Column; voorzien!

Hans van den Berg

's-Gravenzande 30.03.2018 - Vandaag is het Vrijdag, Goede Vrijdag. Daarna volgt het Paasfeest. Het voorspel voor deze dagen wordt op verschillende manieren beleefd.

De Passion is daar een goed voorbeeld van; miljoenen kijken naar deze jaarlijks terugkerende moderne uitvoering van het lijdensverhaal van Jezus. Kerken bieden een scala van mogelijkheden om er bij betrokken te raken, en om een goed uitgangspunt te vinden om deze christelijke gedenkdagen te vieren. Zelfs seculiere koren zingen vooraf al over de gekruisigde Christus en over Zijn opstanding uit de dood!

En ondertussen rijden in deze dagen grote vrachtwagens af en aan om de supermarkten te voorzien van alles wat je je maar kunt bedenken! En vanaf witte Donderdag krijgt het een vervolg: volgeladen winkelwagentjes rijden af en aan naar de parkeerplaatsen en de kofferbakken worden volgestouwd met eten en drinken, om zo de Nederlandse gezinnen te voorzien in hun [noodzakelijke] lichamelijke behoeften voor deze enerverende vrije dagen!

Wat zijn we rijk voorzien en geweldig gezegend!

Voorzien, voorzag, heeft voorzien; een ietwat vreemd werkwoord, waar ik in deze ‘stille week’ over nadacht, maar dan vanuit mijn geloof. Hoe God voorzag in het Énige dat een mens als jij en ik écht nodig heeft, waar je écht niet van buiten kunt, als je tenminste aan dit leven een eeuwig vervolg wilt geven! Ik bedoel de Middelaar, de Heiland der wereld! Zijn naam is JEZUS.


 Foto http://newundersol.blogspot.nl/

Als een rode draad is Hij zichtbaar in het Boek der boeken, de Bijbel. Symbolieken, nauw verbonden met de gebeurtenissen die wij in deze dagen gedenken, zijn duidelijk zichtbaar in de geschiedenis van het Joodse volk, vanaf de grondlegger en aartsvader van dit volk: Abraham. Toen hij op een dag van God de vreselijke opdracht kreeg om zijn zoon Isaak te gaan offeren op een berg, ging hij gehoorzaam op weg. Toen ze bij die berg aankwamen lieten ze de helpers en rijdieren achter. “Zo gingen die beiden tezamen”, staat er dan. [Gen.22:8]

De jongen wist dat zijn vader ging offeren, maar wát, daar had hij geen notie van. Terecht dat hij het vroeg aan zijn vader. “Vader,” zei hij, “we hebben hout en vuur, maar waar is het lam voor het offer?” Zijn vader gaf hem als antwoord: “God zal zich zelf van een offerlam voorzien, mijn jongen.” Toen was het weer stil. “Zo gingen die beiden tezamen”, staat er dan weer. Later, op de berg, weerhoudt God Abraham ervan om de offering van zijn zoon werkelijk uit te voeren, en voorziet Hij hem inderdaad van een offerlam. [zie Gen.22]

Column; Zeer goed!

Bijna 2000 jaar later leidt God de Vader zijn Zoon Jezus naar Golgotha. Alle mensen hadden Hem verworpen of in de steek gelaten, alleen Zijn Vader [nog] niet! “Zo gingen die beiden tezamen”, zou je hier weer kunnen denken. Toen was daar op die heuvel geen vervanging meer! God de Vader offerde Jezus, Zijn Eniggeboren Zoon! Jezus nam daar vrijwillig alle zonden van de hele mensheid op Zich, en op dat moment verliet ook zijn Vader Hem! Hij was daar wérkelijk van God en mensen verlaten! Het allerergste wat Hem kon overkomen! Maar Hij koos er voor, Hij koos voor ons en deed het! Vlak voor Zijn sterven zei Hij: “Het is volbracht!” [Joh.19:30] Hij had ook kunnen zeggen: ‘Ik heb voorzien!’

Want dát deed Hij, voorzien in iets wat geen enkel mens ooit zou kunnen bereiken, namelijk genade van God ontvangen door eigen prestaties! Als jij en ik Jezus verwerpen als Gods enige Voorziening, dan heeft alles wat we doen geen énkele betekenis! Als wij niet schuilen achter het bloed dat uit Jezus’ lichaam vloeide, zoals 3500 jaar geleden Israël voor de dood schuilde achter het bloed van het lammetje, dat aan de deurposten was gesmeerd, dan zal de eeuwige dood ons niet voorbijgaan! Als je Gods Enige Voorziening in de wind blijft slaan, dan zul je eens storm oogsten! En dat is geen verhaaltje van bangmakerij!

Een nieuw begin met Pasen

Na het sterven stond de HEER van hemel en aarde weer op; slechts drie dagen bleef Hij in het graf! Het werd PASEN! Maar het échte Feest moet nog gevierd gaan worden! Dat gaat gebeuren als Hij al Zijn volgelingen verzameld heeft, allen die Hem liefhebben om wat Hij heeft gedaan, waarin Hij heeft voorzien! Hoor je daar al bij? Ja? HALLELUJA, dan kun je al meezingen met al Zijn kinderen, en met de engelen! Ook al zijn de omstandigheden er misschien niet naar, en al is je winkelwagentje niet zó gevuld als van de buren! Zing van het Lam, dat heeft VOORZIEN !! Wie is een GOD als HIJ?

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,

Die galmt door gans Jeruzalem,

Een heerlijk morgenlicht breekt aan,

De Zoon van God is opgestaan.

 

Geen graf hield Davids Zoon omkneld,

Hij overwon, de sterke Held,

Hij steeg uit ’t graf, door eigen kracht,

Want Hij is God, bekleed met macht!

 

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,

Want alles, alles is voldaan.

Wie met geloof op Jezus ziet,

Die vreest voor dood en helle niet.

 

Want nu de HEER is opgestaan,

Nu vangt het nieuwe leven aan,

Een leven door Zijn dood bereid,

Een leven in Zijn heerlijkheid! [Joh. de Heer]

 

H. van den Berg, tel. 06-15062838

E-mail:berg.services@telfort.nl