn een inventariserend onderzoek af te ronden. Op basis daarvan bepaalt de gemeente Westland of verdere maatregelen nodig zijn.

De portefeuillehouder constateert dat de gemeente breed verantwoordelijkheid neemt en daar ook concrete invulling aan geeft. Daarmee zet de gemeente op dit moment de goede stappen richting het daadwerkelijk oplossen van deze problematiek. Uiteraard blijft de provincie vanuit haar verantwoordelijkheid de voortgang nauwlettend monitoren. Deze lijn zal de portefeuillehouder in de vergadering van Gedeputeerde Staten op 12 januari 2016 inbrengen.

Juridisch advies
De provincie betreurt dat door haar toedoen een vertrouwelijk juridisch concept advies vroegtijdig openbaar is geworden. Het betrof slechts een onderliggend juridisch concept advies dat onderdeel uitmaakt van de bredere afweging die Gedeputeerde Staten op 12 januari 2016 zullen maken. Gedeputeerde Staten zullen hiervoor hun excuses aanbieden aan het college van de gemeente Westland.