Column; Gratie……..

Hans van den Berg

's-Gravenzande 18.07.2020 - Al eerder schreef ik over dit mooie onderwerp, jaren geleden. Mensen worden hun straf kwijtgescholden en ontvangen gratie.

Een gebaar van Goddelijke allure vind ik! Want dat kan zomaar niet; gratie verlenen aan een veroordeelde is alleen voorbehouden aan een machthebber! 

Gratie is niet hetzelfde als vrijspraak. Vrijspraak houdt in dat het ten laste gelegde feit niet wettelijk en overtuigend bewezen is. Vroeger werd gratie soms verleend aan mensen die beweerden dat ze onterecht veroordeeld waren. Sommigen beschouwen het verkrijgen van gratie dan ook als een schuldbekentenis! De bekende Alfred Dreyfus, een Joodse man die officier was in het Franse leger, werd onterecht veroordeeld voor spionage en kreeg in 1899 gratie en nam daar geen genoegen mee. Terecht volgde later dan ook vrijspraak, en veroordeling van de werkelijk schuldige!

Het is van oorsprong een Latijns woord met verschillende betekenissen. Je komt het woord nogal eens tegen in de Staatscourant als er een nieuwe wet of een Koninklijk Besluit wordt afgekondigd. In de aanhef lees je dan: ‘Bij de gratie Gods, koning der Nederlanden’, enz. enz. Over dit soort gratie wil ik het hebben, mede naar aanleiding van het royale gebaar dat president Trump deed aan zijn vriend* Roger Stone. Zijn veroordeling blijft wel staan. Hij werd in februari veroordeeld tot veertig maanden cel voor het belemmeren van de rechtsgang in het Ruslandonderzoek, het afleggen van valse verklaringen en het beïnvloeden van getuigen. Hij zou aankomende dinsdag aan zijn straf beginnen.

*Wat geweldig trouwens als je een vriend hebt die je gratie kan verlenen als je in de narigheid zit!


Foto Carla Spalding op twitter met Roger Stone na vrijlating

In België wordt het recht van de Koning om straffen kwijt te schelden 'recht van genade' genoemd. Gratie is eigenlijk een mooi woord voor genade! Het is een woord waar we als mens moeite mee hebben, al van het schoolplein af! Als een jongen boven op me zat en ik ‘genade’ moest zeggen, wilde hij van me af gaan, dan kon ik het maar moeilijk uit m’n strot krijgen.

In de Bijbel komt het woord genade ook veelvuldig voor. Bij de gratie van God zijn wij wie we zijn, net zoals de koning bij de gratie van God koning is! Want door Zijn gratie, Zijn genade, leven wij elke dag, daarom alleen! Uit genade laat Hij het regenen of de zon schijnen, ten behoeve van ieder mens, gelovig of niet! [Mat.5:45]" want Hij laat Zijn zon opgaan over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen."

Dat is de algemene genade/gratie die iedereen ten deel valt! Het lijkt gewoon en normaal, maar in feite verdienen we het niet! God is onze Schepper en Hij verlangt van ons dat wij leven naar Zijn normen en waarden, zoals beschreven in de Bijbel, Zijn boek. Maar vanuit ons zelf brengen we er weinig van terecht; we zijn zondig en doen elke dag dingen die God tegenstaan! De straf die ons daarvoor wacht is de eeuwige dood, zonder Gods algemene genade en onder helse omstandigheden. De Bijbel bevestigt dit met: “Allen hebben gezondigd en lopen de heerlijkheid van God mis.”[Rom.3:23] Of ben jij van mening dat jij daar niet bij hoort, zoals zo velen beweren? Dat je gratie, genade, aanvaarden, net als Dreyfus, als een schuldbekentenis ziet?

Maar toch, Die bijzondere liefdevolle God wil ondanks alles toch de eeuwigheid met mensen doorbrengen, in volmaakte harmonie en vrede! Daarom biedt Hij ons Zijn bijzondere genade aan in Zijn Zoon Jezus! In opdracht van Zijn vader droeg Hij voor ons de straf die wij verdienden. Jezus knapte het voor ons op! Voor Hem geen gratie, geen genade! Aan het kruis heeft Hij alles volbracht wat nodig was om ons gratie te kunnen verlenen. En ieder die dat van harte gelooft en aanneemt mag voor 100% delen in Gods genade! Wil je van de genade leven die Jezus verworven heeft aan het kruis? God zou ons kunnen verwijzen naar de dodencel, om daar ons vonnis af te wachten, maar Hij roept ons, net zoals Hij Adam en Eva riep, nadat ze gezondigd hadden. “Mens, waar ben je? [Gen. 3:9] Niet om ons voor eeuwig te veroordelen maar om ons Heil en Zegen aan te bieden, genade, gratie!

Zou je zelf nog iets willen bijdragen of verzachtende omstandigheden aanvoeren?

Vergeet het maar! De Bijbel zegt het heel duidelijk: “Vestigt uw hoop volkomen [geheel]op de genade.”[1Pet.1:13] Als je dat gaat doen dan verzekert de Here Jezus jouw aanspraak op genade met Zijn eigen woorden: “Wie in Mij gelooft wordt niet veroordeeld.”[Joh.3:18]

Zo'n Vriend te hebben Die Zijn leven voor je gaf en Zijn oneindig grote genade verleent, is oneindig veel meer dan wat een president als Trump tijdelijk kan bewerken. Jezus biedt Zijn vriendschap aan, eeuwigdurend, aan iedereen die wil leven naar Zijn principes, en een volger van Hem wil zijn of worden! " U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied. Ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb." [Joh. 15:15] Vriend van God, bij de g r a t i e Gods! Dát is genade, oneindig groot!

Amazing Grace

Genade, zo oneindig groot
dat ik, die ’t niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan ‘k zien

Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond

 

H. van den Berg, tel. 06-15062838/e-mail: berg.services@telfort.nl