Column; Dat dé Koning komt, dat is zéker!

Geplaatst door Westlanders.nu op 27/04/2020 06:00 - Gewijzigd op 27/04/2020 08:26

's-Gravenzande 27.04.2020 - Ja, wel bijzonder;  onze koning  is gewend om op zijn verjaardag zich onder zijn volk te begeven, met zijn familie.

Maar dat virus, dat al zoveel narigheid en teleurstelling teweeg heeft gebracht, laat hier ook alle plannen in het honderd lopen!

Koning Willem Alexander is wél jarig, maar hij komt niet naar Maastricht en ook al die andere leuke dingen als Koningsspelen en vrijmarkten gaan niet door. Wij moeten zijn verjaardag dit jaar maar in en om onze huizen vieren, dat is ook de wens van onze overheid! 

Dat Koningsdag wordt afgelast is zeer zeldzaam. In 2001 ging Koninginnedag niet door vanwege de uitbraak van mond- en klauwzeer. En in 2013 was er geen Koninginnedag vanwege de troonswisseling. En nu dus in 2020, niemand heeft het zien aankomen!

Wellicht dat het volgend jaar weer kan, 'zo de Here wil, en de koning, en wij, leven.' Ja, laten we dat er vooral wel bijzeggen, want niets is zéker in déze wereld!

Dat dé Koning komt, dat is zéker! Dat wisten en weten de mensen ook al lang. Maar, en dat is het grote verschil, niet wanneer! Door de eeuwen heen hebben tallozen met verwachting uitgekeken, maar het niet meegemaakt! Door mensen zijn er voorspellingen gedaan, zelfs jaar en dag genoemd, maar alles tevergeefs. Maar nog steeds klinkt de roep: de Koning komt’! Want Hij komt wel, absoluut!

Weet je, Jezus weet het zelf ook niet precies, alleen Zijn Vader. Maar Hij zegt wel dat we op moeten letten, op wat er in de wereld gebeurt! Hij geeft aan, in het Boek van God, waar we op moeten letten. Op de weeën die komen, en al gekomen zijn, en waar ik vorige keer over schreef. Hij zegt ook dat we waakzaam moeten zijn, en bereid! “Want,” zegt Hij: “op een uur, dat je het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.” [Mat. 24:44]

Eerst zal Hij komen op de wolken, om Zijn volgelingen mee te nemen naar de hemel. En, na wat er allemaal gebeurd is, en gebeurt, op aarde, kan dat elk moment plaats vinden! Lees het maar na, in de Bijbel: Matthéus 24 en 25, Marcus 13, 1 Thes.4:13-18. De koning komt,om Zijn kinderen thuis te brengen, bij Zijn Vader. Ben je bereid, [ben je er klaar voor] om mee te gaan in Zijn gevolg? Ben je er op bedacht, in deze tijd?

Als je weet en gelooft, met heel je hart, dat Jezus ook voor jou aan het kruis is gegaan, om de straf op Zich te nemen, die ik en jij en wij allen behoren te krijgen, vanwege alle zonden, dan mag je zéker weten dat je van ‘Koninklijke bloede’ bent geworden! Dan is het zaak om waakzaam te zijn én te blijven! Klaar voor vertrek, elke dag!

De Koning komt; na deze bijzondere gebeurtenis zal Jezus na zeven jaar weer werkelijk op aarde verschijnen, in macht en majesteit, met een groot gevolg! Hij komt om het Vrederijk te vestigen, op deze aarde, en dat zal 1000 jaar gaan duren! Duizend jaar van vrede en gerechtigheid, zonder oorlog en ellende, maar vooral, zonder de veroorzaker van al die ellende: de duivel, of satan! Wie wil dat niet meemaken?

Daarna volgt er nog een korte strijd tussen Licht en duister; en dan zal satan voorgoed van het toneel verdwijnen, en voor eeuwig opgeborgen worden! Dan begint de werkelijke eeuwigheid! Verdeeld in twee mogelijkheden: eeuwige vreugde of eeuwige ellende! Als je dit leest, dan ben je hier nog, en dan kun je nog kiezen! Jezus, de Koning van hemel en aarde, wil jou ook graag opnemen in Zijn gevolg, als Zijn kind. Hij zou het geweldig vinden, Hij had Zijn leven er voor over, om dat mee te gaan maken! Jij, voor eeuwig bij Hem!

Één ding is absoluut zéker, dé Koning komt! Geen virus, niets houdt Hem tegen!

De Baby van Bethlehem, De Kruiseling van Golgotha, de opgestane Heer van Pasen, de Koning van Israel, Hij heeft de Dood en het graf overwonnen, en Hij alleen hééft álle macht, in de hemel én op de aarde! Hij is de Koning der koningen, en Zijn Koninkrijk is komende! Als je kiest voor déze Koning, dan kan je op weg gaan naar Zijn feest dat zéker doorgang zal vinden! Het programma ligt klaar en Jezus Zélf nodigt jou vandaag opnieuw uit: " Komt want alle dingen zijn nu gereed." [Luc. 12:17b] Wat een Koningsdag zal dát zijn!

Gelijk een landman, moe van 't ploegen,  
de neigend' avondschaduw groet,  
en zich verheugt in het genoegen,  
dat hij naar 't huis der ruste spoedt,  

zo zal de mens, vermoeid van zorgen,  
waaraan hij zijne krachten sleet,  
verlangend uitzien naar de morgen,  
die 't graf is van verdriet en leed.     

Al is het einde ook verborgen  
voor 't oog, dat door geen nevels ziet,  
God zal voor onze toekomst zorgen:  
zij, die geloven, haasten niet.  

Geloofd zij God! Hij zal ons schenken  
een toekomst beter dan het graf;  
aan sterven onbevreesd te denken  
is ook een vrucht, die 't kruis ons gaf.   

Nooit kan 't geloof te veel verwachten,  
des Heilands woorden zijn gewis.  
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,  
maar nooit een vriend als Jezus is.  

Wat zou ooit zijne macht beperken?  
't Heelal staat onder zijn gebied!  
Wat zijne liefde wil bewerken,  
ontzegt Hem zijn vermogen niet.   

Die hoop moet al ons leed verzachten.  
Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog!  
Voor hen, die 't heil des Heren wachten,  
zijn bergen vlak en zeeën droog.  

O zaligheid niet af te meten,  
o vreugd, die alle smart verbant!  
Daar is de vreemd'lingschap vergeten,  
en wij, wij zijn in 't Vaderland!                

244, Oude Hervormde Bundel (1938)

H. van den Berg,

Tel.06-15062838
E-mail: berg.services@telfort.nl