Reactie van Gemeente Westland in Alpacakwestie

Geplaatst door Westlanders.nu op 17/09/2013 06:03 - Gewijzigd op 17/09/2013 16:36

Poeldijk 17.09.2013 - De gemeente Westland heeft op verzoek van de redactie gereageerd op de situatie rondom Alpaca Westland aan de Wateringseweg.

Een woordvoerster van de gemeente deelt het volgende mee;

'Omdat er nu een bezwaar- en beroep procedure loopt, doen we er verder geen woordvoering over. De gemeenteraad van Westland heeft op 19 december 2012 een nieuw bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Westland vastgesteld. Dit bestemmingsplan is dit jaar op 12 april 2013 van kracht geworden.

Het perceel van de heer Enthoven achter Wateringseweg 11 met een oppervlakte van ca 1.3 hectare ligt in het duurzame glastuinbouwgebied van Westland en heeft op grond van zowel het oude als het nieuwe bestemmingsplan de bestemming "Agrarisch-Glastuinbouw".

Reactie van Gemeente Westland in Alpacakwestie

De heer T.P.A.M Enthoven gebruikt het perceel Wateringseweg 11 echter zonder toestemming al langere tijd als voor het houden van alpaca's. Hij is het niet eens met de "Agrarische -Glastuinbouw" bestemming die op het perceel ligt en heeft beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan bij de Raad van State.

De Raad van State moet zich nog buigen over deze kwestie.

Bij de voorbereiding op het bestemmingsplan is een inventarisatie gehouden naar bouwwerken die zonder vergunning zijn gebouwd en strijdig gebruik van glastuinbouwgronden. Deze inventarisatie heeft honderden strijdigheden in het glastuinbouwgebied opgeleverd. Van deze strijdigheden zijn dossiers gemaakt die onder zijn gebracht in het project Ruimte voor de glastuinbouw.

Veel van deze gevallen van strijdig gebruik staan de herstructurering van de glastuinbouw aantoonbaar ernstig in de weg. De uitgesproken ambitie van de gemeente Westland in de Greenportvisie 2020 (behoud en versterking van het Westlandse glastuinbouwcluster), het beleid, de vraag vanuit de glastuinbouwsector en de wettelijke handhavingsplicht zijn aanleiding om deze strijdigheden op een zorgvuldige wijze systematisch op te pakken, zodat de gronden weer gebruikt kunnen worden voor de glastuinbouw.

Reactie van Gemeente Westland in Alpacakwestie

Veelal kan er in overleg met de overtreder een oplossing worden bereikt. In de gevallen dat dit niet lukt of dat niet gewenst is wordt er een vooraankondiging verzonden. Daarna kan een last onder dwangsom worden opgelegd of wordt bestuursdwang toegepast om de strijdigheid te beeindigen .Daarnaast is het mogelijk dat burgers de gemeente verzoeken om handhaving. Dit gebeurt dan meestal naar aanleiding van overlast die mensen ervaren van het strijdige gebruik. De gemeente wordt dan gedwongen om op korte termijn te onderzoeken of er sprake is van strijdigheid en daarover een standpunt in te nemen.


Dit is in het geval Wateringseweg 11 het geval geweest.Het handhavingsverzoek heeft geleid tot een last onder dwangsom welke is verzonden op 2 augustus 2013.


Belangrijk argument is dat de gemeente van mening is dat het gebruik van het perceel ten behoeve van de glastuinbouw (na reconstructie) als het meest doelmatig gebruik kan worden gezien.

Samenvoeging en reconstructie met naastgelegen bedrijven kan leiden tot een glastuinbouwbedrijf met een oppervlakte van ca 2,5 hectare met een goede lengte breedte verhouding en een goed ontsluiting op een provinciale weg. Wanneer de heer Enthoven het niet eens is met dit besluit kan hij een bezwaarschrift indienen.