Column; Hemelvaart

Hans van den Berg

's-Gravenzande 21.05.2020 - Een wonderlijke gedenkdag! Of is het ook een feestelijke dag? Maar je viert toch geen feest

als iemand waar je om geeft, voorgoed vertrekt?

De discipelen van de Here Jezus waren wel wat gewend; zij hadden drie jaar met Hem opgetrokken, wonderlijke dingen meegemaakt! En niet van horen zéggen, nee met eigen ogen gezien dat Hij  zieken genas, de één na de ander! Ze hadden zelf meegeholpen om brood en vis uit te delen aan duizenden mensen, terwijl Jezus de beschikking had over een paar broden en enkel visjes! Tenslotte hadden ze meegemaakt dat hun Meester opgepakt werd en veroordeeld tot de dood aan het kruis! Toen was hun wereld ingestort; ze hadden zulke hoge verwachtingen gekoesterd, en uiteindelijk was het toch op niets uitgelopen. Dood en begraven was de Man waar zij hun hoop op hadden gevestigd!

Maar, o wonder, na drie dagen verscheen Jezus weer, opgestaan uit de dood! Hij was weer bij hen, veertig dagen lang! En niet een enkeling die daar van kon getuigen, honderden zagen hem weer! De apostel Paulus schrijft aan de Korintiërs: "Hij is aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk verschenen. Vervolgens is hij aan Jakobus verschenen, daarna aan alle apostelen; doch het laatst van allen is hij ook aan mij verschenen."[1 Kor. 15:6-8]

Toen, op die dag, waren ze ook met Jezus; nadat Hij gezegd had dat ze overal moesten gaan vertellen van wat ze gehoord en gezien hadden, de blijde Boodschap verkondigen in Israel, maar ook over de hele wereld, zei Hij tenslotte: "Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde." [Mat. 28:18]

Daarna steeg Jezus op van tussen hen in; Zijn hemelvaart was een feit geworden! Als Overwinnaar van zonde en dood kwam Hij in de hemel aan en heeft daar alle glorie en eer ontvangen, en troont Hij aan de rechterhand van Zijn Vader! Een geweldige bekroning voor Hem Die álles gaf voor jouw en mijn redding!


Foto spanjevandaag.com

Wat een indrukwekkende gebeurtenis! Na die 40 dagen zat het werk van Jezus er op En ging Hij terug naar Zijn Vader. De discipelen waren bij Zijn vertrek aanwezig en zagen van nabij dat niet alleen Zijn Geest opsteeg, nee, Zijn hele lichaam spotte met de wet van de zwaartekracht en verhief zich van de aarde, richting de hemel! Onvoorstelbaar voor mensen maar voor de Schepper van de aarde, de hemel en het hele heelal een bagatel! Wie zou zo’n lichaam niet willen? Één van de goede berichten uit de Bijbel, Gods Woord, is dat iedere volgeling van Jezus zó’n lichaam gaat krijgen! “Door de onbeperkte kracht waarmee Jezus alles aan Zich onderwerpt, zal Hij ons sterfelijke lichaam veranderen in een hemels lichaam, dat net zo sterk en schitterend is als het Zijne.” [Fil. 3:21, het Boek]

Dit geeft Paulus door aan de ware christenen van toen en nu! En wanneer het gaat gebeuren? Als Jezus terugkomt op de wolken om Zijn Gemeente, Zijn volgelingen op te nemen. “Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met Hem opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. [Thes. 4: 16-17, HSV] Voor dat dát gebeurt vindt die verandering van ons lichaam plaats: “Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij [de levenden]zullen veranderd worden.” [1 Kor. 15:52] “In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk" zal het gebeuren en worden Jezus’ volgelingen klaargemaakt voor hun hemelvaart!

Waarom Jezus terugging en Zijn mensen achterliet? Hij ging terug om, zoals Hij zelf zei: “Ik ga heen om u plaats te bereiden." Dát ging Hij daar doen in de hemel, werken aan onze hemelvaart, alles in gereedheid brengen om jou en mij straks te kunnen ontvangen, als je daar tenminste voor kiest. Want hemelvaart is niet verplicht; er is, zo staat het in Gods Woord, een hemel en een hel, dus welke ‘vaart’ je straks maakt, dát bepaal je zelf, het is een keuze, heel persoonlijk! Jezus vertrok van de aarde maar tien dagen later kwam Zijn Geest naar de aarde, zoals Hij beloofd had. Dat gedenken we met Pinksteren, en Gods Geest is er nog steeds en woont in mensen. En Hij wil ook jou heel graag helpen om de juiste keuze te maken, zodat je je hemelvaart niet gaat missen! Onderzoek het en kom tot geloof; de Bijbel is de Gids naar de luchthaven, de Weg naar je hemelvaart, en de Heilige Geest is beschikbaar en komt je daarbij helpen, als jij dat wilt!

God vaart voor het oog      
met gejuich omhoog.
Blij bazuingeluid
roept zijn grootheid uit,
heel het wereldrond
zingt met hart en mond.

Psalmzingt Gode, zingt!
Hoort, zijn lof weerklinkt.
Volken, geeft de Heer,
onze Koning, eer,
looft zijn majesteit,
weest in Hem verblijd

God stijgt blinkend schoon  
met gejuich ten troon.  
Luid bazuingeschal   meldt het overal.  
Zingt Gods eer, heft aan,  
's Konings eer, heft aan.  

Heel de aarde hoort  
naar des Heren woord,  
is zijn rijksgebied.  
Zingt een kroningslied!  
Die de volken leidt  
troont in heiligheid.     

Maakt het dan bekend;   
Godes regiment   
houdt de volken saam,   
geeft hun rang en naam.   
Eedlen treden aan   
om op wacht te staan.  

Abrahams geslacht,  
het betrekt de wacht.  
Hem, die 't aards geweld  
paal en perken stelt,  
Hem zij lof en eer,  
den verheven Heer.          

H. van den Berg,

Tel. 06-15062838
E-mail: berg.services@telfort.nl