Column; Afstand?

Hans van den Berg

's-Gravenzande 31.05.2020 - De geldende gedragsregels in deze periode, waarin een virus rondwaart in onze gemeenschappen, worden langzamerhand versoepeld, gelukkig!

Echter, de afstand van mens tot mens die aangehouden moet worden blijft 1,5 meter. Men spreekt zelfs van het nieuwe normaal! Het zal toch niet waar zijn? Dat aan zoiets abnormaals nooit meer een einde komt?

Mensen zijn door God geschapen om Hem lief te hebben, en ook elkaar! En dat kan natuurlijk op afstand, maar normaal is het toch om elkaar aan te raken, een arm om een schouder, een knuffel, een kus, een handdruk!

Dat we tijdelijk even oppassen met dit soort aanrakingen, opdat we het virus geen kans meer geven, dat is verstandig, maar daarna moeten we toch snel af van deze onnatuurlijke leefwijze!

Ik moest hier aan denken nu de Pinksterdagen er aankomen.

Column; Moeilijk?

Vóór de Here Jezus Zijn hemelvaart maakte beloofde Hij dat de Heilige Geest, de Geest van God, zou komen, uitgestort zou worden! Zolang Hij op aarde was kon dat niet; Jezus kon wel contacten maken op de plaatsen  waar Hij kwam, maar vanuit de hemel zou Hij Zij Geest over de hele aarde kunnen uitzenden! Dan zou geen afstand te ver meer zijn!

En dat is dan ook gebeurd; gisteren begon in Israel Shavoe'ot, het Wekenfeest, dat bijna samenvalt met het Pinksterfeest. Vijftig dagen na de Uittocht uit Egypte ontving het volk Israël de Torah, de Wet of Onderwijzing. Vijftig dagen na Jezus' opstanding ontvingen de gelovigen de Heilige Geest. Op die dag, waarop Israel het oogstfeest vierde werd Gods Geest in de harten van Jezus' discipelen uitgestort! Notabene, in hun hárt, zó dichtbij kwam God bij de mensen!  

Zoals met Kerst de Here Jezus als Gods grootste geschenk aan Israel als hun Messias, en aan de wereld werd gegeven, zo gaf God met Pinksteren de Heilige Geest aan Zijn gemeente!

De mensen die dat toen allemaal meemaakten werden diep in hun hart geraakt en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: "Vrienden, wat moeten wij doen?’ 38 Petrus antwoordde: ‘U moet zich bekeren tot God en u laten dopen in de naam van Jezus Christus, want dan worden uw zonden vergeven, en de Heilige Geest zal in u komen wonen." [ Hand. 2:37-38, het Boek]

Helaas wordt de realiteit van de geestelijke wereld zwaar onderschat, en vaak wordt er helemaal niet in geloofd. Voor tallozen is alleen het zichtbare maar van belang.

Maar helaas, het zal op een enorme teleurstelling uitlopen! God zegt het heel duidelijk in zijn Boek: “Niet door kracht of geweld, maar alleen door mijn Geest.”[Zach.4:6] Dat is diezelfde Geest die op die Pinksterdag kwam, en daarna er nog altijd is! We kunnen al onze krachten inspannen, en als dat niet gelukt zelfs geweld gebruiken om onze doelen te bereiken, maar het zal uiteindelijk niets opleveren voor de eeuwigheid, want al het zichtbare is “tijdelijk”!

De geestelijke wereld, iedereen heeft er mee te maken, of je wilt of niet, want het is een keiharde realiteit! Er zijn twee ‘machten’ in de geestelijke wereld, heel reëel. Op de eerste plaats de Drie-enige God, de Heer van de hemelse machten, met Zijn engelen, de énige Macht die het allerbeste met jou en mij en iedereen voor heeft, en daarnaast is er de duivel met zijn demonen die er alleen maar op uit zijn om ellende en verderf en dood te bewerken! De eerste vraag is eigenlijk: geloof je in deze machten? Als je ze ontkent, en blijft ontkennen, dan zal je er eens achterkomen dat je in een grote leugen hebt geloofd! Als je er wél in gelooft, dan is de vraag: bij welk kamp wil je horen?

Als je kiest voor de Here Jezus, als je Hem je zonden belijdt en Hem aanneemt als je persoonlijke Redder en Verlosser, dan komt zijn Geest ook in jouw hart ‘inwonen’, en gaat Hij je de Weg wijzen naar de eeuwige heerlijkheid die klaargemaakt wordt voor al Jezus volgelingen! “Die Geest zal je in de waarheid leiden,” [Joh.16:13] in deze bizarre wereld. Als ongeloof en twijfel je nog parten spelen, dan wil de heilige Geest graag komen om je te helpen, in álles! Je gebed om Zijn hulp wordt altijd verhoord! ‘Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?" [Luc. 11:13]

Sinds die Pinksterdag is het doorgegaan; miljarden mensen kwamen tot bekering en ontvingen Gods Geest in hun hart. En nog altijd gebeurt het, wereldwijd, waar mensen er voor kiezen om Jezus toe te laten in hun leven, en Hem gaan volgen! Gods Geest doorbreekt elke afstand en wordt één met de mens die voor Jezus kiest! Wil je ook Zijn inwoning? Vraag het Hem! Jezus is maar één gebed bij je vandaan! Zó dichtbij!! En zo'n gebed wordt  áltijd wordt verhoord! Hieronder staat het, bidt het maar met me mee! Gezegende Pinksterdagen!
 

Stort over mij Uw zegen
  en doop mij met Uw Geest;
  dan vier ik door Uw zegen
  ook waarlijk Pinksterfeest.
  Dan, door U aangenomen,
  zing ik verheugd en blij:
  "Het voorjaar is gekomen,
  de winter is voorbij."
2
  Dan, door Uw Geest geheiligd,
  reis ik aan Uwe hand
  voor alle kwaad beveiligd
  naar 't hemels Vaderland.
  En eenmaal, ter bekroning
  van al Uw tederheid,
  vind ik in 's Vaders woning
  een plaats ook mij bereid.
[Joh. De Heer 393]

 

H. van den Berg
Tel. 06-15062838
E-mail:berg.services@telfort.nl