Extra betaalbare woningen voor gezinnen in Midden-Delfland

Gemeente Midden Delfland

Midden Delfland 07.06.2016 - Het college wil komende jaren extra betaalbare woningen voor gezinnen in de drie dorpen realiseren. Door de vergrijzing dreigt

de vitaliteit van de dorpen achteruit te gaan. Ook is door de komst van statushouders de druk op de sociale woningvoorraad behoorlijk toegenomen. Om verdringing van de eigen woningzoekenden te voorkomen stelt het college voor om op een drietal locaties woningen om te zetten naar het betaalbare segment en daar zo snel mogelijk uitvoering aan te geven. Dat voornemen staat in het nieuwe woningbouwprogramma 2016-2021.

Van woonagenda naar woningbouwprogramma

De gemeenteraad heeft in april 2016 de woonagenda vastgesteld. Voor elk dorp is de actuele woningbehoefte bepaald. In Den Hoorn ligt de nadruk op sociale eengezinswoningen voor startende gezinnen. Maasland en Schipluiden dreigen te vergrijzen, woningen voor gezinnen moeten de vitaliteit van de dorpen behouden. Ook moeten nieuwe woningen voor doorstromende senioren ruimte bieden voor jonge woningzoekenden. Nu vertaalt het college de woonagenda naar een woningbouwprogramma. In dit programma is voor alle geplande nieuwbouwlocaties aangegeven in hoeverre deze aansluiten op de woonwensen vanuit de dorpen. Daaruit volgen conclusies welke bouwplannen moeten worden bijgesteld.

Drie locaties

In het raadsvoorstel adviseert het college de raad om drie gemeentelijke locaties verder te onderzoeken. Dat zijn de Kreekzone in Den Hoorn, Keenenburg V (tweede fase) in Schipluiden en drie onverkochte kavels in Bouwmare te Maasland. Op deze locaties kunnen de plannen op korte termijn worden aangepast, waardoor de uitvoering niet lang op zich hoeft te laten wachten. Het college wil hiervoor nog dit jaar de voorstellen aan de raad presenteren.