Stand van zaken nieuwe woningwet voor gemeente Westland

College Westland

Westland 04.06.2015 - De fractie GemeenteBelang Westland heeft Collegevragen gesteld over een artikel in de AD van Arcade. Ingevolge het bepaalde

in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Wat is in de nieuwe wetgeving de verhouding tussen gemeente en corporaties?

Antwoord 1

Op basis van de nieuwe Woningwet krijgen gemeente een sterkere toezichthoudende rol richting corporaties. Het gemeentelijk woningbeleid (vastgelegd in de woonvisie) is hierbij leidend.

Vraag 2

Er wordt momenteel door het college gewerkt aan een woonprogramma met een woonvisie. Welke rol is hierin weggelegd voor de corporaties?

Antwoord 2

De woonvisie (en hieraan gekoppeld de woningbouwprogrammering) biedt het kader en corporaties moeten hierop een “bod” doen, dus op welke wijze zij uitvoering gaan geven aan het gemeentelijke woonbeleid. Voor de sociale component moet bekeken worden of bijsturing in de aanwijzing- en selectieprocedure noodzakelijk is. Bijvoorbeeld het niet accepteren van een bepaalde woning of grootte van het “zoekgebied” (reageren op een sociale woning buiten de huidige woonkern) is van grote invloed op hoe lang een inwoner op de wachtlijst blijft staan.

Vraag 3

Is er onderzocht wat tot 2030 de behoefte is aan sociale nieuwbouwwoningen in Westland per kern? Zo ja, wat is die behoefte dan? Kunt u dat uitsplitsen naar sociale huur en vrije sector huur?

Antwoord 3

De behoefte naar sociale woningbouw is in 2014 onderzocht op Westlands niveau door STEC. Bij een gemiddeld groeiscenario wordt verwacht dat er tot 2030 een behoefte bestaat van circa 1.300 extra sociale huurwoningen. De behoefte per kern is op hoofdlijnen door STEC onderzocht. De behoefte is afhankelijk van de huidige voorraad en de bezetting van bestaande sociale woningen door anderen dan de primaire en secundaire doelgroep (zgn. scheefwoners). In het proces van de Woonvisie worden voorstellen gedaan om, naast nieuwbouw van sociale woningen, ook in te zetten op doorstroming en het minimaal handhaven van de voorraad voor de primaire doelgroep.

Vraag 4

Bent u bereid om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst met de corporaties voor de komende jaren met daarin afspraken over nieuwbouwlocaties en ook over het beheer van het huidige eigendom?

Antwoord 4

Ja, parallel aan het opstellen van de herijkte woonvisie (onderdeel van de woonstrategie) willen wij (onder andere) hierover met de corporaties afspraken maken.

Vraag 5

Arcade stelt dat de grondprijzen in Westland te hoog liggen en dat dit de reden is dat er geen investeringsplannen meer zijn voor Westland. Herkent u zich hierin en welke aanbiedingen heeft uw college de afgelopen 3 jaar aan Arcade gedaan?

Antwoord 5

De grondprijzen worden residueel berekend en zijn niet helemaal vergelijkbaar met Den Haag, omdat in Den Haag veel gestapeld gebouwd wordt en daarnaast wordt in Den Haag erfpacht toegepast, dit heeft als gevolg dat er een antispeculatie beding van toepassing is.

De gemeente heeft recent in een aantal herstructureringsprojecten van de corporaties € 1,5 miljoen bijgedragen.

De grondprijzen zijn over het algemeen hoger dan in de regio, rekening houdend met de relatieve schaarste aan bouwgrond, mede vanwege de duurzame glastuinbouw. Arcade heeft o.a. recent gebouwd in Tuinveld (ONW) en Woerdblokeiland.

De gemeente zelf heeft slechts enkele uitleglocaties: Liermolen in De Lier is stilgelegd en Hoogeland is voor het grootste deel aan Vestia verkocht. Overige uitleglocaties betreffen de deelnemingen OBWZ, Juliahof en ONW.

-      OBWZ; hier is geen sociale woningbouw afgesproken,

-      ONW; In Tuinveld zijn de afgesproken sociale woningen gerealiseerd door Arcade, voor Duingeest en Waelpark dienen nog afspraken gemaakt te worden, voor Waelpark is ONW in gesprek met Arcade,

-      Juliahof; zijn afspraken gemaakt en wordt geïnvesteerd door Wonen Wateringen.

Daarnaast zijn er diverse faciliterende ontwikkelingen, zoals Boompark (Honselersdijk) en Watertuinen (Maasdijk), hier heeft de gemeente geen directe rol. De gemeente heeft de afgelopen jaren bijdragen geleverd in een aantal herstructureringslocaties en inbreidingslocaties van de corporaties.

Vraag 6

Wat zijn, los van de percentages, de concrete bouwmogelijkheden voor sociale woningbouw in de uitleglocaties van ONW en OBWZ? Zijn ONW en OBWZ bereid om de grondprijzen zodanig te verlagen dat corporaties hier kunnen ontwikkelen?

Antwoord 6

Zie antwoord vraag 5. Met OBWZ is geen specifieke sociale opgave afgesproken. Wel is een deel goedkope koop voorzien in het normatieve programma. De deelnemingen ONW en OBWZ hebben als taak woningbouwgebieden te realiseren waarbij een sluitende grondexploitatie leidend is. Indien een grondbieding voor sociale woningen ontwikkeld kan worden die past binnen de grondexploitatie, zal de bereidheid om sociale woningen te ontwikkelen er naar verwachting zeker zijn.

Vraag 7

Kunnen corporaties ook in de kernen nieuw bouwen (inbreiding) of zijn ze afhankelijk van de uitleglocaties?

Antwoord 7

Dit kan juist ook in de kernen (bijv. de vrijkomende gemeentehuizen en verzorgingshuizen en oude schoollocaties) en deels op de uitleglocaties.

Vraag 8

Arcade geeft aan dat zij bij gebrek aan investeringsmogelijkheden in Westland uitwijkt naar Den Haag. Hoe beoordeelt u dat?

Antwoord 8

Uiteraard vinden wij het gewenst dat Arcade juist ook in Westland investeert. Zoals al aangegeven willen wij gezamenlijk met de corporaties (waaronder Arcade) nader bepalen welke locaties tegen welke prijs geschikt en beschikbaar zijn voor sociale woningbouw.

Vraag 9

Wat zijn de afspraken met Arcade over de vervolgfases in Ter Heijde?

Antwoord 9

Geen. Arcade gaat waarschijnlijk renoveren.

Vraag 10

Wat zijn de afspraken of mogelijkheden voor corporaties in Molensloot De Lier, Duingeest Monster, Boompark Honselersdijk en Hoogeland Naaldwijk?

Antwoord 10

Zie bovenstaande antwoorden.

Vraag 11

Kunt u komen tot een projectenlijst waarop corporaties kunnen intekenen, met hierop niet alleen de gemeentelijke gronden, maar ook gronden van andere partijen waarvan u weet dat die mogelijk beschikbaar komen?

Antwoord 11

Nee, dat gaat niet. De gemeente gaat alleen over haar eigen locaties en gronden als het om contracteren van partijen gaat. Voor gronden van de gemeente zelf zijn gesprekken gaande met corporaties.  

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Westland

de secretaris,                      de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak