Meer betaalbare woningen in Westland

Gemeente Westland

Westland 27.01.2016 - De gemeenteraad heeft dinsdag 26 januari 2016 unaniem de woonvisie “Wonen naar Westlandse woningbehoefte” vastgesteld.

Met de woonvisie wil het college meer betaalbare woningen realiseren in de aankomende 15 jaar.

Prognoses laten zien dat Westland een groeiende gemeente is. Om daar op in te kunnen spelen worden er de aankomende 15 jaar 7.500 woningen bijgebouwd. In de woonvisie staat dat35% van de nieuwbouwwoningen betaalbaar moet zijn. Dat betekent dat er meer sociale koopwoningen tot € 188.000, vrije sector huurwoningen (huur vanaf € 710 tot ca. € 850) en “bereikbare” koopwoningen tussen € 188.000 en € 218.500 komen. Daarnaast wil het college dat er minimaal 100 sociale huurwoningen per jaar worden gebouwd.

Versoepeling regels welstandsvrij bouwen

“Het gaat om meer passende en betaalbare woningen, doorstroming en een goede ruimtelijke verdeling in de kernen. We willen dat het woningaanbod aansluit op de behoefte van Westlanders,” aldus wethouder Weverling (volkshuisvesting). “Belangrijk is ook de kwaliteit van de bestaande en nieuwe woningvoorraad als het gaat om levensloopgeschiktheid en duurzaamheid. Dit komt ook terug in de woonvisie.”

Woonvisie

De basis voor het woonbeleid van de gemeente Westland tot 2030 is de woonvisie. Deze biedt het kader voor besluiten over woningbouwbouwprogramma’s en wordt gebruikt voor het maken van prestatieafspraken met de woningcorporaties en afspraken met projectontwikkelaars. Jaarlijks wordt gekeken of het woningbouwprogramma nog voldoet aan de huidige eisen en prognoses. Indien nodig wordt deze aangepast. Bij de totstandkoming van de woonvisie zijn onder andere woningcorporaties, huurdersverenigingen, Platform Gehandicapten Westland, Seniorenadviesraad, bewonersorganisaties, projectontwikkelaars en de raadswerkgroep huisvesting betrokken.