Voorstel; grijze bak legen eens in de 3 weken

Geplaatst door Westlanders.nu op 26/06/2019 15:07 - Gewijzigd op 26/06/2019 16:00

Westland 26.06.2019 - De commissie Ruimte heeft dinsdagavond een voorstel van het college besproken om het ophalen van huishoudelijk restafval te veranderen.

Het landelijk programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) heeft als doelstelling de hoeveelheid huishoudelijk restafval terug te brengen naar maximaal 100 kg per inwoner per jaar in 2020 (inclusief grof afval). De gedachte achter deze doelstelling is dat door een betere scheiding van afval meer grondstoffen worden teruggewonnen waardoor wordt bijgedragen aan een circulaire economie. De huidige hoeveelheid restafval (grof + fijn) is in Westland 229 kg per inwoner. Dit betekent dat de gemeente nog een flinke slag kan – en moet - maken om de landelijke doelstelling te behalen.

De raad heeft op 16 oktober 2018 een motie aangenomen, waarin zij het college vroeg vóór het zomerreces 2019 met een nieuw voorstel voor een eigentijdse manier van afvalinzameling te komen. Met dit raadsvoorstel geven zij uitvoering aan deze motie.

Westland komt jaarlijks € 2,175 miljoen tekort op het product Afval. Hogere inzamel- en verwerkingskosten met name door een forse stijging van de afvalstoffenbelasting (1) hebben tot dit tekort geleid. Hoe beter inwoners hun huishoudelijk afval scheiden, hoe lager de kosten voor afvalinzameling en verwerking. Dit vraagt om een inzamelsysteem dat meer gericht is op het scheiden van afvalstromen, zodat de herbruikbaarheid toeneemt. Hiervoor is een beleidskeuze nodig.

Duurzaamheidsmonitor
Jaarlijks brengt Telos een duurzaamheidsmonitor uit, waar de duurzaamheidsprestaties van alle Nederlandse gemeenten worden vergeleken. Een van de indicatoren waarop wordt gemeten is de inzameling van afval. Op deze indicator scoort Westland nu ongunstig.

Openingstijden en huisvuilinzameling op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag

Huidige situatie

Jaarlijks voert de gemeente een sorteeranalyse uit naar de samenstelling van het restafval. Uit deze sorteeranalyse blijkt dat ruim 70% van het restafval nog bestaat uit GFT en etensresten, papier, glas, textiel en plastic verpakkingsmateriaal. Voor deze af valstromen is nu ook al in Westland gescheiden inzameling mogelijk. Als inwoners de genoemde afvalstromen gescheiden aanleveren, kan in potentie de hoeveelheid restafval met 150 kg per inwoner dalen.

De landelijke benchmark 1 laat zien dat het scheiden van grondstoffen wordt gestimuleerd door de service op het inzamelen van restafval te verminderen en de service op het inzamelen van GFT en etensresten, papier en plastic, blik en drinkpakken (PBD) te verhogen.

Ervaringen in andere gemeenten....
laten zien dat het verlagen van de inzamelfrequentie van het restafval ervoor zorgt dat de hoeveelheid restafval afneemt en de overige stromen, zoals GFT en etensresten, PBD en papier beter gescheiden worden aangeleverd. Een groot deel van het restafval in volume bestaat uit PBD. Bij een verlaging van de inzamelfrequentie van het res tafval is het daarom noodzakelijk om het PBD separaat in te zamelen.

In het bewonersonderzoek is gevraagd wat inwoners kan helpen om het PBD beter te scheiden. Een deel van de inwoners wil een ondergrondse container, een ander deel wil een extra minicontainer voor de inzameling van plastic, blik en drinkpakken (PBD). Een klein deel geeft aan een voorkeur te hebben voor de inzameling met zakken. Door inwoners de keuze te geven of zij gebruik gaan maken van de haal- of brengvoorziening, of van beide wordt het draagvlak voor de nieuwe inzamelmethode vergroot. Uiteraard kan die ervaring in Westland anders uitpakken.

Aanvullende maatregelen
Naast het verlagen van de inzamel frequentie van het restafval naar eens per drie weken en het separaat inzamelen van plastic, blik en drinkpakken (PBD) stelt het college een aantal aanvullende maatregelen voor, gericht op communicatie, educatie, toezicht en handhaving en monitoring, die bijdragen aan het verminderen van de hoeveelheid restafval en het verbeteren van afvalscheidingspercentage. Met deze aanvullende maatregelen is de verwachting dat de hoeveelheid restafval in 2021 verder daalt naar 170 kg per inwoner per jaar.

Kanttekening
De extra kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen 2,8 miljoen euro en verhogen de schuldpositie van de gemeente.

Forse stijging afvalstoffenbelasting (1)
De Rijksoverheid heeft in 2015 een afvalstoffenbelasting ingevoerd om recycling te bevorderen. De afvalstoffenbelasting wordt jaarlijks geïndexeerd en is voor 2019 vastgesteld op € 32,19 per ton. In 2018 bedroeg dit tarief nog € 13,21. Het beperken van de hoeveelheid restafval is dus ook vanuit financieel perspectief van belang. Zeker, omdat restafval de duurste afvalstroom is om te verwerken.

De voltallige tekst van dit voorstel staat hier beschreven en moet de goedkeuring nog krijgen van de gemeenteraad.