Twee moties voor doorgaan Dijkrock festival

Geplaatst door Westlanders.nu op 16/03/2013 07:29 - Gewijzigd op 16/03/2013 08:28

Westland 16.03.2013 - Voor het doorgaan van het Dijkrock festival dit jaar zijn twee moties voor aanstaande dinsdag in de gemeenteraad ingediend, door zowel LPF Westland als Westland Verstandig/LEO2.0.

MOTIE DIJKROCK

Zelfstandige motie met betrekking tot het evenement Dijkrock (mogelijk te betrekken bij behorende bij het voorstel van WV-Leo2.0 m.b.t. de Nota evenementen in Westland)

De raad van gemeente Westland in vergadering bijeen op 19 maart 2013 :

Constaterende dat :

-         De aanvraag evenementenvergunning voor het evenement Dijkrock op 28 september 2012 is ingediend;

-         Deze gevraagde vergunning op 16 januari 2013 is geweigerd;

-         De weigering aanleiding is geweest voor de enkele raadsfracties om hieromtrent vragen te stellen in de commissie bestuur van maart 2013;

-         De discussie in de commissie bestuur tot nu toe niet geleid heeft tot een gewijzigd standpunt van de burgemeester ten aanzien van de aangevraagde vergunning voor Dijkrock.

Overwegende dat : 

-         De aan de weigering ten grondslag liggende argumenten zijn gebaseerd op onjuiste aannames waar het de bereikbaarheid van het terrein betreft;

-         Dijkrock het enige evenement is dat na aanvraag niet op de evenementenkalender is geplaatst;

-         Dijkrock particulier initiatief is van enthousiaste vrijwilligers waar de overheid geen cent aan hoeft bij te dragen;

-         Dit in tijden van crisis waar iedereen geacht wordt zo veel mogelijk zelf “de broek op te houden” ondersteuning en waardering verdient;

-         Het gaat om een evenement waarvan er nog geen tweede is in het Westland;

-         De organisatie van Dijkrock een professionele beveiligingsorganisatie in de arm heeft genomen om het gewenste feest in goede banen te leiden en bovendien een passend calamiteitenplan heeft ingediend;

-         In het verweerschrift van de gemeente naar aanleiding van het ingediende bezwaar wordt aangegeven dat er ruimte is voor een nieuwe initiatieven als er een ander evenement afvalt;

-         Dit thans aan de orde is doordat “Tour du Jour” niet door gaat;

-         Dit evenement weliswaar op zichzelf een andersoortig evenement is vergeleken met Dijkrock, maar de neveneffecten die Tour du Jour te weeg bracht, van een schaalgrootte getuigde die de schaalgrootte van Dijkrock ver overstijgt;

-         De Nota “evenementen in Westland” van 22 maart 2005” lezende de conclusie kan zijn dat het in deze nota neergelegde beleid niet aan vergunningverlening voor Dijkrock in de weg staat;

-         Gezien bovenstaande de feiten en omstandigheden sinds de aanvraag gewijzigd zijn en deze niet bij de toetsing van de aanvraag zijn meegenomen;

Verzoekt de burgemeester:

 

-         Om de vergunningaanvraag voor Dijkrock in alle redelijkheid en billijkheid nogmaals te heroverwegen;

-         Daartoe met de organisatie op korte termijn om de tafel te gaan zitten waarbij de ingediende aanvraag en de nadien gebleken gewijzigde feiten en omstandigheden het uitgangspunt en de opening zullen vormen om tot een constructieve en voor partijen aanvaardbare oplossing te komen.

En gaat over tot de orde van de dag,

Namens de  fractie van LPF-Westland,

Cobie Gardien

Motie als bedoeld in artikel 40 lid 6 Reglement van Orde inzake verlening evenementenvergunning voor 20 juli 2013

De Raad in vergadering bijeen op 19 maart 2013;

OVERWEGENDE:

dat, naar verluidt, momenteel gewerkt wordt aan de uitwerking van het evenementenbeleid voor de Gemeente Westland;

dat in 2014 concrete voorstellen verwacht worden van de zijde van de burgemeester/het College;

dat de burgemeester in de commissievergadering Bestuur van woensdag 6 maart jl. verwezen heeft naar de Nota Evenementen in Westland van 2006. Mogelijkerwijs bedoelde hij de nota vastgesteld door de Raad op 26 april 2005. Daarnaast is er een evaluatierapport evenementenseizoen 2006;

dat -zacht gezegd- het beleid inzake evenementen lastig terug te vinden is in documenten;

dat pas na heel veel navraag er een besluit van de burgemeester bleek te zijn van 16 januari 2012 inzake de samenloop van evenementen met een groot risico binnen de Gemeente;

dat opvalt dat de burgemeester op geen enkele wijze verwijst naar vorengenoemd besluit, ook niet tijdens de vergadering van de Commissie Bestuur; Ook het besluit van 6 januari 2013 inhoudende het bericht dat Dijkrock niet geplaatst wordt op de evementenkalender 2013 vanwege de openbare orde en openbare veiligheid, bevat geen verwijzing naar vorenstaand besluit van de burgemeester;

dat op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Westland 2010 een vergunning voor een evenement geweigerd wordt als deze niet is opgenomen op de evenementenkalender;

dat deze motie beoogt de burgemeester alsnog Dijkrock op de evenementenkalender te laten plaatsen;

dat voor niet plaatsing geen redenen aanwezig zijn;

dat aanvankelijk op de betreffende datum op 20 juli 2013 in Monster een evenement is, maar ook Tour du Jour op de evenementenkalender vermeld wordt. Tour du Jour gaat niet door en dus is er zonder meer ruimte voor een ander evenement;

dat de burgemeester tijdens de commissievergadering heeft aangegeven dat Tour du Jour een binnenevenement is van geringe omvang met heel weinig risico’s,

dat de praktijk vorig jaar uitwees dat op zonnige dagen tot diep in de nacht het Wilhelminaplein zijn naam als “horecaplein” eer aandeed, dit overigens volledig terecht;

dat Tour du Jour zowel dus zich binnen als buiten afspeelde en op zomerse dagen vooral een buitenevenement was;

dat het niet doorgaan daarvan op 20 juli 2013 dan ook voldoende ruimte moet geven voor de inzet van politie elders;

dat ervaringsgewijs Monster een feest is waar geen enkel risico zich voordoet. Hetzelfde geldt voor Dijkrock, hetwelk vorig jaar probleemloos verlopen is. Er is dan ook zeker geen samenloop van evenementen met een groot risico;

dat dan ook de burgemeester de regels zoals hij deze zichzelf heeft opgelegd in het besluit van 16 januari 2012 niet in acht neemt;

dat sprake is van een volledig ongesubsidieerd evenement en het doorgaan daarvan in het belang is van de Westlandse inwoners;

Met het verzoek:

De burgemeester alsnog zal overgaan tot het op de juiste wijze toepassen van de regels zoals deze zijn vastgelegd op 16 januari 2012 en ook op een juiste wijze omgaat met het wegvallen van Tour du Jour en ook op de juiste wijze inhoud geeft aan zijn rol van burgemeester op het gebied van evenementen en de burgemeester verzocht wordt om alsnog aan Dijkrock de gevraagde evenementenvergunning te verlenen, dat wil zeggen het evenement alsnog te plaatsen op de evenementenkalender 2013 en zijn eerdere besluit dienaangaande in te trekken.

Gaat over tot de orde van de dag.

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0

P.J.L.J. Duijsens

Fractievoorzitter