Beantwoording vragen D66 over vestiging Russische olieterminal Shtandart

College Maassluis

Maassluis 17.04.2014 - De fractie van D66 heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de vestiging van de Russische olieterminal Shtandart.

Het college heeft de vragen als volgt beantwoord:

Op 4 februari 2014 heeft u antwoord gekregen op de eerder gestelde vragen over de vestiging van de Russische olieterminal Shtandart. Naar aanleiding hiervan heeft u aanvullende vragen gesteld op grond van artikel 51 van het reglement van orde van de gemeenteraad.

1)     In uw antwoord stelt u dat bij de beoordeling van de aanvraag om een vergunning het uitgangspunt is dat voorschriften worden voorgeschreven die uitgaan van "de best beschikbare technieken". Voor geur houdt dit in dat een vangnetartikel wordt opgenomen waarin wordt gesteld dat geen "geur bij de woonomgeving waarneembaar mag zijn". D66 vraagt zich af of hier wel de best beschikbare technieken worden toegepast om geuroverlast te voorkomen en of de voorschriften niet te soepel zijn. Dit mede rekening houdend met cumulatie van de geur van de overige bedrijven in de naaste omgeving. Kunt u aangeven waarom er geen geurnorm op de grens van het bedrijf is gesteld. Dit moet via de best beschikbare technieken haalbaar zijn.
Kunt u nagaan of de geurnorm die door de provincie wordt gesteld overeenstemt met het provinciale geurbeleid. Kunt u ook aangeven wat wordt verstaan onder best beschikbare technieken bij explosiegevaar, geluid en de emissie van schadelijke stoffen en de mogelijke overlast c.q. gevaar hiervan voor de omgeving?


De geurvoorschriften, opgenomen in de recent gepubliceerde ontwerp-beschikking, zijn conform het geurbeleid van de Provincie Zuid-Holland en weerspiegelen de best beschikbare technieken.

De overweging hierbij is geweest dat Shtandart slechts een geringe bijdrage in de gecumuleerde geurhinder heeft. Extra maatregelen kunnen derhalve redelijkerwijs niet van het bedrijf geëist worden. Voor explosiegevaar is voor de best beschikbare technieken uitgegaan van de relevante PGS richtlijnen, voor emissies van gevaarlijke stoffen is getoetst aan de Nederlandse emissierichtlijn (Ner). Voor geluid geldt dat het bedrijf wordt gevestigd op een gezoneerd industrieterrein. Shtandart voldoet aan de voor het terrein geldende grenswaarde en het Maximaal Toelaatbaar geluidsniveau (MTG).


2)   Onder andere het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD dringen
er op aan dat in de huidige normstelling de gezondheidseffecten en dus de best beschikbare technieken onvoldoende zijn mee genomen op het aspect gezondheid en dit aangescherpt moet worden. Bent u het met genoemde instanties eens en wilt u er alsnog bij de provincie op aandringen dat het standpunt van de RIVM en GGD alsnog wordt meegenomen in de voorschriften gesteld in de (ontwerp)vergunning.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD dringen aan op een zo´n laag mogelijke emissie van risicovolle stoffen zoals bijvoorbeeld benzeen. Wij zijn het eens met dit standpunt. In het NeR geldt ook een minimalisatieverplichting vanuit gezondheidsoogpunt.  In de vergunning is daarmee rekening gehouden. Door het eisen van extra maatregelen om diffuse emissies van benzeen naar de lucht te beperken, vinden geen overschrijdingen van de streefwaarde van 1 microgram per m3 voor de immissie (concentratie van de stof  op leefhoogte) van benzeen plaats op de toetsingslocaties Landtong en Hoek van Holland.

Doordat in de vergunning uitgegaan is van de minimalisatieverplichting, is de vergunning in de lijn met de gezondsadviezen van het RIVM en de GGD. Derhalve zijn wij van mening dat het niet nodig is om dit extra onder de aandacht te brengen bij de provincie.

Volledigheidshalve merken wij op dat het bevoegd gezag, de provincie Zuid-Holland, recent de betreffende ontwerp-beschikking heeft afgegeven. Via bijgaande link kunt u kennis nemen van de ontwerp-beschikking die de DCMR Milieudienst Rijnmond namens de provincie heeft opgesteld: http://dcmr.gisinternet.nl/downloads/pdf/26/21635326.PDF

In deze ontwerp-beschikking vindt een inhoudelijke afweging plaats over de milieu- en gezondheidsaspecten waar u vragen over heeft gesteld.