Column; Onveranderlijk!

Hans van den Berg

's-Gravenzande 27.03.2019 - Wanneer je dit leest is alles weer wat rustiger geworden in ons landje. Er gebeurde nogal wat, de laatste weken.

Eerst die vreselijke gebeurtenis in Utrecht, met zelfs doden en gewonden! De dader heeft inmiddels bekend maar wat het motief is geweest is niet op te maken uit de verklaring van het Openbaar Ministerie. De stad Utrecht sprak van 'een dag van angst, woede en verdriet.'

De hectiek rond de verkiezingen voor de Provinciale Staten bracht ook heel wat teweeg, en de uitslag nog meer! De veronderstelling dat genoemde aanslag wel invloed zou hebben op het stemgedrag, daarvan is niets gebleken. Wél het klimaatakkoord; dát had op links én op rechts de uitwerking van de spreekwoordelijke rode lap op een stier! Zwevende stemmers, die altijd weer heen en weer switchen, zorgden er voor dat de regerende coalitie haar meerderheid in de Eerste Kamer verloor, en de partij van Forum voor Democratie glorieus haar intree kan maken in de Senaat! Ook Groen Links, dat drastische maatregelen voorstaat wat het klimaat betreft, werd ruim bedacht door de kiezers, en gaat haar zetels meer dan verdubbelen in de Eerste kamer.

Niet alleen de coalitie, ook de oppositiepartijen moesten veelal een stap terug doen, en zetels afstaan in de Senaat! Kortom, een verrassende wending, veroorzaakt door de kiezers, en een moeilijke opgave voor de regering, om toch te blijven regeren! Er zal voor de komende tijd heel wat gepolderd moeten worden om een en ander er nog door te krijgen!

De schuivende panelen laten steeds weer veranderingen zien. De wereld is er vol van; het steeds wisselende beeld op het aardse podium moet ons te denken geven; oorlogen, overstromingen en andere natuurrampen, vervolging van miljoenen christenen, verkondigers van een onwaar [on-Bijbels] ‘evangelie’, het Midden Oosten, waar alles zich toespitst op Israël, Gods oogappel, [Zach.2:8] en de vernietiging daarvan, wat haar talloze vijanden voor ogen hebben! Maar dát gaat niet gebeuren; door de eeuwen heen heeft JHWH, de God van Israel steeds weer redding gebracht, de Bijbel staat vol van de meest wonderbare uitreddingen! En nog altijd is er een wonderlijke gang te zien van dit kleine volkje, dat al lang verdwenen had moeten zijn, net zoals tal van volken die al lang van de aardbodem verdwenen zijn!

Nee, let toch op dit grote wonder, mensen, God brengt Zijn volk weer thuis, in Zijn land waarvan Hij het gebruik voor eeuwig aan hun vaders Abraham en Isaak en Jacob beloofde! Hun nakomelingen zullen er uiteindelijk in vrede wonen, met Jeruzalem als hoofdstad, als stad van de grote Koning, Die er straks komt wonen en van daaruit gaat regeren over de aarde! Hij Die het voor het zeggen heeft, Hij heeft het allemaal laten opschrijven in Zijn Boek, de Bijbel! En lees eens wat Jezus zegt over wat er geschreven staat: "‘Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet (de Thora) of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied.

De wet (Thora); dat zijn de boeken van Mozes: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Met de profeten bedoelt Jezus: Jozua, Richteren, Samuël en Koningen (de vroege profeten) en Jesaja, Jeremia, Ezechiël plus de 12 kleine profeten (de late profeten). Jezus voorzegt, dat alles wat geprofeteerd is, tot op de letter zal worden vervuld. Onveranderd dus! Vandaar dat we het profetisch woord nauwgezet moeten bestuderen. Want daarin vinden we het hart van het evangelie!

Een nieuw begin met Pasen

De tijd is nabij; in de geestelijke wereld zijn de panelen gaan schuiven toen Jezus stierf aan het kruis, wat wij straks op Goede vrijdag weer gaan gedenken. Daarna stond de Levensvorst op uit Zijn graf, ging Hij terug naar de hemel, en vanaf die tijd beweegt álles zich naar de wederkomst van de Here der heren, de Koning der koningen toe. Dáár is de stad Jeruzalem voor bestemd, om Hém straks te ontvangen! Het is de Koningsstad, " de stad van de grote Koning." [Ps.48]

Denk niet dat iets of iemand daar verandering in kan aanbrengen; God, de Schepper van alles heeft door de eeuwen heen alles zo geleid dat nu Zijn uitverkoren volk thuiskomt, ISRAEL,  Hij zal er niet één achterlaten zegt God Zélf in Zijn Boek! [Ezech.39:28] Vele eeuwen geleden liet Hij het allemaal op schrijven door Zijn profeten, en nu gebeurt het letterlijk zoals het voorzegd werd! Déze God, wie is als Hij? Onveranderlijk Dezelfde! Hij die het alles voorzegd hééft blijft Zelf onveranderlijk! Die God, Die álles tot aanzijn riep, en sindsdien álles in stand houdt, ondanks dat Zijn normen en waarden dagelijks met voeten worden getreden, Hij is nog altijd Dezelfde! Hij is eindeloos geduldig en liefdevol, en neemt iedereen aan die door de Here Jezus tot Hem komt! Maar Hij doet geen water bij de wijn, nooit! Zijn Boek, de Bijbel, omschrijft dé Waarheid Die net als God Zelf, onveranderlijk is!

Die liefdevolle geweldige God wil dat wij veranderen, ons bekeren, en Hem de eerste plaats in ons leven gaan geven, als we dat nog niet gedaan hebben, of weer ingedut zijn! Wake up! De tijd dringt!

Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de dood,
en Christus zal over u lichten!
Zo wekt u, zo dringt u, als Redder, Gods Zoon,
eer Hij u als Rechter komt richten.
Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot;
wie kiest, o verdwaasde, voor ’t leven de dood?
[Joh. de Heer, 436]

Ontwaak, gij die slaapt in de zonde, met spoed,
de nacht is zo lang reeds verdwenen!
Het licht der genade, met blijdschap begroet,
heeft de aarde reeds eeuwen beschenen.
En groots is uw roeping en heilig uw taak,
en de uren zijn weinig, ontwaak dan, ontwaak!

Sta op uit de doden, o zondaar en leef,
dat Christus ook over u lichte!
Sta op uit de doden, o zondaar,
of beef voor God en het jongste gerichte!
Nog wekt u de Heiland en nog is er raad, s
ta op uit de doden, 't is spoedig te laat!

Welzalig de vrome, die wandelt in 't licht,
door Christus de doodslaap ontrezen.
Hoe vaak hier de dag voor de duisternis zwicht,
't zal nimmermeer nacht voor hem wezen.
Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de do“n!
Zo spreekt van de hemel uw Heiland, Gods Zoon.

H. van den Berg

Tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl