Strijdig gebruik gronden en opstallen Galgeweg 3 beëindigd

Gemeente Westland

Naaldwijk 18.05.2018 - De gemeente Westland heeft met de eigenaar van het terrein aan de Galgeweg 3 in Naaldwijk een akkoord bereikt over het beëindigen

van het strijdig gebruik van gronden en opstallen. Hiermee kan een van de langstlopende handhavingsdossiers in Westland worden afgerond. Bovendien wordt een bijdrage geleverd aan het oplossen van een aantal maatschappelijke vraagstukken. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders in een brief die vandaag aan de gemeenteraad is gezonden.

Het hoofdlijnenakkoord biedt de mogelijkheid om in een van de laagst gelegen delen van Nederland een waterberging voor calamiteiten te realiseren en de herstructurering van de glastuinbouw te bevorderen. Ook wordt de waterkwaliteit verbeterd en krijgt Westland er een stuk openbaar toegankelijke natuur bij doordat de waterberging op termijn een dubbelfunctie krijgt als park. De schuur die op het terrein staat krijgt een maatschappelijke bestemming, waarbij in beperkte mate ook besloten bijeenkomsten zijn toegestaan.

Eigenaar Jan Olsthoorn heeft er begrip voor dat de gemeente de strijdigheden op zijn percelen wil beëindigen. “Ik heb me altijd gerealiseerd dat het strijdig gebruik moet eindigen en kan mij vinden in deze oplossing. Ik kan hier blijven wonen en goede doelen blijven ondersteunen. Het groen en water dat hier komt past bij mij.”

Als gevolg van een concreet verzoek tot handhaving is het college van burgemeester en wethouders genoodzaakt geweest het traject van juridische handhaving in te zetten. Het heeft echter de nadrukkelijke voorkeur van het college om via de bestuurlijke weg tot een duurzame oplossing te komen.

Het hoofdlijnenakkoord zal op 23 mei worden besproken in de commissie EFO en daarna juridisch worden uitgewerkt. De gemeenteraad zal te zijner tijd besluiten moeten nemen over wijziging van het bestemmingsplan en verwerving van de gronden (3 hectare) met als doel deze in te brengen voor de uitvoering van het Waterplan. De grondprijs die de gemeente en eigenaar zijn overeengekomen zijn volgens het college marktconform, gelet op de ligging en de beoogde bestemming. De gronden zullen worden doorverkocht aan het Hoogheemraadschap van Delfland.