B&W beantwoordt vragen VSP over de ombouw Hoekse Lijn

Geplaatst door Westlanders.nu op 29/08/2013 18:45 - Gewijzigd op 29/08/2013 18:47

Maassluis 29.08.2013 - De fractie van de VSP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders op grond van art 51 R.v.O. over de ombouw van de Hoekse Lijn. Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

1. Wat voor zeggenschap heeft de gemeenteraad in de beslissing over de locatie van het derde station?

De gemeenteraad heeft middels de vaststelling van het bestemmingsplan Burgemeesterswijk in 2005 de locatie voor het nieuwe station vastgelegd. Zodra de plannen voor het station worden ingediend, zullen deze worden getoetst aan het bestemmingsplan.

2. Bent u het met de VSP eens, dat deze locatie qua parkeren niet geschikt is voor een derde station?

Nee. De in het bestemmingsplan opgenomen locatie biedt voldoende ruimte om te kunnen voorzien in de benodigde parkeervoorzieningen voor zowel auto’s als fietsen. Het benodigde aantal parkeervoorzieningen is daarbij afgeleid van de prognose van het aantal reizigers dat gebruik zal gaan maken van dit station.

3. Bent u het met de VSP eens dat de bewoners in de wijde omgeving van geplande locatie niet de dupe mogen worden van parkeerproblemen?

Ja. Daarom is het realiseren van voldoende en goed bereikbare parkeerplaatsen een uitgangspunt voor het ontwerp van de buitenruimte van het station. Over het definitieve ontwerp van de buitenruimte zal de raad worden geconsulteerd.

4. Op welke wijze gaat u deze parkeerproblematiek aanpakken en/of invullen?

Wij willen in ruime mate voorzien in de parkeervraag bij het station met een goede inrichting van de buitenruimte en verwachten daarom geen parkeerproblematiek. De inrichting van de buitenruimte bij het station wordt nu nader gedetailleerd, waarbij parkeren een prominente rol zal spelen maar bijvoorbeeld groen en verkeersveiligheid niet worden vergeten.

5. Is er of komt er overleg met de omliggende bewoners over het parkeren?

Sinds begin dit jaar (nadat in december 2012 het voorlopige projectbesluit voor de ombouw van de Hoekse Lijn was genomen) is er regelmatig overleg geweest met vertegenwoordigers van bewoners in de omgeving van het station. Dit betreft vooralsnog de VvE van de Nobeldreef en de VvE’s van de Waterwegtorens. In de tweede helft van dit jaar wordt door de projectorganisatie van de Stadsregio samen met de gemeente gestart met een intensievere communicatie over het project, onder andere door middel van voorlichtingsbijeenkomsten en een website.

6. Bent u het met de VSP eens dat de bedrijven in de binnenhaven welke afhankelijk zijn van de scheepvaart niet de dupe mogen worden van een zeer beperkte opening van de spoorbrug?

Ja. Daarom is reeds sinds het begin van het project (2008) door Maassluis (en ook door Vlaardingen, die eveneens een haven heeft) gehamerd op het belang van de brugopeningen. Vervolgens is dit aspect specifiek opgenomen en geborgd in de Bestuurlijke overeenkomst “Hoekse Lijn deel I” (artikel 12), waarover de gemeenteraad in december 2012 is geïnformeerd. Op dit moment wordt door de Stadsregio uitgebreid nader onderzoek gedaan naar de precieze effecten van de brugopeningen op de mogelijke dienstregelingen, waarbij de huidige openingstijden als basis dienen.

7. Is er overleg met de desbetreffende ondernemers, die afhankelijk zijn van de spoorbrug?

Er is nog geen overleg geweest. De belangen worden tot op heden binnen het project door de gemeente bewaakt. Nu op 10 juli jl. het definitieve projectbesluit is genomen wordt ook met deze ondernemers overleg geïnitieerd vanuit de projectorganisatie van de Stadsregio, uiteraard in samenspraak met de gemeente.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.