Rekenkamercommissie Westland roept inwoners op voor ideeën

Gemeente Westland

Westland 24.10.2015 - De Rekenkamercommissie (RKC) doet onderzoek naar goed bestuur in de gemeente Westland.

Elk jaar stelt de RKC een onderzoeksplan op voor het komende jaar. De RKC vindt het belangrijk om de inwoners daarbij te betrekken. Om die reden wil zij vragen om goede ideeën voor een onderzoeksonderwerp, voor woensdag 11 november, kenbaar te maken. De commissie stelt een lijst op van mogelijke onderzoeksonderwerpen en betrekt hierbij ideeën voor onderzoeken die leven bij de bevolking en de raad van de gemeente Westland.

Het aanleveren van ideeën voor onderzoeksonderwerpen voor het jaar 2016

Inwoners die een goed idee hebben voor een onderzoeksonderwerp voor de RKC voor het jaar 2016, kunnen dit tot woensdag 11 november kenbaar maken aan de RKC. De commissie benadrukt bij haar oproep wel dat de ideeën voor onderzoeksonderwerpen het persoonlijk belang moeten overstijgen. Het gaat om onderzoeken naar de aanpak van de gemeente op allerlei gebieden. Is er bijvoorbeeld op een bepaald beleidsterrein goed gehandeld en is er daarbij wel op een verstandige wijze omgegaan met het geld van de gemeente?

Rapport Rekenkamercommissie; kernenbeleid beneden de maat

Onderzoeksonderwerpen in het jaar 2015

Jaarlijks voert de RKC circa twee tot drie onderzoeken uit. In juli 2015 heeft de RKC haar onderzoeksrapport uitgebracht: ‘monitor 3D’ en in oktober 2015 het onderzoeksrapport ‘Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Westland’. De conclusies en aanbevelingen in de rapporten bieden de raad handvatten om zijn controlerende taak uit te voeren. Verder heeft de RKC in 2015 een follow-up onderzoek uitgevoerd naar de doorwerking van de aanbevelingen, zoals deze zijn gedaan in het onderzoeksrapport ‘Jongerenwerk in Westland’. De bevindingen van het follow-up onderzoek zijn in juli 2015 aan de raad kenbaar gemaakt. Alle rapporten, die door de RKC zijn uitgebracht, kunt u vinden op de website van de gemeente, onder rekenkamercommissie.

Wat doet de Rekenkamercommissie?

De RKC is een bijzondere en onafhankelijke commissie die is ingesteld door de raad van de gemeente Westland. De RKC bestaat uit drie externe leden, dat wil zeggen leden die afkomstig zijn van buiten de raad, en twee raadsleden.

De RKC helpt de gemeenteraad onder andere om zijn controlerende taak uit te voeren. Zo heeft de RKC onder meer de taak om te onderzoeken of het beleid van de gemeente:

- doelmatig is, dat wil zeggen: of het beleid tegen zo laag mogelijke kosten wordt uitgevoerd

- doeltreffend is, namelijk of het gewenste effect wordt bereikt?

- en rechtmatig is, oftewel of volgens de regels wordt gehandeld?

De Rekenkamercommissie verwacht dat er meer ideeën worden aangeleverd dan zij kan onderzoeken. Om tot een goede keuze te komen, worden alle ideeën beoordeeld. Bijvoorbeeld op financieel en maatschappelijk belang, risico’s voor het bestuur van de gemeente Westland en of zij past binnen de (wettelijke) taakomschrijving en bevoegdheden van de commissie. Het onderzoeksplan 2016 is naar verwachting eind 2015 gereed.

Inwoners kunnen hun suggesties, voorzien van een korte omschrijving van het onderwerp en met vermelding van hun contactgegevens, mailen naar: Rekenkamer@GemeenteWestland.nl of sturen naar:

Griffie gemeente Westland T.a.v. de secretaris van de Rekenkamercommissie, de heer D. van Vliet Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk