Raadgevend referendum afgeschaft

Rijksoverheid/Westlanders.nu

Westlanden 10.07.2018 - De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel tot intrekking van de Wet raadgevend referendum. Daarmee is het nationaal

raadgevend referendum afgeschaft, zoals afgesproken in het regeerakkoord. Het wetsvoorstel is namens het kabinet ingediend door minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Iets lagere opkomst bij tussenstand gemeenteraadsverkiezingen

Referendum
'Kiezers brachten achteraf, nadat een wet is aangenomen, een adviserende stem uit bij een referendum. De Wet raadgevend referendum leidde alleen tot heroverweging. Veel kiezers verwachtten tegelijkertijd dat hun stem niet een advies, maar bindend is. De regering kon na een rechtsgeldig ‘nee’ in een referendum besluiten de raadgevende uitspraak niet of gedeeltelijk over te nemen. Het gevolg hiervan is dat het instrument niet heeft bijgedragen aan het vertrouwen in de politiek, aldus verwoord door de rijksoverheid.

In de praktijk kwam het er namelijk op neer dat de uitslag van een raadgevend referendum meestal niet paste binnen de eigen (zinnige) koers van de regering. Dat leidde weer tot onvrede bij de geraadpleegden omdat de overheid - (on)bewust - een signaal af gaf dat het niet wilde luisteren. Dat heeft dit middel wél duidelijk gemaakt, die paar keer dat er gebruik van is gemaakt.

De regering verklaart verder; 'Een instrument waaraan fundamentele gebreken kleven, wil het kabinet niet langer in stand houden. Andere manieren waarop burgers invloed kunnen uitoefenen op concrete vraagstukken, hebben de volle aandacht van het kabinet.

Zo doet de Staatscommissie parlementair stelsel hier momenteel onderzoek naar. En heeft minister Ollongren het Actieprogramma Versterking Lokale Democratie gepresenteerd, waarbij de komende tijd ingezet wordt op meer betrokkenheid van burgers bij lokaal bestuur.'