Beantwoording vragen van MB over verrekening grondtransactie Merellaan

B&W Maassluis

Maassluis 13.03.2014 - De fractie van Maassluis Belang heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College over de verrekening grondtransactie aan de Merellaan.

 

Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

Bij brief van 5 maart 2014 heeft uw fractie artikel 51 vragen gesteld met betrekking tot de Verrekening grondtransactie met het bestuur van de VVE Jacob Roggeveen wooncomplex aan de Merellaan te Maassluis'. Hierbij treft u, na een algemene Inleiding op dit onderwerp, onze beantwoording aan.

Na het aangaan van de Realisatieovereenkomst Burgemeesterswijk in 2005 heeft de gemeente voor fase 1, waaronder de Waterwegtorens, gronden geleverd aan de Ontwikkelingscombinatle Burgemeesterswijk (OCB). De Stichting Maasdelta Groep en Panagro waren op dat moment de aandeelhouders van de OCB. Bij de Realisatieovereenkomst is tevens het inrichtingsplan voor het omliggende openbare gebied vastgelegd, inclusief het voet- en fietspad langs de Merellaan. Eén en ander zoals nu uitgevoerd. De OCB heeft vervolgens het bouwkavel bouwrijp gemaakt en verkocht aan Stichting Maasdelta Groep en Panagro voor de vastgoedrealisatie van de Waterwegtorens. Op dat moment is het inrichtingsplan door OCB op onderdelen niet vertaald naar de definitieve verkaveling; lees een afsplitsing van wat als openbaar gebied naar de gemeente zou moeten worden teruggeleverd.

Bij de reconstructie van de Merellaan (2008) werd door de Vereniging van Eigenaren Waterwegtorens Merellaan, inmiddels eigenaar van het bouwkavel, geconstateerd dat het voetpad op grond van de Vereniging is gelegen. Voor de duidelijkheid, dit betreft de verantwoordelijkheid van de overkoepelende hoofdvereniging. De afzonderlijke torens hebben onderverenigingen.

Vervolgens hebben OCB en de Vereniging hierover een afspraak gemaakt; zoals aan ons medegedeeld gaat het om een vergoeding van OCB aan de Vereniging van € 25.000,-. De gemeente was ten aanzien van deze afspraak geen partij, noch betrokken bij de totstandkoming daarvan.

Wel leverde de kwestie de gespreksbasis op tussen de Vereniging en gemeente als beheerder van de openbare inrichting. Deze gesprekken zijn gevoerd door een ambtelijk vertegenwoordiger vanuit de gemeente met twee vertegenwoordigers namens het bestuur, waaronder de heer van der Wees.

De gemeente heeft In 2007, in overeenstemming met de afspraken met OCB (waaronder het inrichtingsplan), een openbaar parkeerterrein aangelegd ten zuidoosten van de Willem Barentsztoren. Nadat de gemeente en de Vereniging in gesprek zijn geraakt, is gebleken dat de feitelijk situatie op meerdere onderdelen niet overeenkomt met de kadastrale situatie.

Dit heeft er toe geleld dat de ontstane situatie uitvoerig is onderzocht, hetgeen een complexe zaak is geweest. Hierbij is aanvullend geconstateerd dat een gedeelte van het parkeerterrein op grond van de Vereniging staat en dat een deel van het windscherm van de Vereniging op grond van de gemeente staat. Daarnaast was met name de exacte ligging van het ondergrondse bergbezinkbassin van belang als het gaat om de te maken beheerafspraken. Hiervan is gebleken dat deze in zijn geheel niet op gronden van de Vereniging is aangelegd.

Eind 2013 is de gemeente door een bewoner van een toren benaderd met de vraag wanneer er tot afhandeling van de vergoeding wordt overgegaan. Deze bewoner noemt in zijn correspondentie overigens een bedrag van € 40.000,-. Wij hebben in onze reactie aangegeven dat wij ten aanzien van de afspraken over de vergoeding van OCB aan Vereniging geen partij zijn. Daarbij is aangegeven dat de gemeente met het bestuur van de hoofdvereniging in overleg is over beheersafspraken van de betreffende gronden.

Na recentelijk overeenstemming te hebben bereikt met het bestuur, hebben wij op 11 maart 2014 een besluit genomen, waarna een schriftelijk voorstel aan de Vereniging wordt verzonden tot het aangaan van een beheersovereenkomst, waarmee de wederzijdse verantwoordelijkheden van partijen worden geborgd. Concreet komt dit neer op het voortzetten van het reguliere beheer, wat de gemeente al sinds oplevering van de openbare inrichting uitvoert. Wij wachten de formele reactie van de Vereniging ten aanzien van dit voorstel af.

Hieronder gaan wij verder met de beantwoording van uw vragen.

1.     Bent u op de hoogte van bet bedrag ad. € 25.000,- dat de overkoepelende Vereniging van Eigenaren in 2008 is overeengekomen met de ontwikkelingscombinatie Burgemeesterswijk (OCB) inzake vergoeding grondkosten voor het fietspad?

Zoals hiervoor verwoord zijn wij bekend met de afspraak tussen de Vereniging van eigenaren Waterwegtorens Merellaan en de Ontwikkelingscombinatie Burgemeesterswijk (OCB), hetgeen In aanloop naar ons besluit over de beheerovereenkomst nog mondeling door de OCB is bevestigd.

2.     Tijdens de onderhandelingen met de VVE was de heer van der Wees voorzitter van deze VVE. De heer van der Wees is In het dagelijks leven o.a wethouder van de gemeente Maassluis. Hier lijken conflicterende belangen op te kunnen treden. Bent u het met ons eens dat deze functies in dit proces een risico in zich dragen?

Zoals wij in onze algemene inleiding hebben aangegeven is de gemeente nooit partij geweest bij de onderhandelingen tussen de OCB en de Vereniging over de vergoeding van grondkosten.

3.      Dat dit gevaar van belangenverstrengeling absoluut vermeden dient te worden

In aanvulling op de beantwoording van vraag 2, zijn wij in zijn algemeenheid van mening dat (de schijn van) belangenverstrengeling voorkomen dient te worden.

4.      Belanghebbenden zijn tot op dit moment niet op de hoogte van de stand van zaken, dit terwijl deze zaak al 6 jaar loopt!

Wij kunnen ons voorstellen dat de door u bedoelde belanghebbenden ongeduldig worden. Echter, de wijze waarop het bestuur van de Vereniging communiceert naar de bewoners c.q. belanghebbenden van de woontorens is een zaak van de Vereniging zelf.

5.      Er is op de begroting geen bedrag van minimaal €25.000,- gereserveerd!

Het is juist dat in de gemeentebegroting geen bedrag is gereserveerd voor de vergoeding van grondkosten, aangezien het een vergoeding betreft van de OCB aan de Vereniging.

6.      Kunt u ons aangeven wanneer deze kwestie wordt opgelost?

Zoals wij hiervoor hebben aangegeven is het niet aan de gemeente om de kwestie van de vergoeding op te lossen. Wij hebben begrepen dat tussen betrokkenen is afgesproken dat de vergoeding van de OCB aan de Vereniging plaatsvindt bij het treffen van een regeling over de gronden.

Met ons voornemen om op korte termijn een beheerovereenkomst met de Vereniging aan te gaan - wat afhankelijk is van besluitvorming in de ledenvergadering van de Vereniging - kan hier door OCB invulling aan worden gegeven.