Schuld gemeente Westland met € 5 miljoen gedaald

Gemeente Westland

Westland 24.05.2016 - De gemeente Westland heeft het rekeningjaar 2015 afgesloten met een voordelig saldo van € 7,3 miljoen op een begroting van bijna € 315 miljoen.

Het grootste deel van dit bedrag (€ 4,5 miljoen) betreft werkzaamheden die om uiteenlopende redenen vanuit 2015 doorlopen naar 2016 of pas in 2016 zijn/worden opgestart. Het restantbedrag van € 2,8 miljoen hangt voor een deel samen met een hogere uitkering van het Rijk. Los van het positieve resultaat op de jaarrekening bedraagt de schuldpositie van de gemeente eind 2015  €373 miljoen. Daarmee is deze € 5 miljoen lager dan begin 2015.

( Update - De schuldpositie is gedaald doordat er sprake was van een lagere financieringsbehoefte dan begroot. Dit komt door een combinatie van achterblijvende uitgaven in met name het doen van investeringen en het ontvangen van gelden uit grondverkopen. Hierdoor hoefde er minder geld te worden geleend.)

Het rekeningsaldo geeft volgens wethouder Peter Ouwendijk (financiën) een te rooskleurig beeld, omdat een belangrijk deel daarvan (€ 4,5 miljoen) wordt veroorzaakt door niet (geheel) uitgevoerde werkzaamheden. “Het betreft onder andere onderzoeken met betrekking tot het Westlands Woonprogramma en de ondersteuning van topsport, de investeringsagenda MKB, de aankoop van een aantal woningen in De Lier en de integrale handhaving in het glastuinbouwgebied.”

Ook in de sfeer van de bedrijfsvoering zijn door terughoudendheid budgetten niet volledig uitgegeven. “Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad daarom voorgesteld de hiermee gemoeide bedragen in 2016 opnieuw beschikbaar te stellen. De rest van het positieve saldo (€ 2,8 miljoen) willen wij toevoegen aan de algemene reserve, zodat het weerstandsvermogen van de gemeente verder wordt versterkt”, aldus wethouder Ouwendijk, die overigens constateert dat de jaarrekening over 2015 bevestigt dat de  gemeente Westland een financieel duurzaam beleid voert. 

Misleidende informatie over financiële zaken gemeente Westland

Overschotten in sociaal domein

Naast het positieve rekeningresultaat is de reservepositie van Westland ten opzichte van 2014 gestegen met € 11,6 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door toename van de reserve Sociaal domein met € 8,2 miljoen. Deze toename hangt samen met drie factoren.

Ten eerste blijkt het historisch verdeelmodel van het Rijk, op basis waarvan Westland geld ontvangt voor de zorg (o.a. Wmo en jeugd) niet voldoende representatief te zijn voor de feitelijke situatie. Westland heeft hier voordeel van gehad. Er komt een nieuw, objectief verdeelmodel waarin Westland een veel lager bedrag ontvangt dan in 2015.

Ten tweede heeft de overheveling van taken naar gemeenten naar verwachting gezorgd voor een eenmalige ‘dip’ in de maatwerkzorg voor jeugd, omdat zowel inwoners als gemeenten en aanbieders moesten wennen aan de nieuwe situatie. Verwacht wordt dat de vraag naar zorg voor jeugd in de toekomst weer gaat stijgen. Ten slotte zijn de aantallen cliënten in de Wmo lager dan verwacht. Ook is de geleverde zorg in de Wmo minder zwaar dan verwacht. Dit geldt zowel voor de oude taken (zoals huishoudelijke hulp) als de nieuwe taken (begeleiding). Vanwege de vergrijzing en extramuralisering verwacht de gemeente ook hier vanaf 2015 een stijging.

Vervolg

Het college van burgemeester en wethouders heeft de jaarrekening 2015 voorgelegd aan de gemeenteraad. Behandeling door de gemeenteraad is gepland op 28 juni 2016. De jaarstukken en de agenda van de raadsvergadering zijn te raadplegen via de website van de gemeente (www.140174.nl).