Column; Zwanger!

Hans van den Berg

's-Gravenzande 19.04.2020 - Ik ga daar geen verhandeling over geven hoor, maar ik probeer er wel je aandacht mee te trekken!

Al in het begin van de Bijbel komt het ter sprake wanneer God straf uitspreekt over het eerste mensenpaar, vanwege hun zonde daar, in het paradijs. "Tegen de vrouw zei God: Ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken; met pijn zult u kinderen baren. [Gen. 1:16] Eva had gen idee; zélf was ze pijnloos geschapen uit een rib van Adam, zonder dat hij daar zelfs wakker van werd!

Dat zouden dus de weeën worden, die de komst van het kind aankondigen, en waarmee nu heel veel aanstaande ouders mee geconfronteerd worden bij het kinderen krijgen!

Column: Uitpakken....................

Jezus gebruikt dit als Hij spreekt over Zijn tweede komst naar de aarde; het zal vooraf gegaan worden door weeën, gebeurtenissen die ons er op moeten attenderen dat Zijn komst naderbij komt! En, zoals bij een bevalling, de weeën nemen toe! De tijd waarin we nu leven stemt tot nadenken, en dát is vast ook wel de bedoeling. De pandemie die het virus veroorzaakt, maar ook andere, ingrijpende gebeurtenissen, zoals een bestaande én aankomende enorme sprinkhanenplaag in Oost-Africa, die ook een enorme hongersnood veroorzaakt, wijzen naar de weeën waar Jezus op attendeert! In vorige zin noem ik er zo al twee: besmettelijke ziekten en hongersnood. [Mat. 24]

In dit hoofdstuk  noemt Jezus nog een aantal gebeurtenissen die, naarmate  Zijn komst nadert,  in hevigheid toenemen. Ook oorlogen; nooit waren er zoveel als in de 20ste eeuw, en nooit zó erg als de 1e en 2e wereldoorlog! Aardbevingen zijn er vaak, zonder dat wij er weet van hebben: gemiddeld ruim 3000 van zwaardere magnitude per jaar! Jezus voorzegt ook dat vóór Zijn komst daar is, christenen in toenemende mate vervolgd en verdrukt zullen worden.

In ons land en in Europa genieten christenen nog van vrijheid van godsdienst, maar in tal van landen zijn er miljoenen die hun geloof in God en Christus met gevangenisstraf of dood moeten bekopen. Verder voorzegt Jezus ook dat: "Er velen zullen komen die Mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben de Messias,” en ze zullen veel mensen misleiden. (Mat. 24:5) Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. (Mat. 24:11)

Maar ook voorzegt Hij dat het Evangelie tegen die tijd over de héle wereld zal worden gepredikt!

En het gebeurt allemaal, nu! Valse leraars, die het Woord van God niet [meer] naar waarheid verkondigen, en een internet waarop talloze valse leringen worden verkondigd, het gebeurt, nu!

Maar ook dát alle mogelijkheden van internet en tv en smartphone gebruikt wórden, zodat inderdaad het Evangelie over de héle wereld wordt gepredikt, nu!

Wat ook een bijzonder teken is in deze eindtijd is het gebeuren dat de profeet Ezechiël al ruim 2500 jaar geleden voorzegde: " Dit zegt God, de HEER: Ik haal de Israëlieten weg bij de volken waar ze terechtgekomen zijn, ik zal ze overal vandaan bijeenbrengen en ze naar hun land laten terugkeren. (Ezechiël 37:21).Vanaf 1948 tot in deze dagen van zorg keren ze terug in het land dat hun God eens voor eeuwig aan Abraham beloofde! Is het niet bijzonder? Is het allemaal niet de moeite waard om er eens over na te gaan denken? Weet je, maar dat is van mij zelf, komende dagen is na 30 jaar het Meer van Galilea weer vol met water! Een grote zegen voor Israel dat er eindelijk weer zóveel water is, dat het meer weer kan gaan óverstromen, notabene in de Dode Zee! Zou het een heenwijzing kunnen zijn naar de volheid der tijden waarnaar we op weg zijn?

Wanneer Jezus met Zijn discipelen samen is en zij vragen Hem wanneer Hij weer terug gaat komen naar de aarde, na Zijn hemelvaart, dan noemt Jezus dat allemaal op, weeën waarop gelet moet worden. Als je kinderen hebt gekregen dan weet je waar ik het over heb. Toen wij ons eerste kind kregen en ik dát allemaal meemaakte, als groentje in die tijd, toen dacht ik: dat nóóit meer! Zo erg voor je vrouw! Maar als dan het kind er is, en alles goed, dan ben je het gauw vergeten.

Jezus zegt het ook, in verband met het Koninkrijk dat komt  en het komende afscheid van Zijn discipelen: " Wanneer een vrouw baart, heeft zij droefheid, omdat haar tijd gekomen is, maar wanneer zij het kind gebaard heeft, denkt zij niet meer aan de benauwdheid, vanwege de blijdschap dat een mens ter wereld gekomen is. Ook u hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u weerzien, en uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen."[Joh. 16:21-22]

Na al Jezus' onderwijzing ging Hij Zijn lijden tegemoet; Jezus, Die om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods” (Hebr. 12:2).

Het brengt heel wat te weeg, de terugkomst van Jezus, de geboorte van dat nieuwe Rijk, het Vrederijk, dat Hij komt vestigen op aarde! De apostel Paulus zegt het later ook, tegen de Romeinen, en vandaag tegen ons: " wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.[Rom. 8:22] Maar Jezus troost al Zijn volgelingen van nu met de woorden: " Wanneer nu deze dingen [weeën] beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, want uw verlossing is nabij." [Luc. 21:28]

Het gaat met smart en pijn en angst en zorg gepaard, maar Zijn koninkrijk zal eeuwige vreugde brengen, voor wie in Hem geloven! Voor ieder die kiest voor Jezus geldt wat Paulus zegt: " Ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden." [Rom.8:18] De tijd is hoogzwanger! Het wordt tijd om te kiezen voor die Koning; Hij komt spoedig om Zijn volgelingen tot Zich te nemen! Denk er over na, en stel je vragen gerust aan christenen om je heen. 

Het is een heel serieuze tijd, en nog steeds genadetijd!

Hef je hoofd omhoog,
want de Koning komt.
Buig nu voor Hem en aanbid Hem.
Zing... (hosanna voor de Heer).
Vol van heerlijkheid
is Zijn majesteit.
Breng nu ere aan de Here.
Hij, de Koning, komt.
[opw.288]

H. van den Berg, tel. 06-15062838

berg.services@telfort.nl