AWP; waterschapsbelasting voor natuurterreinen afschaffen??

Geplaatst door Westlanders.nu op 09/10/2018 07:20

Delfland 09.10.2018 - 'Laten we de waterschapsbelasting voor natuurterreinen maar afschaffen' 8 okt 2018 De Unie van Waterschappen vindt dat natuurterreinen

zó weinig bijdragen aan de kosten van de waterschappen, dat de natuurheffing flink omhoog moet. Nu betalen de natuurterreinen slechts 0,3% van de totale opbrengst van de watersysteemheffing. Hans Middendorp van de Algemene Waterschapspartij keert het probleem om en stelt voor om de natuurheffing gewoon af te schaffen: "want natuur is van ons allemaal!".

Natuurterreinen en landbouwgrond
De tarieven voor Natuur verschillen per waterschap. Gemiddeld betaalden de beheerders van natuurterreinen landelijk € 3,91 per hectare natuurterrein in 2018, een schijntje als je dat vergelijkt met het gemiddelde tarief van € 78,92 per ha landbouwgrond. Aanvankelijk wilde de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) van de Unie van Waterschappen daarom natuurterreinen en landbouwgronden in dezelfde belastingcategorie onderbrengen, met ook dezelfde tarieven per ha. Toen dat onhaalbaar bleek, is de Unie van Waterschappen met het voorstel gekomen voor een correctiepercentage van 30% op het landbouwtarief. Gemiddeld zou dit neerkomen op € 23,70 per ha natuurterrein. En dat is wel 600% van het tarief in 2018.

Moeizame discussie
Natuurlijk maken waterschappen kosten voor de waterhuishouding van natuurterreinen, maar de betaalcapaciteit van Natuur is zo gering dat als we dat criterium zouden gebruiken er helemaal geen maatregelen voor natuurterreinen kunnen worden uitgevoerd.

Daarom laat de Algemene Waterschapspartij AWP een tegengeluid horen. “Momenteel bedraagt de opbrengst van de watersysteemheffing door de categorie Natuur in heel Nederland gemiddeld slechts 0,3% van de totale belastingopbrengst van de waterschappen”, zegt Hans Middendorp, vicevoorzitter van de AWP. “In Zuid-Holland schommelt de bijdrage van Natuur aan de kosten van het waterbeheer zelfs rond de 0,01%. Dat komt neer op 1 cent per 100 euro!”

In de praktijk betalen de belastingcategorieën Ingezetenen (burgers), Gebouwd (bedrijven, glastuinbouw en eigen woningen) en Ongebouwd (akkerbouwers en veetelers) in Zuid-Holland nu samen al 99,99 euro per 100 euro waterschapsheffing.

Middendorp: “Die ene cent voor Natuur kan daar ook nog wel bij. Laten we nou gewoon stoppen met waterschapsbelasting op natuurterreinen. Dan komt er ook meteen een einde aan de moeizame discussie over de juiste grondslag voor de natuurheffing en hoeveel profijt natuur nou precies heeft van het waterschapswerk. Duidelijk is dat Natuur als belastingcategorie never-nooit de werkelijke kosten van het waterschap kan opbrengen. Ieder correctiepercentage ten opzicht van landbouwgrond blijft arbitrair”.