College investeert in woningmarkt en innovatie

Geplaatst door Westlanders.nu op 30/09/2013 17:13 - Gewijzigd op 05/03/2015 13:59

Westland 30.09.2013 - Het college van burgemeester en wethouders van Westland wil € 2 miljoen inzetten om de woningmarkt een impuls te geven, onder andere door het introduceren van erfpacht en het voortzetten van de startersleningen.

Ook wil men opnieuw geld uittrekken voor projecten die het Westlandse bedrijfsleven naar de toekomst toe sterker maken en € 1 miljoen investeren in een tweede Westland Agenda. Voor innovatieve concepten vanuit de maatschappij die een antwoord bieden op de ontwikkelingen in het sociale domein, wil het college een Stimuleringsfonds voor Maatschappelijke Innovatie vormen. In dit fonds wordt € 2 miljoen opgenomen. Dit blijkt uit de ontwerpbegroting 2014-2017, die vandaag is gepresenteerd aan de gemeenteraad. Voorstel is om de woonlasten het komende jaar gemiddeld genomen niet meer te laten stijgen dan met 1,0%. Dat is minder dan het inflatiepercentage (ca. 2%), dat in het collegewerkprogramma als uitgangspunt werd gehanteerd.

 

RIJKSBEZUINIGINGEN

De gemeente Westland heeft, net als andere overheden, te maken met de gevolgen van de aanhoudende economische recessie. De huidige collegeperiode wordt gekenmerkt door toenemende werkloosheid, ondernemers die het moeilijk hebben, een stagnerende woningmarkt, onder druk staande grondexploitaties en grote veranderingen in het sociale domein. In de afgelopen drie jaar is er fors bezuinigd. Zo zijn voelbare en zichtbare ingrepen gedaan in de kosten voor het groenonderhoud, het subsidiesysteem en de gemeentelijke organisatie. Zoals in de Voortgangsrapportage Collegewerkprogramma 2013-2017 al aangekondigd, moet er de komende jaren opnieuw bezuinigd worden. Dit is vooral het gevolg van bezuinigingen van het Rijk, die een negatief effect hebben op de hoogte van het Gemeentefonds. Zonder ingrijpen, loopt het tekort in de gemeentelijke begroting op tot € 4,9 miljoen in 2017.

College investeert in woningmarkt en innovatie

BOUWEN, BINDEN EN BEREIKEN

Ondanks de economische tegenwind is er de afgelopen jaren veel tot stand gekomen. In lijn met het collegewerkprogramma ‘Bouwen, Binden en Bereiken’ heeft de gemeente samen met inwoners, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties geïnvesteerd in de vier belangrijke pijlers Sterke Greenport, Sociale Kracht, Eigentijdse Dienstverlening en Aantrekkelijk Westland. Er is gewerkt aan de verdere versterking en verduurzaming van het glastuinbouwcluster en het verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Er zijn scholen gebouwd en gerenoveerd en er zijn mooie sportaccommodaties gerealiseerd. De wateropgave is voor een belangrijk deel ingevuld, de kust is versterkt en de centra van een aantal dorpskernen hebben een zichtbare metamorfose ondergaan. Het kunst- en cultuurbeleid heeft een impuls gekregen en de veiligheid in Westland is aantoonbaar vergroot. Westland heeft zich bewezen als toonaangevend speler in de internationale glastuinbouwwereld. Voor de omliggende grote steden en de landelijke politiek is de gemeente een serieuze gesprekspartner. Niet alle plannen zijn waargemaakt. Collectief Particulier Ondernemerschap is door gebrek aan belangstelling niet van de grond gekomen en het project Waalblok is als gevolg van de economische omstandigheden stopgezet. Ook is er vertraging opgetreden in een aantal woningbouwprojecten, zoals de Westlandse Zoom en Het Nieuwe Water. Daarnaast had het college verder willen zijn met de nieuwe gemeentelijke huisvesting en het centrumplan ’s-Gravenzande.

 

INTERACTIEF

In verband met de Rijksbezuinigingen en de gewenste uitgaven om onder andere de economische en sociale kracht en de woningmarkt te versterken, is het college genoodzaakt een aantal maatregelen te nemen om de tekorten te dekken. Voor de jaren 2014 en 2015 is een solide, sluitende begroting gepresenteerd. In 2014 is er zelfs sprake van een overschot. Dit overschot stelt raad en college in staat om bij aanvang van de nieuwe bestuursperiode aanvullende keuzes te maken en accenten te leggen. In de jaren 2016 en 2017 is sprake van een overzichtelijk tekort. Het sluitend krijgen van deze jaarschijven vraagt om inhoudelijke keuzes die effect hebben op de volgende collegeperiode. Daarom zijn het college en de raad een interactief proces ingegaan om ook de jaren 2016 en 2017 gezamenlijk sluitend te krijgen en informatie te delen in aanloop naar de nieuwe bestuursperiode.

 

BEHANDELING BEGROTING DOOR GEMEENTERAAD

Op dinsdag 29 oktober a.s. vindt er vanaf 19.00 uur een openbare commissievergadering plaats die in het teken zal staan van de ontwerpbegroting 2014-2017. Na de voorbereiding in de raadscommissie, zal de gemeenteraad de begroting behandelen in de openbare raadsvergadering op dinsdag 5 november 2013. Deze 'Begrotingsraad' begint om 14.00 uur. Beide vergaderingen zijn in de raadzaal in het gemeentekantoor in 's-Gravenzande (Van Geeststraat 1) en zijn openbaar. In zowel de commissievergadering als de raadsvergadering is het mogelijk om in te spreken over de begroting.

 

Voor het aanmelden als inspreker of voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de raadsgriffie via 14 0174 of een e-mail worden gestuurd naar griffie@gemeentewestland.nl. De agenda's van de commissie- en raadsvergadering zijn te raadplegen via www.gemeentewestland.nl.