Column; Feit of fictie?

Hans van den Berg

's-Gravenzande 31.01.2018 - Een feit is een gebeurtenis of omstandigheid waarvan de werkelijkheid vaststaat, doordat het ofwel zintuiglijk waargenomen

ofwel instrumenteel gemeten kan worden.

Met fictie wordt een verhaal of gedachtegang aangeduid, die zich hoofdzakelijk in de fantasie van de auteur of lezer afspeelt. Tussen deze twee bestaat er nog een wereld van waar en niet waar, hoaxes, fabels en hele- of halve waarheden.

Wij leven in een wereld waarin het vaak moeilijk is te onderscheiden wat waarheid of leugen is, nepnieuws of een mengsel van beiden. Wat is nog gelovenswaardig? Weet jij het nog? 

De paus schreef vorige week in zijn communicatiepamflet dat in het paradijs al sprake was van nepnieuws, gebezigd door de duivel, die daarbij de slang gebruikte om aan Eva te vertellen wat God werkelijk bedoelde met Zijn verbod. Het klonk mooi maar het ware gemene leugens die de mensen fataal werden, omdat ze er intrapten en hun Schepper ongehoorzaam werden!

Na dit gebeuren is er geen verbetering meer gekomen.

Column; Instappen!

Het wereldwijde web, www, de onbegrensde sociale media en de traditionele media lenen zich voor prachtige dingen, maar óók voor het verspreiden van desinformatie, verhuld als nieuws. In de wereld van vandaag regeert de leugen; De duivel wordt in de Bijbel, het Boek dat God ons gaf, de vader van de leugen genoemd. Hij bewerkt dat de leugen regeert! Dat mensen misleid worden, dat mensen verkeerde keuzes maken, dat ze kiezen voor wat het beste bij hun past, door zijn leugenachtige, schijnbaar veelbelovende voorstellingen! Nog precies zoals hij het in het paradijs deed!

God, onze Schepper, wist vooraf hoe het er in deze wereld naar toe zou gaan. Daarom gaf Hij ons Zijn Boek, de Bijbel, met daarnaast Zijn Geest om ons uit dat Boek te onderwijzen en de Weg te wijzen in deze wereld, nu nog vol leugen en bedrog! Dit meest gelezen Boek ter wereld wint er geen doekjes om; het maakt Gods grote liefde bekend, boven alles uit zichtbaar geworden in de komst van Zijn Zoon Jezus, Zijn lijden en sterven aan het kruis, om zo voor de gehele mensheid de straf te dragen die wij, ieder persoonlijk, verdienden! Op Zijn weg naar het kruis maakte Jezus telkens weer duidelijk waar het om ging.

Hij ontmaskerde de huichelaars en hypocrieten onder Zijn volksgenoten, en maakte Zichzelf bekend als: " De Weg, de Waarheid en het Leven." [Joh.14:6] Maar het Boek maakt ook de consequenties duidelijk als wij ons er niets aan gelegen laten liggen, niet luisteren naar Jezus Die de Waarheid is en Die de Waarheid predikt, maar ons in de luren laten leggen door de misleider, die met zijn nepnieuws nog altijd talloze slachtoffers maakt! En veelal gebruikt hij daar mensen voor: "die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden." [Rom. 1:18] Waarheid staat hoogaangeschreven in de Bijbel; op talloze plaatsen wordt er over gesproken. God waarschuwt ook speciaal voor valse leraars of dwaalleraars die het Evangelie verdraaien en de Waarheid geweld aandoen! Predikers die het meest essentiële in de Bijbel, het lijden en sterven van Jezus, ontkennen en onwaarheid verkondigen!

Onderwijl voert God Zijn Heilsplan uit, dat Hij voor ogen heeft met deze wereld. De komst van Zijn Zoon naar deze aarde was daar een essentieel onderdeel van! Dát is volbracht, zei JEZUS Zélf, bij Zijn sterven.

Een even groot gebeuren staat op stapel: de terugkomst van Jezus! Ook dat is onderdeel van dat Heilsplan dat God de Vader voor deze wereld bedacht heeft. En dát is geen prietpraat! Jezus, de Zoon, komt zoals Hij ging: op de wolken! En Hij zal de wereld gaan regeren vanuit het land waar Hij eens al was: Israel! En Zijn troon zal staan in Jeruzalem! Zo staat het beschreven in het Woord van God! Vind je het gek dat er zóveel te doen is om dat land, en om die stad? Satan, Gods tegenstander, vindt het verschrikkelijk en bedenkt leugens en listen om het tegen te houden. Hij schakelt mensen en organisaties in, zelfs de VN en Unesco, om zijn leugens te verspreiden en jaloersheid op te wekken.

Je ziet wat een heksenketel het is geworden in het Midden Oosten; Israel, dat kleine welvarende landje, omringd door vijandige buren met boosaardige plannen en talloze raketten. Bovendien lijdt het land onder een deel van haar eigen inwoners, Palestijnen die hen het liefst de zee in zouden drijven, gedreven door haat en jaloezie en duivelse machten. Maar JHWH, de God van Israel waakt over Zijn volk, Zijn oogappel, en Hij gaat door met Zijn plan, onverkort. Niet omdat zij zulke lieverdjes zijn maar omdat Hij, de Almachtige, het zo heeft besloten! Het is van het grootste belang om naar Hem te luisteren, en niet naar alle leugens en nepnieuws! Gods waarschuwingen zijn er om ons te beschermen tegen Zijn boosheid!

"Aldus luidt het woord van de Here die de hemel uitspant en de aarde grondvest, en de geest des mensen in diens binnenste formeert. Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen. [....]Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem. [....]Te dien dage zal Ik zoeken te verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem oprukken.[Zach. 14:1-3, 6b, 9]

In het Boek dat Hij ons gaf, daarin geeft Hij ons de Weg aan, en vandaar uit leren we ontdekken wat waar is, en wat surrogaat is, namaak, wat nep is!   

Feit of fictie; het leven bestaat uit keuzes maken, tot het einde toe! Ook als het om geloof gaat. Is de Bijbel Gods Woord of is het fictie? Is Jezus, de Zoon van God reëel of een sprookjesfiguur? Is Jezus dát voor jou? Een sprookjesfiguur, maar niet de Redder van de wereld? En de Bijbel een sprookjesboek, zoals zo velen beweren?

Het verhaal van Zijn lijden en sterven voor de mensheid, voor jou en mij, een hoax, een broodjeaapverhaal? Geloof, dáár komt het op aan! Vraag er maar om, bij God, Hij wil het je gráág geven! Want Hij wil jou in de eeuwigheid, die straks begint, niet missen!

H. van den Berg, tel. 06-15062838

E-mail;berg.services@telfort.nl