Column; herzien

Hans van den Berg

's-Gravenzande 29.10.2017 - In een snel veranderende wereld als die van ons, ontkom je niet aan telkens weer herzien! Dat zou een stelling kunnen zijn

waarop je met ja of nee zou kunnen antwoorden.

Het geldt voor alle facetten van het leven: zijn we nog wel op de goede weg, volgen we de markt, moet onze doelstelling bijgesteld worden, doen we nog steeds wat we beloven, enzovoort. Voor een goed huwelijks- en gezinsleven zijn afwegingen als deze ook van het grootste belang! Is er nog genoeg tijd voor elkaar, voor de kinderen, laten we ons niet teveel regeren door het wérk, of door het géld?  Op tijd zaken, omstandigheden, dingen herzien, dat voorkomt veelal problemen in de toekomst! En omdat niets ‘zo veranderlijk is als een mens’, getuigt het van wijsheid als men op tijd veranderingen aanbrengt. Gedwongen door de situatie ontkomt men niet aan herzien!

Dat het van alle tijden is blijkt wel uit een gebeurtenis uit het verre verleden: de Reformatie! Het betekent ‘opnieuw formeren’, en dus ook ‘herzien’! Het begin van de Reformatie was op 31 oktober 1517, overmorgen dus 500 jaar geleden. Maarten Luther, zo leerde ik al op de lagere school, speelde daarbij een belangrijke rol. Hij maakte bezwaar tegen de leer van de rooms-katholieke kerk, en met name tegen de aflaathandel. Hij vatte dat samen in de 95 stellingen die hij op deze bekende dag op de kerkdeuren te Wittenberg prikte! Dát werd het begin van een enorme omwenteling voor het Christendom, een herziening van het christelijk geloof dat tot een aanfluiting was geworden, en waarin de kerk voorop liep!  

Ruim 20 jaar geleden werd er rond deze datum een oproep gedaan om opnieuw ‘leer en leven’ te herzien, persoonlijk en kerkelijk, omdat de conclusie was dat Reformatie nog harder nodig was dan in de tijd van Luther! In honderd landen en twintig talen werden herziene stellingen verspreid, maar is er in die 20 jaar iets verbéterd in de wereld, in ons land, in jouw leven?

De kerk hoort de ‘etalage’ van het Christendom te zijn, maar is ze dat [nog]? Als je de ‘etalage’ hebt gezien, ga je dan [nog] naar binnen? Als je bij een kerk hoort, dan hoor je dus ook bij de ‘etalage’! Wat denk je, moet er niet dringend herzien worden, is Reformatie niet urgent, nu alles er op wijst dat de HEER van die Kerk spoedig terug komt?

Aan God zal het niet liggen, Hij is uiterst betrouwbaar en heeft nog nooit één van Zijn woorden of beloftes gebroken! Bileam, beslist geen vriend van God, zei: “God is geen man, dat Hij liegen zou; of een mensenkind, dat Hij berouw zou hebben. Zou Hij zeggen en niet doen, of spreken en niet volbrengen? [Num. 23:19] En Paulus schrijft, en vandaag aan ons: “Wij hebben u verteld over Jezus Christus, de Zoon van God. Hij zegt niet “ja”, als Hij “nee” bedoelt. Wat Hij zegt doet Hij. Hij maakt al Gods beloften waar, hoeveel het er ook zijn. Jezus is Gods “JA”. [ 2 Cor. 1: 19-20, het Boek]

Een betrouwbare God zegt: “JA” tegen onbetrouwbare mensen; Zijn eeuwig Raadsplan voert Hij onverkort uit, en heeft geen enkele herziening nodig! Hij roept jou en mij op, om terug te kijken naar ons leven, hoe we gingen en hoe we gaan! Is herziening nodig? Vroeger had je je ‘beginselen’, je opvoeding, je leven met God, je was radicaal en principieel, maar na zoveel jaren, door alle omstandigheden, is alles verwaterd, je beginselen prijsgegeven, heel geleidelijk en misschien wel onbewust!

God, onze Schepper, houdt onvoorwaardelijk van ieder van ons, wie je ook bent! Hij houdt van ons zónder voorwaarden te stellen! Ook al wil je niet [meer] naar Hem luisteren, tóch houdt Hij van jou! Is dat niet verbazend? Daarom dringt Hij er ook op aan, ook vandaag, om je leven te herzien, want Hij wil het Állerbeste voor jou! God wil jou en mij straks voor eeuwig bij Zich hebben, in Zijn nabijheid en heerlijkheid! Daarom dringt Hij zo aan, want Hij wil niet dat er iemand verloren raakt! Tegen de gemeente van Efeze, maar ook tegen ons zegt Jezus: “Maar Ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. [je beginselen prijsgegeven] Gedenk dan van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u, en doe weer uw eerste werken. [Op. 2:4] Bekeren is herzien, omkeren en Jezus [weer] gaan volgen!

Een compromis werkt niet; voorwaardelijk liefhebben, onder voorwaarden dus, is voor God niet acceptabel! Hij wil niet délen met je afgod[en], Hij wil jou voor Zich alleen! Omdat je bijzonder bent, en zéér geliefd! Hij wil jou onvoorwaardelijk, maar jij, wat wil jij? Wees radicaal, herzie je levensstijl en kom tot een levend geloof in Jezus, de Redder der wereld!

H. van den Berg, tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl