Column; Zonnig

Hans van den Berg

's-Gravenzande 28.08.2018 - Ja, dat was het wel de laatste zestig dagen: zonnig! Ook in ons land konden heel veel mensen er van genieten, maar ook velen niet.

Nu het wat minder is geworden ik wil het hebben over de veroorzaker van al die warmte: de zon.

In feite werd ik er bij bepaald door de lancering van een onbemand ruimtevaartuig naar de zon door de NASA. Deze ruimtesonde, de Parker Solar Probe, ging op 12 augustus op weg voor een reis van zeven jaar. In die tijd zal de sonde 24 maal langs de zon vliegen, een aantal keren dichterbij dan ooit eerder gedaan werd, en daarbij de hete atmosfeer rondom de zon, de corona, van de zon observeren. Die grote warme schijf, met een diameter van bijna 1,4 miljoen km, een oppervlakte van ruwweg 6,1 biljoen vierkante km,  en op een afstand van ongeveer 150 miljoen km bij ons vandaan, daagt de wetenschap steeds weer uit om onderzoek te doen. Maar heeft het wel zin, die miljarden verslindende projecten, zoals ook deze? Wat draagt het bij aan de kwaliteit van het leven, op aarde?


Foto Wikipedia

De wetenschappers menen dat de zon een levensduur heeft van 10 miljard jaar, en dat er nu ongeveer de helft op zit! Voorlopig zitten we er dus nog warmpjes bij, volgens hen. Zij menen ook dat de zon uit moleculaire waterstofnevel is ontstaan, net als alle andere sterren!

Ik ben geen wetenschapper maar iemand die voor 100% gelooft wat de Bijbel ons te zeggen heeft, ook over de schepping van álles en haar Schepper. Koning David schreef het heel duidelijk op in Psalm 33: " Want Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er.[vs.9] En dat gebeurde ook in die bijzondere scheppingsdagen, waarvan we lezen in het eerste hoofdstuk van de Bijbel!

Al direct in vers 3 spreekt God, voor het eerst, en zegt: "Laat er licht zijn! " En dan staat er: "En er was licht."  Niet de zon, die maakte God pas op de vierde dag! Daarover lezen we: "God maakte twee grote lichten, de zon en de maan, die de aarde moesten verlichten. Hij plaatste de lichten aan de hemel om de aarde te verlichten, de dag en nacht aan te geven en het donker van het licht te scheiden. [Gen.1:17] Dat gebeurde allemaal ongeveer een 6000 jaar geleden! En de zon zal ook aan haar einde komen, maar beslist niet over 5 miljard jaar, maar wanneer Gods tijd gekomen is en Hij een nieuw hemel en een nieuwe aarde schept. “Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.” [2 Pet.2:10]

Johannes mocht in zijn tijd al een kijkje nemen van hoe het worden zou, nadat al het oude zou zijn weggedaan. Hij zag God Die op de troon zat en Die zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ – [Openb. 21:5]

De zon zal dan ook niet meer nodig zijn, zo profeteerde Jesaja al, eeuwen geleden. "U zult de zon en de maan niet langer nodig hebben om u licht te geven, want de Here, uw God, zal uw eeuwige licht zijn. [Jes. 60:19]

Je kunt het je niet voorstellen dat straks alle elementen, alle planeten, hemellichamen, sterren, de zon , de maan, dat álles zal verbranden! Die prachtige sterrenhemel, weg! Maar........, er komt iets mooiers voor in de plaats! Het wordt fantastisch! God belooft het, het staat in Zijn Boek: "Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.[1 Kor.2:9]

Kortom, het ziet er zonnig uit voor ieder die gelooft in die God Die óók de Schepper is van hemel en aarde, én van jou en mij, en Die ons Zijn Woord gaf, om daaruit te leren en te geloven, en Hém te leren kennen als de Drieënige, Almachtige God: Vader, Zoon en Heilige Geest

Weet je, Die God wil jouw Vader zijn, de Zoon Jezus wil jouw Verlosser en Redder zijn, de Heilige geest wil jouw Leidsman zijn om je dé Weg te wijzen naar die eeuwige heerlijkheid die zal ontstaan, nadat Gods Heilsplan voor deze wereld volledig zal zijn uitgevoerd! Dán zal het worden zoals God heeft beloofd: "Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij." [Openb.21:4]

Johannes heeft het goed gehoord: wat er werd gezegd is betrouwbaar en waar! Het mag een geweldige troost zijn voor ieder die verdriet heeft of beroerde tijden meemaakt! Of lijdt om het lijden van de mensheid, in deze duistere wereld! Het blijft niet zo! Er is H O O P voor ieder die gelooft, Halleluja!

Het lied van het begin

In het begin lag de aarde verloren,
in het begin in de duisternis.
God sprak Zijn woord en het licht werd geboren,
't licht dat vandaag onze dag nog is.

In het begin zijn de wolken en luchten,
in het begin is de hemel ontstaan.
God sprak Zijn woord en de wateren vluchtten:
zo bracht Hij scheiding en ruimte aan.

In het begin is de aarde gekomen,
in het begin uit de diepte der zee.
In het begin kwam het gras en de bomen,
bloeiden de bloemen en graasde het vee.

In het begin zijn de sterren gaan branden,
in het begin kwam de zon en de maan.
Boven het land en de zee en de stranden,
wijzen zij wegen en tijden aan.

In het begin kwamen vogels gevlogen,
in het begin werd hun lied al gehoord.
Vissen in 't water, wat leeft op het droge:
God schiep de dieren elk naar zijn soort.

In het begin riep God mensen tot leven,
in het begin was het woord in hun mond.
Wat was het goed om op aarde te leven,
wat was God blij dat de wereld bestond.[H.Lam]

Het lied van een nieuw begin

Er komt een nieuwe aarde,
zonder onrecht of verdriet,
waar de honger is verdwenen,
God in alles ons voorziet,
waar het lijden is geworden,
tot een eeuwig vreugdelied,
het Koninkrijk van God.

Glorie, glorie, halleluja,
glorie, glorie, halleluja,
glorie, glorie, halleluja,
het Koninkrijk van God.

Er komt een nieuwe aarde,
zonder angst en zonder pijn,
waar verloste mensen leven,
in het Goddelijk domein,
waar het Woord heeft overwonnen
en de dood niet meer zal zijn,
het Koninkrijk van God.  [C.A.E. Groot]


H, van den Berg, tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl