Column; Verbazend!

Hans van den Berg

's-Gravenzande 13.02.2018 - Je kunt het op verschillende manieren, je verbazen. Je kunt van verbazing 'achter over vallen', of van je stoel, of met open mond

staan of een uitroep doen van verbazing! Het is een emotie die zich op verschillende manieren kan uiten.

Verbazing kan in verwondering zijn, voor de natuur bijvoorbeeld, die getoond wordt in de serie Planet Earth, maar verbazing kan ook ergernis of irritatie oproepen. En dat kan je zomaar overkomen als je de krant leest en de nieuwsberichten volgt op radio of tv. Elke week is er wel iets of gebeurt er iets wat je verbaast, en verder je schouders over kunt ophalen, of waar je door geërgerd wordt. Ken je dat ook?

Vorige week stond onze model-militair Marco Kroon weer eens negatief in de spotlights. De overdreven publiciteit die eraan gegeven wordt grenst aan het belachelijke! Deze oorlogsheld, hij kreeg daarvoor de Militaire Willemsorde, werd al eerder belaagd door het O.M. In 2010, waar ambtenaren blijkbaar niets anders te doen hebben dan zijn reputatie schaden. Bepaalde media smult er van om alles uit te diepen en te blijven herhalen, zodat mensen beschadigd raken.

De prestaties op Olympische winterspelen in Zuid-Korea, die zich daar afspelen, leiden ook tot verbazing, ook de meting! Er was sprake van een verschil van 2000ste tel tussen nummer twee en drie op de 5000 meter! Verbazing ook vanwege het feit dat ook het zusje van de gevreesde leider Kim Jong-un aanwezig is, en zelfs de president van Zuid-Korea namens haar broertje uitnodigde voor een ontmoeting in Pyongyang! Een begin van eenwording? Waar zou het meer op zijn plaats zijn dan daar?

Daarnaast is er nog zoveel te noemen waar je echt van af je stoel valt, zo onredelijk, oneerlijk of niet te vatten! Neem nou het nieuwsfeit waar deze week mee begint, en waar politiek Den haag bol van staat: onze minister van buitenlandse zaken heeft gejokt! Groter willen zijn dan wie je bent, wie kent het niet? Of hij er mee wegkomt, zal morgen blijken, de oppositie heeft de messen al geslepen!

Nog iets wat mij niet eens meer verbaast, maar wel mateloos stoort: dat het onrecht op zoveel terreinen zegeviert. Als voorbeeld noem ik de verhouding tussen Europa en Israel. Hoewel de Europese landen gezegend zijn met de ongeëvenaarde beveiligingsexpertise van Israel, is daarvoor weinig of geen waardering. Haar inlichtingendiensten hebben in Europa tientallen grote terroristische aanslagen helpen voorkomen. Als voorbeeld noem ik de geplande voetbalwedstrijd in 2015 tussen Duitsland en Nederland. Een specifieke inlichtingenwaarschuwing van israel aan de Duitse autoriteiten deed de wedstrijd afgelasten. Rond dezelfde tijd verwijderden de Duitse warenhuizen de Israëlische wijnen uit hun schappen omdat de Europese Unie haar richtlijnen had bekendgemaakt omtrent het boycotten van Israëlische goederen! Hoe krom kan het zijn! Terwijl Israel tot grote zegen is voor de wereld en zeker ook voor Europa, sponsoren wij haar moordenaars met subsidies om met dat 'werk' door te kunnen gaan! Waarom zou Israel nog hulp bieden aan landen die in de VN consequent tégen stemmen als het om dit meest bijzondere land op aarde gaat?

Verbazend? Ja, menselijk gezien is dit vreemde fenomeen eigenlijk niet te verklaren. Daar móét meer achter zitten! En dat is ook zo; Vorige keer schreef ik er al over, het land Israel met haar hoofdstad Jeruzalem heeft een bijzondere status, door God Zélf ingesteld, duizenden jaren geleden al. Lees er Zijn Boek maar op na! Er staat nog heel wat te gebeuren maar uiteindelijk zal het Joodse volk ongestoord in het land Israel wonen, het land dat dán zijn werkelijke grootte zal hebben: van de Middellandse zee tot aan de rivier de Eufraat! En Jeruzalem zal de ónverdeelde hoofdstad van het land zijn, van waaruit Jezus, de Zoon van God, de wereld zal gaan regeren! Zelf bedacht? Nee, JHWH,

De God van Israel heeft het toegezegd en Hij gaat het doen! Hij beloofde dat Hij Zijn volk thuis zou brengen, en kijk eens, miljoenen zijn er al terug, en elk jaar komen er meer thuis! Zijn de Joden zo bijzonder? Nee, hun God, en als je Hem aan je kant hebt, dan komt het goed! Dat geldt ook voor jou!

God voorzegt en belooft via Zijn profeet Micha: “En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des HEREN vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En volkeren zullen derwaarts heenstromen, en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des HEREN, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem. En Hij zal richten tussen vele volkeren en rechtspreken over machtige natiën tot in de verre landen. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren. Maar zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, zonder dat iemand hen opschrikt; want de mond van de HERE der heerscharen heeft het gesproken”.[ Micha 4:1-4] Dat heeft Hij laten opschrijven opdat we zouden gaan geloven! Het is Gods grootste verlangen dat we dát gaan beleven, dáár offerde Hij Zijn eigen Zoon voor op! 

Een ding wil ik nog noemen, en dat is wel het meest verbazingwekkende van alles! Ik bedoel Gods  oneindige liefde voor ons; ondanks ons gedrag, onze zonden en tekortkomingen blijft Hij van ons houden en toont Hij een schijnbaar eindeloos geduld. De Schepper van het heelal, van al wat leeft, Die God nam het besluit om, toen het misging met de mensheid, Zijn eigen Zoon naar de wereld te sturen om de mensheid te redden van het eeuwig verderf! God Zélf kwam als een Baby naar deze planeet om ruim 30 jaar onder Zijn schepselen te verblijven, en om daarna vrijwillig aan een kruis te sterven, om, zodoende, jouw en mijn straf te dragen! Wie is een GOD als Hij?

JEZUS, Hij deed het en stond weer op uit de dood, ging terug naar Zijn Vader en wacht nu tot ook jij Hem vol verbazing en verwondering gaat aanbidden, en dat je straks mag gaan genieten van al Zijn beloftes die Ja en Amen zijn, en daarom werkelijkheid zullen worden!

1 Op het Godslam rust mijn ziele,
vol bewond’ring bidt zij aan;
alle, alle mijne zonden
heeft zijn zoenbloed weggedaan.

2 Zalig rustoord, – zoete vrede
vult mijn hart en blijft het bij.
Hij, in wie God zelf kan rusten,
is het rustpunt ook voor mij.

3 Ruste vond hier mijn geweten;
want zijn bloed – o heilfontein –
heeft van alle mijne zonden
mij gewassen blank en rein.

4 Met de vrede Gods in ’t harte
ga ik hier door smart en strijd;
eeuw’ge rust vind ik daarboven
in des Godslams heerlijkheid.

5 Daar zal Hem mijn oog aanschouwen,
Hem, wiens liefde mij verkwikt,
Hem, wiens trouw mij hier geleidde,
wiens gena mij heil beschikt.

6 Daar bezingen zijne liefde
duurgekochten door zijn bloed;
daar is Sions zaal’ge ruste,
’t eind’loos loflied, ’t eeuwig goed. [Joh. De Heer 809]

H. van den Berg, tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl