The Greenery schrapt 350 banen

The Greenery

Westlanden 22.04.2014 - Door de toenemende consolidatie van de Europese retail en de matige prijsvorming, mede veroorzaakt door een langdurig koud en donker voorjaar,...

hebben groente- en fruit leveranciers in 2013 te kampen gehad met tegenvallende resultaten. In lijn met deze ontwikkelingen daalde de netto omzet van The Greenery van 1,4 miljard in 2012 naar 1,3 miljard euro in 2013. Het jaar werd  afgesloten met een licht verlieslatend netto resultaat uit reguliere bedrijfsvoering van 2 miljoen euro.

Om de teruglopende resultaten te keren heeft The Greenery eind 2013, na een uitgebreide heroriëntering, gekozen voor een kostprijsleiderschapsstrategie. Met deze strategie, met een focus op retail, wil het bedrijf haar marktleiderspositie in de AGF markt behouden en structurele winstgroei voor haar coöperatieleden realiseren. Een herinrichting van de bedrijfsstructuur en bedrijfsprocessen is noodzakelijk om deze strategie optimaal uit te voeren.

Voor deze herinrichting, inclusief de uitvoering van een reorganisatie met een verlies van circa 350 banen, is in 2013 een bruto voorziening getroffen van € 23 miljoen. Samen met het resultaat uit reguliere bedrijfsvoering wordt het boekjaar afgesloten met een netto verlies van € 21 miljoen.

Retail-DC-Barendrecht-1500-px

 

Centralisatieenaanpassingorganisatiestructuur


In de komende jaren is een verdere consolidatie van de Europese Retail te verwachten. De druk op AGF-bedrijven om haar productstromen efficiënt te sturen en de overheadkosten te beperken neemt hiermee evenredig toe. Als antwoord hierop kiest The Greenery in haar strategie 2014-2018 voor een centrale aansturing van de goederenstroom met een  efficiëntere benutting van het logistieke netwerk en een functionele, commerciële organisatiestructuur met minder mensen.

Vanaf 2014 wordt meer en beter gebruik gemaakt van gekwalificeerde telerslocaties voor rechtstreekse levering aan klanten. Deze keuze leidt tot lagere ketenkosten en sluit bovendien aan bij de wens van retailers om te kopen 'bij de bron'. Dankzij haar nauwe samenwerking met de leden van de Coöperatie Coforta kan The Greenery steeds een constante aanvoer en kwaliteit van producten 'direct van de tuin' garanderen.  In het logistieke proces worden nieuwe werkmethoden ingevoerd om de activiteiten first-time-right uit te voeren. Gelijktijdig wordt het aantal distributiecentra in drie jaar tijd terug gebracht naar drie gespecialiseerde DC's.

The Greenery werkt inmiddels volgens een commerciële structuur met een duidelijke scheiding tussen de businessunits Retail en Trade en de unit Sourcing. Het bedrijf richt zich in haar commerciële activiteiten nadrukkelijk op de Europese Retail. Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn haar focusmarkten. The Greenery biedt haar klanten een volledig jaarrond assortiment van verse producten, met een gegarandeerde voedselveiligheid, voor een scherpe prijs. Dankzij de 3 peilers van het ketenmodel; kwaliteit in sourcing, excellente logistiek en kennis van de consument en aankoopgedrag kan The Greenery haar klanten een duurzame, betrouwbare en efficiënte keten garanderen.

Alle inspanningen binnen het kader van de nieuwe strategie moeten leiden tot een winstverbetering voor The Greenery. De winst zal The Greenery ten goede laten komen aan de Coöperatie Coforta UA. Het bedrijf zal blijven investeren in omzetgroei en innovatie.


Statusherinrichtingorganisatieenreorganisatie


De afvloeiing van boventallige medewerkers, waarvan de uitvoering in januari 2014 is gestart, verloopt volgens planning. Medio maart is de inrichting van het Retail-DC in Barendrecht en het Trade-DC in Bleiswijk succesvol afgerond. Inmiddels wordt gemiddeld 4% meer volume direct verladen vanaf gekwalificeerde telerslocaties. Een verdere stijging van dit volume is te verwachten omdat het vanaf heden voor klokkopers eveneens mogelijk is hun producten direct op de tuin te verladen. Hierdoor kan het bedrijf het aantal vervoersbewegingen verder verlagen en de inzet van m2 DC oppervlak reduceren.

Begin april is de inrichting van SAP aangepast aan de nieuwe organisatiestructuur. Dit heeft geleid tot een significante verlenging van de planningshorizon voor onze medewerkers van Supply Chain Management en helpt het bedrijf om de faalkosten in het voorraad beheer te verlagen. Deze kosten zijn inmiddels met 30% gereduceerd.

Binnen de productgroep vruchtgroenten is recent een strategisch meerjarenplan voor de afzet van vruchtgroenten gepresenteerd. Samen met de individuele teeltbedrijven wordt momenteel de detailinvulling van dit plan vastgelegd. The Greenery hecht grote waarde aan een gezamenlijke toekomstvisie waarin telers en bedrijf, binnen de productgroepen, gezamenlijk streven naar een optimale vermarkting van producten en diensten.

Passend binnen de strategie van het bedrijf zijn in maart 2014 de aandelen van Van Dijk Foods Belgium verkocht aan Group A. De Witte. Het DC in Maasland en het deel van het vastgoed in Barendrecht zijn in het eerste kwartaal van 2014 verkocht.


Vertrouwen


De Raad van Commissarissen, de Ondernemingsraad van The Greenery en de Ledenraad van Coöperatie Coforta hebben hun goedkeuring gegeven aan de gekozen strategie en hun vertrouwen uitgesproken in de aanpak. Theo Ammerlaan, voorzitter Coöperatie Coforta, onderschrijft de keuze van het bedrijf als volgt: "Een kostprijsleiderschapsstrategie, met een focus op retail, helpt The Greenery om haar prestaties te verbeteren.

Door het bedrijf te centraliseren en processen te standaardiseren kan The Greenery de beste producten leveren tegen een scherpe prijs. Hierbij blijft de focus op een optimale verwaarding van onze groente en fruit-producten gehandhaafd. Wij hebben het vertrouwen dat deze strategie de aanzet is voor een gezonde toekomst voor The Greenery en de leden van Coöperatie Coforta".