Column; All lives matter!

Hans van den Berg

's-Gravenzande 14.06.2020 - Wie ben je? Op een bepaald moment kan dat héél belangrijk zijn; het kan zelfs met leven en dood te maken hebben!

Je kunt in deze tijd getroffen zijn door het virus dat zich over de hele aarde beweegt. Wat déze vijand betreft is het wel éérlijk: het kan iedereen treffen! Gezondheid, bedrijf, werk, huwelijk, gezinsleven, het kan álles op z'n kop zetten, en voor lange tijd het normale ritme in het leven verstoren. Want ja, we kunnen wel opgeroepen worden om het nieuwe normaal te omarmen, maar dat is zo abnormaal dat het nooit zal wennen! Laten we dus hopen dat het van voorbijgaande aard zal zijn!

Anders is het als je bruin van kleur bent; dát is van blijvende aard! Daar loop je je hele leven mee, en als je dáárom gediscrimineerd wordt, dan is dat verschrikkelijk! In de VS weet men er alles van; na de gewelddadige dood van George Floyd, de zwarte man die vorige week door politiegeweld in Minneapolis om het leven kwam, is de roep om gerechtigheid en het protest tegen het racisme daar opnieuw in heftige mate ontstaan, en door vele landen overgenomen! Onder de slogan  Black Lives Matter ('zwarte levens doen ertoe'), neemt men het op voor de Afro-Amerikanen, maar ook voor de minderheden in eigen land, die gediscrimineerd worden.

De droom die de zwarte baptistendominee Martin Luther King eens had, in de jaren '60, dat mensen ooit op hun gedrag en niet op hun huidskleur beoordeeld zouden worden, is ook na vijftig jaar nog lang geen werkelijkheid geworden, zo blijkt weer in erge mate! Als voorvechter van burgerrechten, ook voor de zwarte bevolking, nam hij het initiatief in die dagen. Voor zijn enorme inzet ontving hij in 1964 de Nobelprijs voor de Vrede, maar in 1968 werd hij vanwege diezelfde inzet vermoord, nog geen veertig jaar oud!

Wat hebben blanken of witmensen méér, dat ze neer kunnen zien op bruine mensen? Wat is dat in een mens? God, onze Schepper, maakte ons naar Zijn beeld, zo laat Hijzelf opschrijven in Zijn boek.

" En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.

 En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze." [ Gen. 1: 26-31] En, als je nog niet weet hoe God is: Hij houdt van variatie en is heel creatief! Let maar eens op de bloemen, de vogels, het fruit, de hele schepping, God houdt zo van kleuren! Daarom zijn er zwarte, lichtbruine, gele, lichtgekleurde en blanke mensen op de aarde, allemaal mensen met eenzelfde lichaam, alleen een ander velletje en allemaal éven geliefd door hun Schepper! Waar dat uit blijkt? " Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." [Joh. 3:16]

Maar we zijn er nog niet; ook al zijn we blank dan kunnen we nog een bloedhekel hebben aan elkaar! Wereldwijd wordt de mensheid al sinds mensenheugenis geïnfecteerd door een duivels virus dat mensen tegen elkaar opzet, om welke redenen dan ook!

Vorige week herdacht Israel het feit dat 53 jaar geleden de Zesdaagse oorlog uitbrak. Dat was precies 70 jaar nadat het eerste Zionistische congres in Bazel werd gehouden, waar Theodor Herzl opriep tot het stichten van een eigen Joodse staat. Dit om reden dat in Europa wééroveral het antisemitische toenam, dat daarvoor al bijna 2000 jaar lang miljoenen Joden het leven had gekost! Al die eeuwen, en nog altijd heeft Israel te maken met een vijandigheid en haat die wel heel bijzonder is in de volkerenwereld. Je kunt incidenteel een hekel hebben aan Duitsers om een bepaalde reden, of aan Spanjaarden, of aan Fransen, omdat we met hen bijvoorbeeld allemaal in oorlog zijn geweest, maar wat het Joodse volk is aangedaan, denk alleen maar aan de Holocaust, en nog altijd aangedaan wordt, wereldwijd, dat is toch buiten alle proporties?  Er zijn organisaties, zoals de BDS, [ 'Boycot, Desinvesteringen en Sancties'] die er dagwerk van maakt Israel te benadelen!

Antisemitisme of Jodenhaat, het is er over de hele wereld; het drong duizenden Israëli's om Alija te maken, te gaan naar het land dat hun God hen eens gaf tot een eeuwig bezit! En al is het ook Gods bedoeling dát ze gaan, het is schandelijk dat wij als westerse wereld dit wonderlijke verschijnsel veroorzaken, dat wij ze opjagen! Dat Joodse mensen bang moeten zijn, net zoals zwarte mensen in de VS bang zijn voor de politie, en zich niet veilig voelen als ze er Joods uitzien, ook in ons land! Dat hun scholen en synagogen beschermd en bewaakt moeten worden! Is het niet beschamend?

All lives matter; élk leven doet er toe! Vorige zondag was er de door Open Doors georganiseerde zondag voor de Vervolgde Kerk, en aanstaande vrijdagnacht is er de jaarlijkse gebedsnacht voor de vervolgde Christenen. Een week van speciale aandacht voor 300 miljoen christenen in de wereld, die niet in vrijheid hun geloof kunnen beleven en belijden, en waarvan er velen in de gevangenis verblijven, of in straf-en werkkampen. Landen als Noord Korea en China beschouwen hen als staatsgevaarlijk vanwege hun geloof in een andere Macht! Ook in talrijke Arabische landen worden christenen bedreigd, gemarteld, gevangen gezet en gedood! De ranglijst die Open Doors jaarlijks uitbrengt vermeldt vijftig landen waar christenen het ergst vervolgd worden, en niet vrijmoedig hun geloof kunnen belijden. De wereld heeft er nauwelijks aandacht voor, maar de vervolging neemt al maar toe!

Voor God doet élk mens, élk leven er toe! Voor Hem bestaat er maar één soort mens, dat Hij naar Zijn beeld heeft geschapen, met een geest, een ziel en een lichaam! Door de zondeval is het kwaad in de wereld gekomen en de duivel en zijn demonen oefenen macht uit over mensen en bewegen hen tot de vreselijke dingen die ik beschreef en nog veel meer! Satan wil alleen maar dood en verderf voor iedereen! En hij schakelt alles in om dat te bereiken! Het Kwaad met een Hoofdletter!

Maar God laat het er niet bij zitten; Hij wil die bruine en blanke mens, de Jood en Arabier, jou en mij en iedereen, bij Zich hebben, straks in Zijn eeuwige heerlijkheid! Daarom kwam Jezus; door Zijn lijden en dood aan het kruis, én door Zijn opstanding uit de dood heeft Hij de macht van de duivel gebroken, voorgoed! Het is nog moeilijk te zien, maar het is wel zo! Jezus leeft en regeert! En het moment dat Hij hier op aarde de touwtjes in handen gaat nemen nadert snel. Het is duidelijk waar te nemen door alles wat er gebeurt in deze tijd. O.a. ook door de stroom van Joden die naar Israel gaan, en ook door de toenemende christenvervolging!   

" Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is," [Luc. 21:28] zei Jezus Zelf, toe Hij op aarde was, en vandaag tegen ons!

Één ding is zéker: God houdt van jou, wie je ook bent, wat voor kleur je ook hebt! En Hij verwacht je, straks als de wereld weer mooi zal zijn, zoals God eens bedoelde! Jezus is de Weg daar naar toe!

Vraag het Hem maar: " Heer, open mijn ogen voor de ernst van deze tijd waarin ik leef." En kom tot een keuze voor Hem Die beloofd heeft dat het Beste nog komt!

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als Jezus weer zal komen op de wolken,
Als al wat leeft, de natiën, de volken,
Zich voor Hem zullen buigen vol ontzag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als God Zijn tent zal opslaan bij de mensen,
Als volken niet gescheiden meer door grenzen,
Zich zullen scharen onder Christus' vlag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als heel de schepping zal gezuiverd wezen
Als d`aarde zal vernieuwd zijn en genezen,
Van al ons kwaad, van heel ons wangedrag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,

Als God herstellen zal wat wij verknoeiden,

Als rusten zullen al de zwaarvermoeiden,

Als tranen zijn verdreven door een lach.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
Als God Zijn volk met heerlijkheid zal kronen
En in het nieuw Jeruzalem doet wonen
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag. [Joh. De Heer 981]

H. van den Berg

Tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl