Column: Dagen om nooit te vergeten!

Hans van den Berg

's-Gravenzande 12.05.2024 - Dagen om nooit te vergeten! Een bijzondere week met een combinatie van twee gedenkdagen; als Nederlanders herdachten we onze bevrijding van vijf jaar onderdrukking,


en christenen onder ons, maar ook wereldwijd, stonden stil bij die dag dat Jezus, de Zoon van God, weer terugkeerde naar waar Hij vandaan kwam: de hemel! Vandaar de bijzondere naam Hemelvaartdag! Hebben twee van zulke dagen iets gemeen met elkaar, vroeg ik me af. En ja, ik geloof het wel!

De bekendste militaire operatie die onder de naam "D-day" bekend is geraakt is operatie Overlord; de geallieerde landingen in Normandië op dinsdag 6 juni 1944. Het was de grootste amfibische invasie in de geschiedenis en het begin van de bevrijding van West- Europa. In Oost Europa waren de Duitsers al aan het verliezen van de Sovjet Unie en twee dagen daarvoor was Rome veroverd. Dát werd het begin van onze bevrijding, die daarna toch nog wel voor een gedeelte van ons land een jaar zou duren! Wij mochten deze week in dankbaarheid terugzien op een leven in vrijheid, bijna al 80 jaar! Een heel groot geschenk, waar we God élke dag wel voor kunnen danken, en in de wolken kunnen zijn, als we eerst even rondkijken in deze wereld! Zéker blijft het een must er een feestelijke dag van te maken, de dag dat we werden bevrijd van een satanisch regime!


Foto Wikipedia

En dan die andere gedenkdag, waarop stil gestaan wordt bij het feit dat de Here Jezus Christus naar de hemel terug ging, nadat Hij het werk had volbracht waarvoor Hij door Zijn Vader naar de aarde was gestuurd. Tallozen weten de betekenis er niet eens van, velen anderen leven er aan voorbij en genieten van een extra vrije dag; er zijn zelfs kerken in ons land die deze dag laten voorbijgaan, zonder bij dit Heilsfeit stil te staan!

Jezus, Hij kwam als een Baby en Hij ging als de Heer van hemel en aarde, op die dag! Voor Hij vertrok sprak Hij zoals alleen maar een HEER kan spreken: "Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. {...} En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. [Mat. 28:18 + 20]

Zijn vertrek was daarna majestueus; Hij heft Zijn handen op en zegenend vertrekt Hij naar de hemel, op de wolken! De Triomfator drijft weg van Zijn volgelingen en verdwijnt achter de wolken! Kun je je er iets bij voorstellen? Van Zijn aankomst in de hemel? Zijn trotse Vader en de legerscharen van engelen die Hem opwachtten? De Overwinnaar, de Bevrijder was Thuisgekomen! Dáár was men opgetogen, in de wolken, dát is wel zeker! Het was de kroon op het werk dat Hij volbracht aan het kruis! Het is de tegenstander van God, satan, niet gelukt het verlossingsplan, dat al voor de wereld begon door God was uitgedacht, te doorkruisen! Wie is een God als Hij? Zijn oneindig grote Liefde voor jou en mij en voor ieder mens bracht Hem ertoe om deze lijdensweg te gaan, van Mensenbaby tot Kruiseling, ja, tot in de dood! Maar de HEER van het Leven was niet vast te houden in het graf, de Levensvorst stond op na drie dagen en Hij leeft voor eeuwig!

Hemelvaartsdag; op die door velen verwaarloosde feestdag kwam de Bevrijder thuis, en Hij maakte op aarde plaats voor Zijn Geest, Die tien dagen later uitgestort zou worden in de harten van Zijn discipelen, op het Pinksterfeest. Het kan zijn dat jij deze Hemelvaartsdag ook zat te staren, te mijmeren over dit wonder.

Je kunt er met je verstand niet bij. Mediteren, mijmeren over wat er met Hemelvaart plaatsvond en wat het betekent, mag en is goed. Het is niet verkeerd vaak over de hemel na te denken en naar de hemel te kijken.

Het is goed om te beseffen dat daar nu Iemand is Die jou wil zegenen. Die je nabij wil zijn in alle situaties van het leven. Hoe beroerd soms ook. Hij doet zelfs een liefdevol beroep op je. "Weest in geen ding bezorgd, maar laat je verlangens in alles door bidden en smeken, met dankzegging, bekend worden bij God" (Filippenzen 4:6). Daar is Jezus Die je zonden wil vergeven. Hij vergeeft ze graag en is van grote goedertierenheid voor allen die Hem aanroepen (Psalm 86:5).

Je kunt al jarenlang in een vrij land wonen en tóch gevangen zitten in de ketenen van de duivel! Maar daar hoeft het niet bij te blijven; Jezus sprak het heel duidelijk: "Mij is gegeven alle macht", en die macht wil Hij door Zijn Geest uitoefenen in ieder die daar naar verlangt! Hij doet geweldige dingen aan mensen die op zoek zijn naar bevrijding uit die duivelse ketenen, er zijn voorbeelden te over! Weet je, voor Hem is er geen enkel probleem, op welk gebied dan ook! Jezus verlost en bevrijdt, en Hij bewerkt het door Zijn Geest Die wereldwijd mensen geloof en hoop geeft! Die nu uitwerkt wat Jezus door Zijn offer aan het kruis bereikte: verzoening met God!

Als je dat ook wilt, róép Hem dan, schrééuw dan naar Hem, want daar wacht Hij op! Jezus is ook de Enige die écht bevrijdt. “Ik ben de Here en buiten Mij is er geen Verlosser”, zo waarschuwt Zijn Woord in Jes. 43:11. In Hosea 13:4 wordt het herhaald met de woorden: “Een Verlosser buiten Mij is er niet.” Je hoeft het dus echt niet van iets of iemand anders te verwachten! Niet doen, dus. Naar geest, ziel en lichaam wil Hij ons verlossen en bevrijden; van zonde in de eerste plaats, maar ook van ziekte, van zorgen, van verdriet. Hij houdt van jou! Niets was Hem te veel!

Bij die gebeurtenis werd er een tijdperk afgesloten; bij het afscheid kregen Jezus' discipelen een opdracht die nog steeds geldt voor ál Zijn volgelingen, tot het moment dat Jezus op de wolken komt om die mensen mee te nemen in een ongekende hemelvaart van miljarden. "Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn." [1 Thess. 4: 16-17] Deze voorzegde gebeurtenis moet nog plaatsvinden, het kan élke dag gebeuren, maar God de Vader wacht nog tot het getal vól is!

Het moment van de opname , H E M E L V A A R T van Zijn volgelingen, kan ieder moment plaatsvinden. Daar behoeft geen enkele profetie voor in vervulling te gaan. Het feit dat het nu al bijna twee duizend jaar duurt, heeft te maken met het gegeven dat God wil dat alle mensen behouden worden (1 Tim. 2:4) en dat Hij niet wil dat er iemand verloren gaat (2 Pet. 3:9). Maar de tijd verstrijkt; God gaf Zijn Zoon om jou te redden, God houdt ontzettend veel van je, God heeft daarom ook heel veel geduld met jou, maar het einde komt en is dichtbij! Jezus gaf Zijn leven voor jouw bevrijding en jouw hemelvaart, nu wacht Hij op jouw keuze voor HEM!

Juicht, o volken, juicht,
handklapt en betuigt
onze God uw vreugd,
weest in Hem verheugd,
jubelt voor de HEER,
buigt u voor Hem neer.
Ieder vreest zijn kracht,
elk zijn koningsmacht.
's HEREN majesteit
en zijn heerlijkheid
zijn op heel de aard
wijd en zijd vermaard

God vaart, voor het oog,
Met gejuich omhoog;
't Schel bazuingeluid
Galmt Gods glorie uit.
Heft den lofzang aan,
Zingt Zijn wonderdaân,
Zingt de schoonste stof,
Zingt des Konings
lof Met een zuiv'ren galm,
Met een blijden psalm;
Hij, de Vorst der aard',
Is die hulde waard.

H. van den Berg

Tel.06-15062838/
E-mail: berg.services@telfort.nl

 

Reacties (7 reacties geplaatst)

De heer van den Berg ziet het als zijn levenswerk om de mensen tot" het ware geloof " te overtuigen, maar hij bereikt alleen maar het tegendeel......
Ik stel voor dat een "gerespecteerd " atheïst óók elke week een stukje proza gaat leveren als "tegengif" voor de artikelen die Hans van den Berg meent anderen te moeten voorschotelen. Ik ben óók christelijk opgevoed, maar wat vdB anderen meent te moeten opdringen, slaat werkelijk nérgens op.
Jezus geboren uit de maagd Maria ?
Wil wel eens weten hoe dat kan.
Het beste lijkt me om niet te reageren op op dit soort columns of ze nu van Hans van den Berg komen of van Harry Schonewille. Ze denken oprecht dat ze het weten,,,Hoop niet dat er een leven na de dood is. Want dan kom je die twee zonder meer tegen....
Ik kreeg al afkick verschijnselen. Wederom weet ik weer waarom ik het geloof links laat liggen. We blijven het verleden tot vervelends toe herhalen.
Ik vind het nogal veel leeswerk (ik kom namelijk uit Maasdijk), maar gaat dit soms over 1988?
Begrijp niet hoe dhr van den Berg kan beweren dat iedereen vrij is, de mensen die niet geloven mogen van de mensen die geloven niet zelf beslissen.
Terwijl de ongelovigen geen punt maken of iemand gelooft.
Denk b.v euthanasie, enz

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.