WV motie voor uitvoering bouwplannen Ter Heijde

Geplaatst door Westlanders.nu op 24/12/2012 18:02 - Gewijzigd op 24/12/2012 18:23

Ter Heijde 24.12.2012 - Westland Verstandig wil de uitvoering van de bouwplannen in Ter Heijde zekerstellen door een motie in te dienen bij de gemeenteraad. Hieronder de inhoud.  

De Raad bijeen in de vergadering van 22 januari 2013

 OVERWEGENDE:

Dat de Gemeente Westland onttrekkingsvergunningen heeft verleend waardoor de sloop van woningen aan de Michiel de Ruijterstraat en de Karel Doormanstraat – de zgn. fase 1 – mogelijk werd; Hierdoor zijn 15% van de woningen in Ter Heijde gesloopt.

Dat toegezegd is door zowel Arcade als de Gemeente Westland dat spoedig nieuwe woningen zouden worden gerealiseerd in fase 1 in het belang van de kern Ter Heijde. Ook alle fracties in de Gemeenteraad en verenigingen in Ter Heijde wensten uitvoering op korte termijn.

Dat woningcoöperatie Arcade eigenaar is van circa 70% van de 285 woningen in Ter Heijde; Arcade is al vele jaren bezig met planvorming voor vernieuwing van de woningen in met name fase 1.

Dat ook in de zogenaamde “Stedenbouwkundige kaders herstructurering Ter Heijde” van 24-1-2010 is aangegeven:

“Voor de Gemeente zijn met name twee aspecten van belang voor een duurzame vernieuwing van Ter Heijde. Ten eerste natuurlijk het functioneren van Ter Heijde als woonplaats; Een kleinschalig dorp in de duinen met een sterke sociale cohesie. De belangen van de bewoners staan hierbij centraal. Ten tweede het functioneren van Ter Heijde als strandopgang of badplaats. Hierbij gaat het om de belangen van de recreanten en van het op het strand gerichte ondernemers en verenigingen en dergelijke. Ook hierin hebben de bewoners natuurlijk hun rol”.

en

“Sinds kort is ook de Gemeente actief betrokken bij het planvormingsproces voor de dorpsvernieuwing. Daarom heeft zij, in overleg met alle belanghebbende, maar met haar eigen verantwoordelijkheid de voorliggende stedenbouwkundige kaders voor de vernieuwing van Ter Heijde opgesteld.”

en

“Tenslotte speelt de Gemeente natuurlijk een belangrijke rol in deze. Vanuit haar publieke taak heeft zij onder andere een regiefunctie voor de stedenbouwkundige herontwikkeling en is vergunningverlener. Daarnaast is zij echter ook eigenaar van onder andere de openbare ruimte”.

Dat zowel Arcade als ook het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland meerdere malen toegezegd hebben dat de bebouwing van de door sloop van de bestaande woningen opengevallen plaats met nieuwe woningen op korte termijn zou plaatsvinden. Diverse malen zijn startdata genoemd voor de bouwwerkzaamheden. Eerst was dat eind 2011, later eind 2012. Vervolgens werd gewacht op de vaststelling van het bestemmingsplan “Kern Ter Heijde”.

Dat op 18 december 2012 Arcade aan de bewoners van Ter Heijde heeft laten weten dat nieuwbouw van Ter Heijde fase 1 op korte termijn onmogelijk is geworden. Arcade laat weten “door de kabinetsplannen houden we nauwelijks geld over om te investeren in nieuwbouw en renovaties” en “Ook liet het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) onlangs weten dat zij … geen garanties meer geven”. Arcade geeft aan dat een aantal andere projecten wel doorgang kan vinden zoals twee Haagse projecten. Het realiseren op korte termijn van de nieuwbouw Ter Heijde fase 1 is onmogelijk geworden. Arcade geeft wel aan dat zij de nieuwbouw gaarne zou realiseren. De belangenvereniging HINT wordt in de betreffende brief door Arcade bedankt voor de geleverde inspanningen.

Dat indiening van deze motie beoogt te realiseren dat de Gemeente daadwerkelijk invulling geeft aan de hiervoor in de Stedenbouwkundige kaders genoemde regiefunctie en in ieder geval zorg draagt voor realisering van dat deel van fase 1 waartegen nimmer zienswijzen zijn ingediend t.w. de eensgezinswoningen;

Dat de Gemeente blijkbaar Arcade in deze behulpzaam moet zijn door eventueel een garantstelling af te geven voor de door Arcade benodigde financiering welke nodig is voor de uitvoering van het plan, danwel enige andere vorm van financiële ondersteuning waarbij ook rekening gehouden wordt met de wel nog bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw bestaande mogelijkheden.

Dat uitgaande van de jaarcijfers van Arcade vooralsnog moet worden aangenomen dat Arcade “goed is voor haar geld” zodat de risico’s van een eventuele garantstelling of andere vorm van hulp bij de financiering voor de Gemeente te overzien zijn.

Dat de Gemeente Westland gezien de verwikkelingen in het dossier Ter Heijde gehouden is een ultieme inspanning te leveren om alsnog uitvoering van fase 1 in 2013 veilig te stellen; De lelijke open plek in het dorp, het wegvallen van 15% van de woningen en de gevolgen daarvan voor verenigingen en Kerk rechtvaardigen de ingreep door de Gemeente. Immers ook de Gemeente heeft de verwachting gewekt dat snelle realisering van fase 1 mogelijk was.

Met het verzoek:

De Gemeente Westland met Arcade overleg gaat voeren over de daadwerkelijke uitvoering van fase 1 van in ieder geval de zgn. eensgezinswoningen medio 2013 (daartegen zijn geen zienswijzen ingediend) en behulpzaam gaat zijn bij het verkrijgen van de benodigde financiële middelen om op korte termijn uitvoering van fase 1 in Ter Heijde zeker te stellen en zo nodig een garantstelling af te geven danwel een geldlening aan te gaan, al of niet samen met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en met Arcade verder afspraken te maken over wat er nodig is om Arcade op korte termijn uitvoering te laten geven aan de eerder toegezegde bouwplannen deeluitmakend van fase 1 en één en ander terug te koppelen naar de Raad in de Raadsvergadering van maart 2013.

Gaat over tot de orde van de dag.

De fractie van Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens