Geslaagde actie van basisscholen voor behoud zwembad de Waterman

Geplaatst door Westlanders.nu op 21-03-2023 01:00 - Gewijzigd op 22-03-2023 10:47

Wateringen 21.03.2023 update - Op dinsdagochtend 21 maart voerden honderden kinderen van twee basisscholen actie voor het open houden van hun zwembad de Waterman in Wateringen.


Het college is voornemens om het zwembad te sluiten en niet langer van plan meer jaarlijks geld te betalen om de Waterman open te houden. 

De kinderen van de basisscholen OBS Kyckert en WSKO Mariaschool in samenwerking met dansschool Danscreatie, wilden nog een keer hun stem laten horen! En dat hebben ze met een ludieke protestactie gehouden op het terrein van het zwembad.

De kinderen kwamen met honderden naar het zwembad; eerst waren er toespraken gehouden bij een podium, maar daarna volgde de protestmars rondom het zwembad zelf. Daar werden leuzen gescandeerd door de kinderen en zelfgemaakte, gekleurde protestborden omhoog gehouden. Lokale en landelijke media waren op dit spektakel afgekomen. 

De gemeenteraad moet zich morgen (woensdagavond 22 maart) over de kwestie buigen, maar na de actie van vanochtend zal die druk ongetwijfeld flink zijn opgevoerd. Volgens de laatste berichten lijkt een meerderheid van de gemeenteraad voor het open houden van de Waterman te zijn, alleen over de manier waarop verschillen de politieke partijen van mening. Grote vraag blijft dus in hoeverre er een gezamenlijke visie uit voort kan komen. Meer foto 's van de protestactie dinsdagochtend staat in een map op facebook.

LPF Westland en Westland Verstandig met het zijn CDA zijn partijen die een amendement voor woensdagavond hebben ingediend en dat ziet er als volgt uit: 

De Raad van de gemeente Westland, in vergadering bijeen op 22 maart 2023,

Overwegende dat:

- Het zwembad wordt gezien als een waardevolle voorziening voor Westland en Wateringen.
- Dit amendement een laatste poging geeft om openlucht zwembad Waterman voor een periode tot 2034 open te houden.

Besluit als volgt:

1. voor de realisatie van Fase 1, vervanging zwembad en machinekamer, het al toegezegde budget van 2.6 miljoen euro te gebruiken. Voor de realisatie van Fase 1 een extra krediet van maximaal 2 miljoen euro beschikbaar te stellen dit te dekken uit het vrij laten vallen van de uitbreiding van de rotonde Zijtwende de Lier. Daarbij kan worden toegevoegd de nog niet inbegrepen Spuk subsidie

2. voor de realisatie van Fase 2, het opknappen van de gebouwen voor Stichting Waterman Natuurlijk, gebruik te maken de toegezegde 250.000 euro aan sponsorgelden

3. de Stichting Waterman Natuurlijk het zwembad en het daarbij behorend terrein in bruikleen te geven en volgens wet en regelgeving te laten beheren en in stand te houden voor een periode tot 2034

4. Stichting Waterman Natuurlijk zal na de renovatie de exploitatie en alle verdere kosten voor onderhoud van het zwembad en daarbij behorende opstallen en gronden tot 2034 voor eigen rekening nemen

5. dat na de huidige renovatie geen nieuwe financiële middelen meer vanuit de gemeente Westland aan Stichting Waterman Natuurlijk beschikbaar worden gesteld.

6. benodigde financiële middelen door intree, verkopen, verhuur accommodatie, fondswerving en /of Crowdfunding verworven moeten worden.

7. de gemeente zal voor de verhuur voor evenementen van het terrein binnen te stellen kaders ruimhartig met vergunning verlening omgaan

8. gemeente Westland zal deze college periode met een zwembad visie komen en deze moet worden uitgevoerd voor 2034 en niet zoals bij de theater Naald telkens worden opgeschoven

9. het bestuur van Stichting Waterman Natuurlijk moet voor dit besluit garant staan en ermee akkoord gaan, zo niet, dan zal niet akkoord worden gegaan met verstrekken van de benodigde financiële middelen door gemeente Westland om de Waterman tot 2034 open te houden

10. als het bestuur van Stichting Waterman Natuurlijk door een tekort aan bestuursleden of vrijwilligers niet meer langer kan functioneren dan zal op dat moment het zwembad worden gesloten en de grond, voor bevoordeeld woningbouw, worden verkocht om de nu door de gemeente Westland gedane investering gedeeltelijk of geheel terug te krijgen

11. na het realiseren van het besluit wat volgt uit de zwembad visie zal de Waterman worden gesloten, vermoedelijk per 2034 en de grond zal, voor bevoordeeld woningbouw, worden verkocht om de nu gedane investering gedeeltelijk of geheel terug te krijgen

Amendement CDA Westland en Westland Verstandig bij agendapunt 12 van de raadsvergadering van 22 maart 2023:

Voorstel tot besluitvorming over de toekomst van zwembad de Waterman

De Raad van de gemeente Westland, in vergadering bijeen op 22 maart 2023,

Besluit:

1. Dit amendement komt in de plaats van het collegevoorstel inzake de Waterman.

2. Het eerder in 2021 genomen raadsbesluit tot het realiseren van fase 1 in te trekken, behalve voorzover daarin een krediet is vastgesteld van € 2.600.000,--.

3. Voor de realisatie van fase 1 (vervanging bad en machinekamer) het al toegezegde budget van € 2.600.000,-- in te zetten en aanvullend voor de realisatie van fase 1 een krediet van maximaal € 2.800.000,-- (waarvan ca. € 800.000,-- weer terug zal vloeien vanuit de SPUK-gelden) beschikbaar te stellen en te dekken uit het vrij laten vallen van de uitbrei- ding van de rotonde Zijtwende De Lier in de begroting van 2024 en in 2023 de investering tijdelijk te dekken uit ‘herontwikkeling de Noviteit’,

4. Voor de realisatie van fase 2 (opknappen van de gebouwen) de aan de Stichting Waterman Natuurlijk toegezegde gelden van derden van € 250.000,-- te laten gebruiken.

5. Bij de uitvoering van dit amendement de navolgende uitgangspunten in acht te nemen, met welke uitgangspunten de Stichting Waterman Natuurlijk zich akkoord verklaard heeft:

a. Het nieuwe zwembad kan in seizoen 2024 in gebruik worden genomen.

b. Het totale complex blijft in stand.

c. De stichting zal het zwembad en omliggende gronden tijdens de zomerperiode op- timaal gebruiken.

d. De gemeente geeft opdracht voor vernieuwing bad en installaties zoals eerder aan- gegeven. Hiermee wordt het bad duurzaam, waardoor energieverbruik zeer gering zal zijn en jaarlijks niet meer zal bedragen dan € 20.000,--.

e. De gemeente geeft het gehele complex aan de stichting in erfpacht voor de duur van 25 jaar. In ieder geval zal in de akte worden opgenomen dat de erfpacht eindigt als de stichting stopt met het openstellen van het zwembad, dan wel wanneer naar het oordeel van de gemeente de exploitatie niet naar behoren plaatsvindt, dan wel de continuïteit in gevaar komt. Bij het einde van de erfpacht wordt het com- plex in de dan aanwezige staat teruggegeven aan de gemeente.

f. De stichting verzorgt het onderhoud van het complex met vrijwilligers en bekostigt dat onderhoud zelf uit eigen of van derden verkregen middelen gedurende de duur van de erfpachtovereenkomst. De stichting zal geen erfpachtcanon aan de gemeen- te voldoen en in ruil daarvoor neemt de stichting het jaarlijkse onderhoud op zich en reserveert zij het aangegeven bedrag.

g. Uitgaande van de bedongen garantieperiodes voor bad en installaties -welke garan- ties de gemeente voorzoveel nodig overdraagt aan de stichting- zal de stichting jaarlijks € 25.000,-- reserveren voor het onderhoud, voor het eerst in 2025.

h. De gemeente zal haar (blote) eigendom, na het in erfpacht uitgeven, afdoende ver- zekeren en verzekerd houden en de gemeente voldoet ook de WOZ en Waterschapslasten.

i. De stichting zal meewerken aan eventuele plannen van de gemeente als voor het complex een eventuele medegebruiker zich aandient of de gemeente andere gebruiksmogelijkheden heeft voor de tijd dat het zwembad dicht is. De inkomsten daaruit komen in principe ten goede aan de stichting. Mochten extra kosten gemaakt moeten worden voor dit gebruik, dan zullen de gemeente en de stichting overleggen hoe daarmee om te gaan.

j. De gemeente zal zich inspannen om, mocht ander gebruik een verruiming van de geldende bestemmingsplanvoorschriften noodzakelijk maken, samen met de stichting zorg te dragen voor die verruiming, mits dat past in een goede ruimtelijke ordening.

k. De stichting zal de exploitatie van het complex voor eigen risico en rekening gaan doen en daarvoor in principe geen bijdrage van de gemeente verlangen, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor een dergelijk verlangen wel redelijk is. In ieder geval zal de stichting jaarlijkse exploitatieoverschotten reserveren voor jaren waarin er tekort is..

6. De stichting de opdracht te geven te komen tot een langetermijnplanning waarbij:

a. In 2030 het zwembad qua exploitatie en onderhoud op eigen benen blijft staan.

b. Voor 2040 het gebouwgedeelte vernieuwd of herbestemd kan worden,

Aldus besloten door de Raad op 22 maart 2023

Toelichting:

Introductie De meerderheid van de raad heeft zich tijdens de raadsvergadering van 10 november 2020 in de Begrotingsraad uitgesproken voor het openblijven van zwembad de Waterman en een budget ter beschikking is gesteld van € 2.600.000,--. De geraamde kosten voor het openhouden van het bad zijn echter inmiddels verder toegenomen waardoor aanvullend budget nodig is om het zwembad toekomst te geven. De huidige coalitie heeft zich middels het akkoord uit 2022 ondanks de stijgende kosten onder voorwaarden nogmaals voor het openblijven van het bad uitgesproken. Het college heeft echter het besluit aan de raad voorgelegd om het zwembad niet open te houden, met daarbij als voornaamste argumentatie:

1. Er is een overschot aan zwemcapaciteit en bij sluiting van de Waterman is dit nog voldoende beschikbaar.

2. Het beheermodel en exploitatie zijn kwetsbaar.

3. De investering is hoog, en de kans bestaat dat er op termijn opnieuw investering nodig is voor het gebouw.

4. Het terrein kan ook voor andere doeleinden gebruikt worden. De indieners van dit amendement sluiten zich aan bij de basis van de argumentatie, maar zijn het niet eens met het college dat dit zou moeten leiden tot sluiting van het zwembad. De zorgen in de argumentatie moeten serieus overwogen worden bij de investering om er zeker van te zijn dat het zwembad minimaal 15 jaar en het liefst 30 jaar mee kan. Langetermijnplanning Het amendement zorgt er voor dat de Waterman de zekerheid heeft dat het zwembad duurzaam geëxploiteerd kan worden voor minimaal 15 jaar. Hierdoor kunnen sponsors, adverteerders en nieuwe gebruikers weer geworven worden.

Dit amendement draagt zorg dat het zwembad wel qua exploitatie en onderhoud op eigen benen komt te staan. Dit houdt in dat de investering van fase 1 wordt uitgevoerd door dit amendement en dat het zwembad een plan uitwerkt om in 2030 verder onafhankelijk van de gemeente te kunnen opereren en dat voor 2040 het gebouwgedeelte vernieuwd kan worden of een andere functie toebedeeld kan krijgen.

In dit plan wordt minimaal meegenomen:

- Meerjarenplan financiën (tot 2040), waarbij het zwembad zelf € 25.000,-- per jaar voor onderhoud opzij kan leggen.
- Werving van sponsors, adverteerders.
- Werving van nieuwe gebruikers die jaarrond gebruik kunnen maken van de faciliteiten.
- Werving en behoud van vrijwilligers, bestuursleden.
- Op termijn mogelijk aansluiting bij andere sportbesturen in Wateringen zoals KMD/VELO.

Het plan wordt voorgelegd aan het college voor 1 januari 2024. Tijdlijn De langetermijnplanning stelt de stichting in staat om zelf te komen met een gedegen visie om het zwembad ook na 2030 en 2040 levensvatbaar te houden. 

22 maart 2023 Besluit over toekomst de Waterman Gemeenteraad

April 2023    Start voorbereidingen en aanbestedingen fase 1 en uitwerking langetermijnplan

Zomer 2023  1. Start uitvoering fase 1 door gemeente
                     2. Start uitvoering opknappen gebouwgedeelte door de stichting

Medio 2024 Zwembad weer open

Medio 2030 Zwembad qua exploitatie en onderhoud in principe op eigen benen, inclusief onderhoudsreserve van € 50.000,-- per jaar

Voor 2040   Uitvoeren vernieuwing of herbestemming gebouwgedeelte

Onderhoudsreserving
Om voldoende risico te dekken op onderhoud zien de indieners dat jaarlijks minimaal € 25.000,-- door het zwembad gereserveerd moet worden. Mocht dit bedrag niet gehaald worden, dan zullen de gemeente en de stichting nader overleg plegen.

Dekking
Voor het vergroten van de rotonde Zijtwende De Lier staat in de begroting een nieuwe investering van cumulatief € 2,9 miljoen (€ 100.000,-- in 2023 en € 2.8 miljoen in 2024). Indieners van het amendement zien op dit moment nog niet de noodzaak van deze uitbreiding en stellen voor het aanvullende budget hieruit te dekken. Uitgaande van SPUK-subsidie zal het dan gaan om een aan- vullend budget tussen de € 1.688.680,-- en € 1.961.596,--.

Omdat het overgrote deel van de investering voor de rotonde gepland staat in 2024 stellen de in- dieners voor om de mogelijke investeringen voor de Noviteit in Monster uit te stellen tot 2024, zodat in 2023 al een bedrag kan worden vrij gemaakt voor de realisatie van fase 1. In 2024 wordt het resterende bedrag vanuit de in 2024 begrote bedragen van de Zijtwende-rotonde weer overgeheveld naar investeringen voor de Noviteit in Monster zodat deze investering voor Monster gewaarborgd blijft

Reacties (11 reacties geplaatst)

Een bijzonder hoog bedrag voor een seizoens attractie waarbij het geld uit begroting voor investeringen in Monster en De Lier wordt gehaald. Ook broodnodig! Had dan tenminste gekort op investeringen in Wateringen. Matig kernenbeleid
Het is en blijft een seizoensattractie, waar dus niet het hele jaar door gezwommen kan worden. Ook niet voor schoolzwemmen.
Gaan we daar zoveel miljoen in pompen? En een openluchtzwembad is niet zo uniek, een opblaasbad in de tuin en je hebt hetzelfde effect, stuk goedkoper!
Wedden dat deze demonstranten ook weer werkeloos waren?
geen hotel en geen openluchtzwembad nog beter.
Daar kan ik geen logica in ontdekken,Fons.
Gewoon openhouden de gemeente geeft wel 9miljoen uit voor een hotel
Dan ben je echt BAD!
Weg met die bodemloze geld verslindende put en ieder seizoen problemen je kan naar strand monster waarom iedere plaats een eigen bad en wie gaat dit opbrengen wij natuurlijk
De reacties onder de artikelen over de Waterman zijn weer te triest voor woorden. Wat een niveau. "Ga werken!" tegen kinderen? "Ga ergens anders zwemmen" tegen kinderen die misschien nooit de kans hebben gekregen om te zwemmen in een openluchtzwembad dicht bij huis, terwijl al die volwassenen (die nu dit zwembad weg willen hebben) hier hun hele jeugd hebben kunnen zwemmen en plezier kunnen hebben?

Ik vind dat dit unieke openluchtzwembad behouden moet blijven zodat ook mijn kinderen hier ooit eens kunnen zwemmen en lekker bewegen. Wateringen is nou niet bepaald voorzien van fantastische buitenspeelvoorzieningen dus laten we dit alsjeblieft wel behouden. Of pompen we al het geld in dat zwembad in Monster, waar elk jaar bijna een miljoen naartoe gaat? En waar je echt de hoofdprijs betaalt om naar binnen te mogen. Terwijl dat dorp wél super dichtbij het strand en de zee ligt. En dan het zwembad in Naaldwijk, dat straks ook maanden dicht gaat. Laten we er nou eens voor zorgen dat we het als Westlanders goed regelen voor onszelf en onze kinderen.
Gelukkig hadden ze hun speelgoed trekkers thuis gelaten!
Hebben ze de kinderen het hele verhaal uitgelegd? Inclusief de financiële gevolgen voor alle bewoners in het Westland? Of alleen de indoctrinatie van een paar bejaarden die hun hobby niet kwijt willen?

Die kids kunnen toch overal zwemmen, wellicht kan de Gemeente Westland de overige zwembaden goedkoper maken voor kinderen van Westlandse scholen. Lijkt me zinvoller dan hieraan nog enige euro spenderen.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.