Stand van zaken Trias Westland project

Westland Infra

Naaldwijk 10.08.2015 - Het project Trias Westland heeft als doel een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van het energieverbruik van de Westlandse glastuinbouwbedrijven

en daarmee het verstevigen van de concurrentiepositie van de Greenport Westland.

Triaswestland.nl online

Sinds het voorjaar van 2015 beschikt Trias Westland over een eigen website waarop informatie te vinden is over het project, de techniek en de deelnemers, georganiseerd in de vereniging Earth Energy. Via www.triaswestland.nl is de voortgang van het project te volgen, informatie te vinden over de toe te passen techniek en de deelnemende tuinbouwbedrijven.

Samenwerking bij diepere aardwarmteprojecten

Subsidie

Benutting van warmte uit de Triaslaag is noodzakelijk voor een brede verduurzaming van de energievoorziening van de glastuinbouw. Met de Triaswarmte kan voldaan worden aan de korte- en lange termijn verduurzamingsdoelstellingen van de glastuinbouwsector en de gemeente Westland. Met de realisatie van de eerste Triasboring in 2016 staat Greenport Westland aan de vooravond van wat een mijlpaal kan betekenen voor de ontwikkeling van geothermie in Nederland.

In april heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland hiervoor via de regeling Demonstratie Energie Innovatie (DEI) een bedrag van €1.800.000 beschikbaar gesteld voor het project. Samen met de steun uit de Westland Agenda, DITfonds, NSL-gelden en de GreenDeal zorgt de DEI-regeling ervoor dat alle meerkosten zijn afgedekt voor de doorboring van ongeveer 2,5km diepte (Onderkrijt) naar het 4,0km diepte (Trias).

In juli is ook de benodigde exploitatiesubsidie verkregen. Trias Westland heeft een beschikking ontvangen vanuit de regeling ‘Stimulering Duurzame Energie (SDE+) ter grootte van 27,5MWth. Deze subsidie keert uit op basis van de werkelijk geproduceerde warmte. De hoogte van de subsidie wordt jaarlijks vastgesteld, waarbij de steun per geproduceerde MWH wordt bepaald op een niveau dat de warmte uit de bron kan concurreren met de warmte opgewekt uit fossiele brandstoffen zoals gas.

Geothermie bereikbaar maken voor zo veel mogelijk afnemers

Eind 2014 zijn alle ondernemers uit de omgeving van de beoogde boorlocatie uitgenodigd een intentieovereenkomst te tekenen. Dit heeft tot nu toe geresulteerd in 65 bedrijven die een intentieovereenkomst hebben getekend voor een gezamenlijke warmtevraag van 59,8MWth.

In de overeenkomst zijn naast de uitgangspunten voor de samenwerking de volgende zaken vastgelegd.

• Het kostprijsmodel
• De maximale warmteprijs (plafondtarief)
• De hoeveelheid warmte die het bedrijf op basis van de plafondtarief wil afnemen

Een belangrijk onderdeel van de uitgangspunten is dat de warmteprijs gebaseerd is op de kostprijs, waarbij vooraf een plafondtarief wordt afgsproken. Dit betekent dat als project beter presteert dan de huidige voorzichtige calculaties, de tarieven op basis van de werkelijke kosten naar beneden worden bijgesteld.

Deelnemers kunnen, indien zij hiervoor kiezen, direct en onder dezelfde voorwaarden als de initiatiefnemers aandeelhouder worden. Het uiteindelijke doel is dat er na aflossing van alle leningen een geothermiebedrijf in eigendom van de afnemers overblijft. Op dit moment wordt de juridische structuur uitgewerkt die optimaal aansluit bij deze doelstellingen.

Westland Agenda ondersteunt Harting Holland

Scenario’s voor het warmtenet

Op basis van de intentieovereenkomsten zijn verschillende scenario’s voor het warmtenet uitgewerkt. Op basis hiervan zijn vervolgens voorkeurtracés voor het warmtenet vastgesteld. Deze tracés zijn bepalend voor de vraag welke bedrijven en in welke volgorde in aanmerking komen voor warmte, afhankelijk van het vermogen van de bron. 

Vervolgstappen

In september wordt een bijeenkomst georganiseerd met de leden van de belangenvereniging ‘Earth Energy Westland’. Daar zal onder andere de propositie voor de afname van warmte worden besproken en het participatiemodel.

Na vaststelling van de propositie en het participatiemodel kunnen de deelnemende glastuinbouwbedrijven een besluit nemen over de deelname aan het project. De verwachting is dat eind dit jaar besluitvorming bij de initiatiefnemers over de realisatie kan plaatsvinden, zodat in het eerste kwartaal financial close bereikt zal worden. Als deze mijlpaal is bereikt en alle contracten zijn getekend, kan snel worden gestart met de realisatie van de eerste boring.