Schuld gemeente Westland in 2017 nauwelijks gedaald

Gemeente Westland

Westland 08.06.2018 - De gemeente Westland sluit het jaar 2017 af met een voordelig resultaat van € 8,6 miljoen. Van dit bedrag betreft € 3 miljoen werkzaamheden

die naar 2018 zijn doorgeschoven. Westland houdt dus op een totale begroting van € 329 miljoen een netto-bedrag van € 5,6 miljoen over. Het saldo wordt vooral veroorzaakt door incidentele meevallers op de grondexploitatie. Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld het overschot toe te voegen aan de algemene reserve.

Uit de jaarrekening blijkt verder dat zowel de reservepositie als de schuldpositie van de gemeente Westland zich in 2017 positiever ontwikkelden dan aanvankelijk was verwacht. Eind 2017 zat er in totaal € 259,8 miljoen in de reserves, terwijl € 234,7 miljoen was geprognotiseerd. Dat kwam onder andere door het jaarrekeningresultaat 2017 en vertraging van enkele geraamde uitgaven uit de reserves.

De schuldpositie kwam lager uit dan de verwachte (stijging naar) € 374 miljoen en bedroeg eind 2017 € 336,4 miljoen. Belangrijkste oorzaak hiervan was een ontvangst van € 24 miljoen vanuit de verkoop van gronden.

(Vorig jaar zakte de schuld nog met € 36 miljoen naar € 337 miljoen op een begroting van € 305 miljoen. Die was toen € 24 miljoen lager red.)

Perspectief

Wethouder financiën Ben van der Stee plaatst het positieve jaarrekeningsaldo in perspectief. “De gemeente heeft zijn zaken financieel op orde. Tegelijkertijd realiseren we ons dat de ambities die het nieuwe college heeft voor de komende jaren ook een financiële weerslag zullen hebben. Hetzelfde geldt voor de ambities die het Rijk met de medeoverheden in het zogenaamde Interbestuurlijke programma heeft afgesproken en waarvoor ook de gemeente Westland de nodige inspanningen moet verrichten. Het gaat hierbij onder andere om opgaven op het gebied van woningbouw, energietransitie en sociale vraagstukken. Ook op verschillende andere terreinen voorzien we de komende jaren hogere uitgaven, zoals voor jeugdzorg en de aanpak van de verzakkingen in De Lier. Wij blijven sturen op evenwicht tussen inkomsten en uitgaven.”

Vervolg
Het college van burgemeester en wethouders heeft de jaarrekening 2017 voorgelegd aan de gemeenteraad. Behandeling door de gemeenteraad is gepland op 10 juli 2018.

De jaarstukken en de agenda van de raadsvergadering zijn te raadplegen via de website van de gemeente (www.gemeentewestland.nl)