Minder drank en drugsgebruik Hoekse jongeren

Geplaatst door Westlanders.nu op 12/03/2013 14:59 - Gewijzigd op 20/08/2013 06:33

Hoek van Holland 12.03.2013 - De gezamenlijke alcohol- en drugsaanpak van de deelgemeente Hoek van Holland, GGD Rotterdam-Rijnmond, politie, scholen, jongerenwerk en maatschappelijke organisaties heeft haar vruchten afgeworpen.  

Dit blijkt uit de uitkomsten van de CtC-enquête, die eind 2012 is gehouden onder de Hoekse jongeren in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar. Zo is, vergeleken met de uitkomsten van de CtC-enquête uit 2008, het alcoholgebruik onder de Hoekse jongeren met 23% afgenomen (van 54,4% naar 31,5%). Ook wat betreft het rookgedrag (van 19,6% naar 15,7%) en het gebruik van softdrugs (van 5,7% naar 2,9%) is een aanzienlijke daling waar te nemen. In totaal 199 Hoekse jongeren (een respons van 31%) hebben meegewerkt aan het onderzoek.

Voorzitter en verantwoordelijk portefeuillehouder van de deelgemeente, Hestia Reukema (VVD), is erg blij dat de brede inzet van de afgelopen jaren niet voor niets is geweest en tot positieve resultaten heeft geleid. “Samen met vertegenwoordigers vanuit de (deel)gemeente, onderwijs, welzijn, zorg en sport hebben we de afgelopen jaren hard gewerkt om de alcohol- en drugsproblematiek onder Hoekse jongeren terug te dringen. En naar nu blijkt met positief resultaat.

Daarnaast blijkt uit de CtC-enquête, dat ook op het gebied van geweld- en jeugddelinquentie, schoolverzuim en aan seksualiteit gerelateerd probleemgedrag flinke verbeteringen waarneembaar zijn. Maar daarmee zijn we er nog niet. Wat bijvoorbeeld punt van aandacht is, is de toename van het aantal depressieve gevoelens onder jongeren. Wij zetten als deelgemeente dit beleid samen met onze partners voort. Een leefbare woonomgeving en kansen voor de Hoekse jongeren kunnen we alleen bereiken, als we er samen voor gaan”, aldus Hestia Reukema.

Alcohol- en drugsaanpak

Uit de CtC-enquête 2008 bleek dat Hoekse jongeren steeds vroeger en meer (overmatig) gebruiken. Dit (overmatige) gebruik heeft niet alleen invloed op de jongeren zelf, maar heeft ook invloed op het hele gezin, de woonomgeving en het woongenot van Hoekse inwoners. De deelgemeente heeft daarom samen met de GGD Rotterdam, politie, scholen, jongerenwerk en maatschappelijke organisaties een ´Plan van aanpak alcohol en drugs´ opgesteld.

De aanpak richt zich op drie pijlers, te weten: preventie / voorlichting, handhaving en hulpverlening. Ondanks dat er al aanzienlijke verbeteringen zijn gerealiseerd, krijgt de alcohol- en drugsaanpak ook de komende jaren een vervolg. Roken, alcohol- en (soft)drugsgebruik onder jongeren blijft de nodige aandacht vragen (te veel, te vaak en te vroeg gebruik). De benadering van ouders / verzorgers speelt daarin een belangrijke rol.

Communities that Care

‘Communities that Care’ (CtC) is een Amerikaanse methode om op de langere termijn probleemgedrag van jongeren te voorkomen of te verminderen. Het uitgangspunt van de methodiek is dat risicofactoren de kans op het ontwikkelen van probleemgedrag vergroten. Beschermende factoren hebben een positieve invloed op de ontwikkeling van een kind. Door in te zetten op de afname van de risicofactoren en het versterken van de beschermende factoren nemen probleemgedragingen op termijn af.

Nadere informatie

Het volledige CtC-rapport van de deelgemeente Hoek van Holland is na te lezen op de website van de deelgemeente www.rotterdam.nl/hoekvanholland. Meer informatie over de CtC-methode is te vinden op de website http://www.ctc-holland.nl/.