Stand van zaken planontwikkeling Driesprong Kwintsheul

College Westland

Kwintsheul 14.08.2018 - Op 4 juni heeft de fractie GBW collegevragen gesteld over de voortgang van de planontwikkeling bij De Driesprong in Kwintsheul.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vraag 1

Is het college voldoende op de hoogte van de ontwikkelingen in Kwintsheul- zoals dalende leerlingenaantallen op de basisschool, een stagnerende aanwas van leden bij de sportverenigingen – die de vitaliteit van het dorp bedreigen? En van de urgentie van het realiseren van nieuwe woningen voor (en instroom van) jonge huishoudens in Kwintsheul?

Antwoord 1

Ja. Wij zijn op de hoogte dat de basisschool in Kwintsheul, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de scholen in Wateringen, ruimte heeft voor extra leerlingen. Bij sportverenigingen is een trend zichtbaar dat de aanwas van leden en ledenbehoud een grote opgave is. Vanuit de gemeentelijke Woonvisie wordt ingezet op het behoud van “vitale kernen”. Met de overgenomen motie woningbouw in kleine kernen onderkennen wij de noodzaak voor bouwen voor de lokale behoefte van kernen als Kwintsheul.

Foto Googlemaps

Vraag 2

Is het college met de fractie van GBW van mening dat de neerwaartse trend in Kwintsheul snel gekeerd moet worden en daarvoor alle prioriteit moet worden gegeven aan een voortvarende planvoorbereiding en- ontwikkeling van de locatie ‘De Driesprong’?

Antwoord 2

Wij zijn het met uw fractie eens dat prioriteit wordt gegeven aan de planvoorbereiding en- ontwikkeling van de locatie De Driesprong. Deze ontwikkeling biedt kansen voor het bouwen voor de lokale behoefte en kan daarmee een positieve bijdrage geven aan een toename van het leerlingaantal van de bassischool en aanwas van leden bij sportverenigingen.

Vraag 3

Erkent het college dat actief grondbeleid (en in het bijzonder planontwikkeling) geen kerntaak van een gemeente is, maar beter kan worden overgelaten aan marktpartijen? Vooral ook omdat zij sneller en slagvaardiger kunnen opereren.

Antwoord 3

Actief grondbeleid is een middel om gemeentelijke doelstellingen te verwezenlijken. Bij actief grondbeleid ligt de regie volledig bij de gemeente. Dat betekent onder meer dat de gemeente de woningbouwtypologie, het uitgiftetempo en de inrichting van de openbare ruimte (waaronder groen en speelvoorzieningen) af kan stemmen op de lokale behoefte van Kwintsheul. Daarom hebben wij op 13 maart 2018 gekozen voor een actieve aanpak. Met het besluit voor het vestigen van Wvg heeft uw raad al richting gegeven hieraan.

Vraag 4

Is het college bereid haar strategie te heroverwegen en te kiezen voor het houden van een marktconsultatie (tender) gericht op het bespoedigen van de ontwikkeling en realisatie van de locatie ‘De Driesprong’ te bespoedigen en de (innovatieve) kracht van de markt te benutten?

Antwoord 4

De gemeente heeft (nog) geen grondpositie en kan daarom geen tender uitschrijven. Wel is ons college bereid kritisch te kijken naar de gekozen strategie. Echter, voordat het gebied ontwikkeld kan worden moet eerst de provincie goedkeuring geven aan de plannen. De locatie is momenteel niet als toekomstig woongebied opgenomen, maar als duurzaam glastuinbouwgebied. Met het in procedure brengen van een structuurvisie voor de locatie wordt een eerste stap gezet in het wijzigen van het ruimtelijk beleid. Ook marktpartijen zijn hieraan gebonden en kunnen dat proces niet bespoedigen.

College beantwoordt vragen over woningbouwontwikkelingen zonder bestemmingsplan

Vraag 5

Overigens, ook de ontwikkeling van de plannen op andere locaties in Kwintsheul verloopt stroperig. Wilt uw college ons daarom ook kort en bondig informeren over de status en voortgang van andere bouwplannen in Kwintsheul? Zoals het bouwplan locatie ‘Garage Wittebrug’ of het bouwplan voor de locatie ‘Verkade’?

Antwoord 5

Beide genoemde locaties zijn particuliere initiatieven, waarbij de gemeente een faciliterende rol heeft. Voor de locatie ‘Verkade’ is pas recent een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend nadat in 2016 een QuickScan is beoordeeld. Voor locatie Kerkstraat 127a (Garage Wittebrug) komt nog een voorstel naar uw raad voor een verklaring van geen bedenkingen.