Column; G R A T I E……..

Hans van den Berg

's-Gravenzande 01.07.2018 - Vanwege de bijzondere betekenis vind ik het persoonlijk wel een mooie titel Het is van oorsprong een Latijns woord met verschillende betekenissen.

Je komt het woord nogal eens tegen in de Staatscourant als er een nieuwe wet of een Koninklijk Besluit wordt afgekondigd. In de aanhef lees je dan: ‘Bij de gratie Gods, koning der Nederlanden’, enz. enz. Over dit soort gratie wil ik het hebben, mede naar aanleiding van discussie die momenteel gaande is in Europa over de 'vluchtelingen', het beleid van president Trump aangaande hetzelfde onderwerp en daarnaast het royale gebaar van hem ten aanzien van de 63-jarige Alice Johnson, die in 1996 tot levenslang werd veroordeeld vanwege activiteiten in de drugswereld!

Een bekende Amerikaanse tv-persoonlijkheid pleitte tijdens een bezoek aan president Trump voor gratie voor haar, en met succes! De motivatie was dat ze zich 21 jaar[!] als een modelgevangene had gedragen en de verantwoordelijkheid voor haar daden had opgenomen! Het besluit van Trump bracht haar tot immense dankbaarheid; ze zei: ' Dit voelt als een nieuwe start, het is de gelukkigste dag van mijn leven.'  Met betrekking tot Trump zei ze, en dat raakte me: ' Het betekent zoveel voor mij dat iemand mij eindelijk zag, mij hoorde en genade toonde.'

Wat de vluchtelingen betreft wil ik onderscheid maken tussen mensen die vluchten voor oorlogsgeweld, of die hun land ontvluchten omdat ze vanwege hun geloof niet veilig meer kunnen wonen, en mensen die hun land verlaten omdat ze hopen het ergens anders beter te krijgen! In plaats van zich in te spannen om hun eigen vaderland tot een hoger niveau te helpen brengen, zogenaamde economische vluchtelingen!  M.i. terecht als deze mensen teruggestuurd worden, en dat die betreffende landen hulp wordt geboden om tot een hogere standaard te komen.

De échte vluchtelingen zouden behandeld moeten worden zoals ook wij geholpen zouden willen worden, in een dergelijke situatie! Ik ga hier nu verder niet op in, maar zoals blijkt is het een groot probleem voor Europa, mede omdat er leden zijn die in dit verband niet mee willen participeren in een Verenigd Europa!

Ik kan me zo voorstellen dat ook vluchtelingen, ouders met kinderen bijvoorbeeld, die al van alles hebben meegemaakt, vele gevaren hebben getrotseerd en in zo'n bootje zijn ontkomen, wanneer ze eindelijk hun papieren en nieuwe status krijgen tot eenzelfde uitspraak komen als de Amerikaanse Alice. Dat ze het zien als een soort gratie, als genade

Gratie is eigenlijk een mooi woord voor genade! Het is een woord waar we als mens moeite mee hebben, al van het schoolplein af! Als een jongen boven op me zat en ik ‘genade’ moest zeggen, wilde hij van me af gaan, dan kon ik het maar moeilijk uit m’n strot krijgen.

In de Bijbel komt het woord genade ook veelvuldig voor. Weet je wat het echt betekent? In het Engels kent men twee woorden voor genade: mercy en grace. Mercy betekent: iets niet krijgen wat je wel verdient, grace betekent: iets krijgen wat niet verdient! Als je dit tot je door laat dringen dan wordt de dubbele betekenis van gratie of genade je vast wel duidelijk.

Bij de gratie van God zijn wij wie we zijn, net zoals de koning bij de gratie van God koning is! Want door Zijn gratie, Zijn genade, leven wij elke dag, daarom alleen! " Uit genade laat Hij het regenen of de zon schijnen, ten behoeve van ieder mens, gelovig of niet! "[Mat.5:45] Dat is de algemene genade/gratie die iedereen ten deel valt! Het lijkt gewoon en normaal, maar in feite verdienen we het niet! God is onze Schepper en Hij verlangt van ons dat wij leven naar Zijn normen en waarden, zoals beschreven in de Bijbel, Zijn boek.

Maar vanuit onszelf brengen we er weinig van terecht; we zijn zondig en doen elke dag dingen die God tegenstaan! De straf die ons daarvoor wacht is de eeuwige dood, zonder Gods algemene genade en onder helse omstandigheden. De Bijbel bevestigt dit met: Allen hebben gezondigd en lopen de heerlijkheid van God mis.”[Rom.3:23] Maar toch, Die bijzondere liefdevolle God wil ondanks alles toch de eeuwigheid met mensen doorbrengen, in volmaakte harmonie en vrede! Daarom biedt Hij ons Zijn bijzondere genade aan in Zijn Zoon Jezus!

In opdracht van Zijn vader droeg Hij voor ons de straf die wij verdienden. Jezus knapte het voor ons op! Voor Hem geen gratie, geen genade! Aan het kruis heeft Hij alles volbracht wat nodig was om ons gratie te kunnen verlenen. En ieder die dat van harte gelooft en aanneemt mag voor 100% delen in Gods genade! Dan kom je tot dezelfde uitspraak die Alice deed, toen president Trump haar gratie verleende: 'Het betekent zoveel voor mij dat Iemand mij eindelijk zag, mij hoorde en genade toonde.'  Jezus heeft je al lang gezien, Hij heeft je al lang gehoord, en Hij wil je graag Zijn genade tonen en aanbieden!

Wil je van de genade leven die Jezus verworven heeft aan het kruis?

Zelf nog iets bijdragen draagt niets bij! De Bijbel zegt het heel duidelijk: “Vestigt uw hoop volkomen op de genade.”[1Pet.1:13] Dát zou iedereen moeten doen, jij ook!

Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die 't niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien.
 
Genade die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook - als ik mij tot Hem keer
dat God mij nooit verlaat.
 
Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.
 
Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.[opw. 428]

 

H. van den Berg

Tel. 06-15062838

berg.services@telfort.nl