Column; Onwankelbaar!

Hans van den Berg

's-Gravenzande 12.04.2020 - Je vraagt je natuurlijk af wat dit nu voor een onderwerp is, in deze dagen van virusbestrijding,

waar we écht állemaal mee te maken hebben. Dat kan ik begrijpen; ik wist het ook niet goed wat het moest worden in deze toch wel heel bijzondere week!

Het is prachtig stralend lenteweer, de bloesemende bomen en struiken staan te juichen voor hun Schepper!  Vanavond begint Pesach in Israel en over de hele wereld, onder de Israëliërs, een Bevrijdingsdag die vandaag, na berekening, 3333 jaar geleden voor het eerst werd herdacht! En voor de christenen wereldwijd zijn er de herdenkingsdagen van Goede Vrijdag en daarna, in het weekend, Pasen! En dat in een setting die we nog nóóit meegemaakt hebben!

Snap je mijn probleem? Er is zoveel, en ik ben er zo vol van, dat ik over mijn woorden struikel! Er gebeurt van alles op deze wereld, maar ik heb het eerst over het allerbelangrijkste, en dat is voor mij dát wat er gebeurde op die Goede Vrijdag! Dat dié tóch GOED werd, ondanks alles! En dat zag er toch helemaal niet naar uit.

Column; Goed nieuws......tóch!!

Het draait allemaal om Jezus, Gods Zoon. Hij was naar de aarde gekomen, in opdracht van Zijn Vader, Om voor mij en jou en iedereen de straf te dragen die we verdienen om onze zonden, die we deden en doen! God, Die zó liefdevol is, maar ook rechtvaardig, kon niet aanzien dat wij allemaal verloren zouden gaan vanwege al die misstappen en goddeloosheid.

Hij gaf Zijn Zoon omdat Hij als Enige weet hóé erg de hel is, waaraan niemand van ons zal ontkomen, zónder Jezus! Daarom is Goede Vrijdag zo'n geweldige hoopvolle dag voor velen geworden! Op die dag zag het er niet naar uit; ook Jezus' discipelen hadden alle hoop opgegeven toen zij hun Rabbi daar zagen hangen aan een kruis, tussen twee misdadigers.  "Is dat, is dat mijn Koning? Dat aller vaad'ren wens? Is dat, is dat zijn kroning?

Zie, zie, aanschouw den mens! Dat riet, die doornenkroon? Lijdt hij dien smaad, die slagen? Hij, God, uw eigen Zoon?"  Een vreselijke Vrijdag, daar wees álles op, voor Zijn volgelingen! Maar toch! God de Vader én God de Zoon hadden het zó besloten, geheel vrijwillig, om zo het Kwaad, met een Hoofdletter, voorgoed te verslaan!
Al Zijn heerlijkheid en rijkdom had Jezus achtergelaten in de hemel; toen Hij kwam had Hij de gestalte van een mens aangenomen, van een baby nog wel! Jezus groeide op en toen Hij dertig jaar was kwam Hij in actie. Jezus kwam om te dienen en Zich te geven voor de mensheid. Hij bezat geen cent, op aarde; dat zei al bij het begin van Zijn bediening: " De vossen hebben holen, en de vogels in de luchtnesten, maar de Zoon des mensen heeft niets waarop Hij het hoofd kan neerleggen." [Mat.8:20]

Even voor die Goede Vrijdag leende Hij een ezel, om daar de stad Jeruzalem mee binnen te rijden, zoals al 600 jaar daarvoor voorzegd was door de profeet Zacharia: "Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een ezel." [Zach. 9:9] Is het niet bijzonder? "Hij is arm geworden om ons rijk te maken met Zijn armoede." [2 Kor.8:9]

Het liep alles uit op de realiteit dat Jezus daar hing, en uiteindelijk naar Zijn Vader uitriep: " Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?" [Mat.27: 45] Deze woorden, door Jezus  uitgroepen, werden honderden jaren daarvoor al  door koning David voorzegd in Psalm 22! Zijn Vader keerde Zich van Hem af omdat Hij daar de straf droeg van de héle mensheid! Een afschuwelijke last, en onbestaanbaar voor een heilige God!

Uiteindelijk eindigde die vreselijke Goede Vrijdag in de begrafenis van de Redder der wereld! Is het dan toch een fabel, een sprookje, heel apart, maar toch op niets uitgelopen?

Maar toch vieren wij, als christenen, Pasen! Jezus, de Zoon van God stond na drie dagen op uit Zijn graf! De Zoon van God is opgestaan. "Geen graf hield Davids zoon omkneld, Hij overwon, die sterke held. Hij steeg uit ’t graf door eigen kracht, want Hij is God, bekleed met macht."

Niks fabels of sprookjes, Jezus was terug als de opgestane HEER, enHij verkeerde nog 40 dagen onder het volk, waarvan velen getuigd hebben! Toen kwam die dag van zijn terugkeer naar de hemel, naar de plek waar Hij vandaan kwam. Vlak voordat dit gebeurt spreekt de Heere Jezus nog één keer tot Zijn discipelen. Hij gaat wel bij ze weg, maar Hij laat hen niet ongetroost en zonder bemoedigingen achter! En dit is het eerste wat Hij zegt: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.”  [Mat. 28:18] Een wonderlijke uitspraak! 

Geloof je wat Jezus hier zegt? Dat Hij alle macht heeft?  Als de Heere Jezus zegt dat Hij alle macht heeft, dan zegt Hij niet dat we dat meteen zullen zien of ervaren. Nee, het komt erop aan dat we Hem geloven! Dat we gelóven dat het waar is wat Hij zegt. Geloven, daar komt het op aan! Dat Hij kwam om voor jou en mij te sterven omdat dát zó enorm belangrijk was, om te geloven dat Hij opstond uit de dood, en dat Hij lééft! JEZUS LEEFT !

Column; schuld

Ook in deze dagen ziet Hij alles gebeuren; God overziet alles en heeft ook de totale controle! Hij raakt niet uit balans van al ons gedoe, want, zegt Hij in Zijn Boek: " Let op, de volken zijn maar als een druppel aan een emmer, als een stof aan een weegschaal." [Jes. 40:15]

En lees het maar in onderstaand lied: "Jezus troon staat onwankelbaar! In deze wankelende wereld, waarin in deze dagen niets meer zéker is, daar is de Macht van Koning Jezus het énig Zékere! En daar hou ik mij aan vast; lichamelijke en financiële benauwdheid, ik kan er van meepraten! Maar God belooft aan mij, lees het maar in Psalm 91: "In de benauwdheid zal IK bij je zijn." En daar wil ik me aan vast houden, en dát mag jij ook doen! Geloof je het niet? Bid, vraag om geloof, en je gaat het zéker weten!  " Zal God, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? [Rom. 8:32] U, jou geloof geven? Absoluut! Jezus is er de dood voor ingegaan!

Hij wacht op je, tot je ook zegt dat je bij Hem wil horen! In deze heftige tijd waarin alles wat we opbouwden wankelt, is Hij de Onwankelbare Die ons wil ondersteunen bij onze zorgen, in ons ziek zijn of verdriet! "De HEERE is nabij de gebrokenen van hart, Hij verlost de verbrijzelden van geest" (Ps. 34:19) zei David toen hij in de problemen zat. En de apostel Paulus zegt het later ook, als hij in de gevangenis zit: " De HEERE is nabij." [Fil.4: 4] Omdat hij dát ervoer kon hij in diezelfde situatie ook zeggen: "   Verblijd u in de Here te allen tijde!

Is dat niet geweldig als we dat ook in deze wankelende besmette wereld tóch kunnen getuigen, en mee kunnen zingen met de Paasjubel hieronder: Jezus overwinnaar? Hij lééft, en Zijn troon staat onwankelbaar! Ik wens je dat van harte toe, een GoedeVrijdag en een jubelend Pasen, ondank alles!

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.
Want U bevrijdt en geeft leven.
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem.
Alles buigt voor Koning Jezus.

U bent de held die voor ons strijdt.
U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!

De duisternis licht op door U.
De duivel is door U verslagen.
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel weten Wie er regeert:
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
[Opw. 832]

H. van den Berg

Tel.06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl