Column; In de wolken.....

Hans van den Berg

's-Gravenzande 04.05.2016 - Een bijzondere dag, Donderdag 5 Mei 2016; een combinatie van twee gedenkdagen; als Nederlanders

herdenken we onze bevrijding van vijf jaar onderdrukking, en christenen onder ons, maar ook wereldwijd, staan stil bij die dag dat Jezus, de Zoon van God, weer terugkeerde naar waar Hij vandaan kwam: de hemel! Vandaar de bijzondere naam Hemelvaartdag! Hebben twee van zulke dagen iets gemeen met elkaar, vroeg ik me af. En ja, ik geloof het wel! Hoe dan ook, de vlag kan uit!

De bekendste militaire operatie die onder de naam "D-day" bekend is geraakt is operatie Overlord; de geallieerde landingen in Normandië op dinsdag 6Juni 1944. Het was de grootste amfibischeinvasie in de geschiedenis en het begin van de bevrijding van West-Europa. In OostEuropa waren de Duitsers al aan het verliezen van de SovjetUnie en twee dagen daarvoor was Rome veroverd. Dát werd het begin van onze bevrijding, die daarna toch nog wel voor een gedeelte van ons land een jaar zou duren! Nu mogen we deze week in dankbaarheid terugzien op een leven in vrijheid, alweer 71 jaar! Een heel groot geschenk, waar we God élke dag wel voor kunnen danken, en in de wolken kunnen zijn, als we eerst even rondkijken in deze wereld! Zéker blijft het een must er een feestelijke dag van te maken, de dag dat we werden bevrijd van een satanisch regime! Én, doen wat de slogan van dit jaar zegt:  'Vrijheid geven we door'!

En dan die andere gedenkdag, waarop stil gestaan wordt bij het feit dat de Here Jezus Christus naar de hemel terug ging, nadat Hij het werk had volbracht waarvoor Hij door Zijn Vader naar de aarde was gestuurd. Tallozen weten de betekenis er niet eens van, velen anderen leven er aan voorbij en genieten van een extra vrije dag, en er zijn zelfs kerken in ons land die deze dag laten voorbijgaan, zonder bij dit Heilsfeit stil te staan! Jezus, Hij kwam als een Baby en Hij ging als de Heer van hemel en aarde, op die dag!

 

Voor Hij vertrok sprak Hij zoals alleen maar een HEER kan spreken: "Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. {...} En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. [Mat. 28:18 + 20] Zijn vertrek was daarna majestueus;  Hij heft Zijn handen op en zegenend vertrekt Hij naar de hemel, op de wolken!  De Triomfator drijft weg van Zijn volgelingen en verdwijnt achter de wolken! Kun je je er iets bij voorstellen? (foto historiek.net)

Van Zijn aankomst in de hemel? Zijn trotse Vader en de legerscharen van engelen die Hem opwachtten? De Overwinnaar, de Bevrijder was Thuisgekomen! Dáár was men opgetogen, in de wolken, dát is wel zeker! Het was de kroon op het werk dat Hij volbracht aan het kruis! Het is de tegenstander van God, satan, niet gelukt het verlossingsplan, dat al voor de wereld begon door God was uitgedacht, te doorkruisen!  Wie is een God als Hij? Zijn oneindig grote Liefde voor jou en mij en voor ieder mens bracht Hem ertoe om deze lijdensweg te gaan, van Mensenbaby tot Kruiseling, ja, tot in de dood! Maar de HEER van het Leven was niet vast te houden in het graf, de Levensvorst stond op na drie dagen en Hij leeft voor eeuwig!

Hemelvaartsdag; op die door velen verwaarloosde feestdag kwam de Bevrijder thuis, en Hij maakte op aarde plaats voor Zijn Geest, Die tien dagen later uitgestort zou worden in de harten van Zijn discipelen, op het Pinksterfeest. Er is ruimte gekomen voor de ' Geest Die levend maakt en bevrijding brengt van zonden, wonden en bonden,' zo stond er op het scheurkalenderblaadje van deze dag.  Je kunt al jarenlang in een vrij land wonen en tóch gevangen zitten in de ketenen van de duivel! Maar daar hoeft het niet bij te blijven; Jezus sprak het heel duidelijk: "Mij is gegeven alle macht", en die macht wil Hij door Zijn Geest uitoefenen  in ieder die daar naar verlangt!

Hij doet geweldige dingen aan mensen die op zoek zijn naar bevrijding uit die duivelse ketenen, er zijn voorbeelden te over! Weet je, voor Hem is er geen enkel probleem, op welk gebied dan ook! Jezus verlost en bevrijdt, en Hij bewerkt het door Zijn Geest  Die wereldwijd mensen geloof en hoop geeft! Die nu uitwerkt wat Jezus door Zijn offer aan het kruis bereikte: verzoening met God!

Als je bevrijdt wil worden, róép Hem dan, schrééuw dan naar Hem, want daar wacht Hij op! Jezus is ook de Enige die écht bevrijdt. “Ik ben de Here en buiten Mij is er geen Verlosser”, zo waarschuwt Zijn Woord in Jes. 43:11. In Hosea 13:4 wordt het herhaald met de woorden: “Een Verlosser buiten Mij is er niet.” Je hoeft het dus echt niet van iets of iemand anders te verwachten! Niet doen, dus. Naar geest, ziel en lichaam wil Hij ons verlossen en bevrijden; van zonde in de eerste plaats, maar ook van ziekte, van zorgen, van verdriet.

Hij houdt van jou! Niets was Hem te veel! Hij strekt Zijn doorboorde handen naar je uit. Ga je jouw hand daarin leggen en je eigen Bevrijdingsdag vieren, op Hemelvaartsdag? Echt, dan raak je pas écht in de wolken! En de vlag kan uit, echt wel!

Aarde! zucht niet meer, kom de hemel nader,

Zing Uws redders eer; Hij, de Vorst der aarde,

Jezus Christus vaart, tot Zijn God, Zijn Vader.

 

Hij, des Mensenzoon, Hij die 't al volbracht heeft,

Hij beklimt de troon: Hij, de Zoon van God,

Hij beschikt ons lot, Hij, die alle macht heeft.

 

Zondaar, hoor Zijn stem, buig je voor Hem neder,

Waak, en wacht op Hem! Hij, die voor ons stierf,

't leven ons verwierf, Jezus komt eens weder.

 

Leef, o Koning! Leef! Breng tot U ons nader,

Leef in ons en geef, dat ook eenmaal wij,

Opgewekt als Gij, leven bij uw Vader!  [Joh. De heer 778]

H. van den Berg

Tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl