Column; Een standbeeld?

Hans van den Berg

's-Gravenzande 22.06.2020 - Ja, een standbeeld voor je vader misschien, een mooi bewijs van waardering op deze bijzondere dag voor vaders!

Maar let op; is hij van onbesproken gedrag want anders kan het gebeuren dat hij later van zijn sokkel geslagen wordt!

Zo zien we het gebeuren in deze toch al bijzondere tijd; historische figuren uit vroegere tijden kregen na hun heengaan, als eerbewijs voor hun prestaties en verdiensten voor het vaderland, een gedenkteken in de vorm van een beeld en/of straatnaambordje met hun beeltenis of naam. Pleinen, plantsoenen, lanen en straten werden verrijkt met zo'n beeld of plaatje van figuren die al lang bekend en beroemd waren vanuit de geschiedenisles op de lagere school! Niks mis mee; Piet Hein, Jan Pieterszoon Coen, Columbus, Churchill en nog vele anderen. In onze ogen waren het helden, en de verhalen over hen, hun roemrijke daden en spannende avonturen waren meeslepend! Geschiedenisles was nooit saai! Over hun misstappen werd eigenlijk nooit wat verteld; dat deed je toch niet, aan kinderen?

Maar in deze tijd, met ons voortschrijdend inzicht, wordt de geschiedenis herschreven, zo lijkt het. Maar dat kan niet; al die roemrijke figuren beelden de geschiedenis uit, en daar kán niets aan veranderd worden!

Op een Belgische site las ik: ' Standbeelden zijn bevroren onderdelen van de tijdgeest. De tijdsgeest evolueert, de beelden niet.' Hun koning Leopold II en Godfried van Bouillon, als een van de leiders van de Kruistochten, liggen daar onder vuur. Zo heeft elk land wel een omstreden figuur, in steen of metaal uitgehouwen! Wat moeten we aan met deze moderne beeldenstorm?  Zelfs Piet Hein werd in Rotterdam beklad die alleen maar de Zilvervloot veroverde!

Foto Wikipedia

Dé Beeldenstorm die we ook kennen uit de geschiedenislessen begon in Vlaanderen in 1566; opgehitste calvinisten vernielden heiligenbeelden en andere bezittingen in rooms-katholieke kerken.

Ook in tal van andere landen in Europa sneuvelden beelden in die periode. Al met al leidde deze onverkwikkelijke gebeurtenis tot de Tachtigjarige oorlog, die heel veel ellende zou gaan veroorzaken, voor heel de bevolking!

Wat er nu gebeurt, aangewakkerd door de antiracistische betogingen die weer zijn ontstaan door het politiegeweld in de VS tegen bruingekleurde burgers, sluimerde al een poos. Het gedoe over straatnaambordjes die niet meer zouden kunnen, en nu wat betreft de omstreden beelden trekt niet alleen mensen die er serieus mee bezig zijn, maar ook tal van gasten die alleen maar willen rellen en rotzooi schoppen! Al met al ben ik van mening dat we genoemde en niet genoemde historische figuren moeten zien in de context van hun tijd, en hen met rust moeten laten!

Bovendien, Jezus zei, toen Hij op aarde was en de mensen leerde, en het ging over een overspelige vrouw, die volgens de wet in feite gestenigd moest worden: " Wie zonder zonde is werpe de eerste steen." (Joh. 8:7). Moeten wij, die in een goddeloze tijd leven, nog achteraf gaan oordelen over mensen die in een heel andere tijd leefden, terwijl we onze handen vol hebben aan onszelf?

Standbeelden worden meestal gemaakt voor mensen die er niet meer zijn, een enkele uitgezonderd. In onze tijd wordt er meer gedacht aan een Nobelprijs; geweldig al deze mensen die iets betekenen of betekenden voor de mensheid, maar of ze allemaal van onbesproken gedrag waren of zijn? Laten we bezig zijn met onszelf; ónze tekortkomingen en gebreken moeten ons genoeg redenen geven om niet  liefdeloos anderen te [ver]oordelen, maar eerst onszelf onderhanden te nemen.

Jezus laat er in Zijn onderwijs geen twijfel over bestaan:  “Oordeel  niet, opdat u niet geoordeeld wordt; want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden; en met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden. Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? Of, hoe zult u tegen uw broeder zeggen: Laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal; en zie, er is een balk in uw eigen oog? Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen.”

Wat verbeelden wij ons wel, om anderen van hun sokkel te halen, terwijl we zelf mank gaan op allerlei terrein van het leven? De profeet Jesaja waarschuwt ons vanuit Gods Woord: "Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter. Wee hun die in hun eigen oog wijs zijn en naar hun eigen mening verstandig.[Jes. 5:20-21]

Mensen hebben altijd al iets gehad met beelden; al vroeg gaf God aan Zijn volk Israel Zijn Tien Geboden, en het tweede gebod was: "Geen andere goden voor Mijn aangezicht houden: God is de enige God, in anderen is geen vertrouwen te stellen. Geen beelden aanbidden, voortbouwend op het eerste: alleen God kan voorzien in de behoeften van de mens. Vertaald naar deze tijd: "Stel je vertrouwen op Mij alleen. Alleen dan kan Ik je leven leiden. Facebook, WhatsApp, televisieseries, vrouwen of mannen, idolen of sterren, je zult ze niet verheerlijken." [Ex. 20:3-17]

God, onze Schepper maakte ons naar Zijn beeld, en plaatste ons op deze aarde tot Zijn eer en verheerlijking. "Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders." [Rom.8:29] Dat is Gods verlangen dat steeds meer mensen op Zijn Zoon Jezus gaan lijken!

God heeft niets met standbeelden die ménsen verheerlijken om hun grote daden, terwijl uiteindelijk niemand van ons zichzelf kan roeren of bewegen!

Jezus Christus, de Zoon van God kwam naar deze aarde en volbracht álles wat nodig was om ons te verzoenen met God! Jezus heeft Hóóp gebracht voor ieder die gelooft in Zijn reddende en verlossende werk! Hém komt jouw en mijn dank toe voor wat Hij deed en doet, én gaat doen! Alle glorie komt Jezus toe! Een levensgroot STANDBEELD zou voor Hem niet voldoende zijn, maar dát is ook niet nodig: JEZUS is de opgestane HEER, HIJ  L E E F T !!

En vandaag nodigt Hij jou opnieuw uit om met Hem de eeuwigheid door te gaan brengen, straks, als alles nieuw zal zijn! Dáár gaf Hij Zijn leven voor! Ook voor JOU!

H. van den Berg

Tel. 06-15062838

berg-services@telfort.nl