Adviesraad Sociaal Domein van start

Gemeente Midden Delfland

Midden Delfland 03.07.2014 - Vanaf 1 januari 2015 verandert er veel in het sociale domein. De gemeente wordt verantwoordelijk...

voor (delen van) de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Jeugdzorg. Daarnaast wordt de Participatiewet ingevoerd. Deze wet zorgt ervoor dat iedereen, ook personen met een beperking, aan de slag kan op de arbeidsmarkt. Al deze veranderingen vragen om nieuwe ideeën, wetgeving, beleid en een adviesraad.

Wat is het Sociaal Domein?

Het Sociaal Domein is een breed begrip. Het gaat over alles waarmee inwoners te maken hebben en heeft onder andere betrekking op zorg, welzijn, arbeid, onderwijs, gezondheidszorg en vrije tijdsbesteding.

Wijziging Wmo-cliëntenraad

Sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in 2007 heeft Midden-Delfland de Wmo-cliëntenraad. De afgelopen maanden is in samenspraak met de Wmo-cliëntenraad besloten zijn kennis en expertise uit te breiden naar het brede sociale domein. De Wmo-cliëntenraad wordt de Adviesraad Sociaal Domein.

Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein gaat de gemeente adviseren over alle (nieuwe) wetgeving die op ons af komt. In de Adviesraad Sociaal Domein zitten ervaringsdeskundigen en belangenbehartigers met kennis van de Wmo, de jeugdzorg en op het vlak van werk en inkomen. De onderlinge afspraken zijn vastgelegd in een convenant. Op 2 juli 2014 ondertekenden Cees Harteveld, de voorzitter van de Wmo-cliëntenraad Midden-Delfland, en wethouder Zorg en Welzijn Annemiek De Goede – Van Tiel dit convenant. Hiermee ging de Adviesraad Sociaal Domein officieel van start. De wethouder is opgetogen over deze stap: ‘Een inhoudelijk sterke adviesraad zorgt er voor dat de belangen van onze inwoners goed worden behartigd’.