Boomveiligheidscontrole staatsbosbeheer in bos Broekpolder

Staatsbosbeheer

Vlaardingen 31.05.2018 - Staatsbosbeheer start begin juni met een boomveiligheidscontrole in de Broekpolder. In het bos in het noordwestelijke deel van de Broekpolder

staan langs wegen en paden op verschillende plekken bomen die mogelijk een risico vormen door onder andere takbreuk. Het gaat hier voornamelijk om essen die zijn aangetast door de ziekte essentaksterfte en populieren. Met de boomveiligheidscontrole wordt elke boom individueel gecontroleerd. Zieke en risicovolle bomen worden begin juni gemarkeerd en in augustus weggehaald. De boomveiligheidscontrole heeft geen invloed op de festiviteiten rondom Vlaardingen 1018.

Essentaksterfte en grote populieren

De es gaat momenteel massaal dood als gevolg van de boomziekte essentaksterfte. Deze ziekte wordt veroorzaakt door een agressieve exotische schimmel genaamd vals essenvlieskelkje. Zieke bomen kunnen op onvoorspelbare momenten takken verliezen of spontaan omvallen. In de Broekpolder is 80% van de essen zwaar aangetast, met een hoge prioriteit deze weg te halen. Ook staan op een aantal plekken langs de paden grote populieren waar regelmatig takken uitbreken. De boomveiligheidscontrole zal uitwijzen welke bomen weggehaald moeten worden.

Stippen op bomen

Eerder heeft de gemeente Vlaardingen de bomen in het zuidelijk en oostelijk deel van de Broekpolder laten controleren. Nu is in overleg met de gemeente, Federatie Broekpolder en Staatsbosbeheer besloten om ook in het noordwestelijke deel een boomveiligheidscontrole uit te laten voeren. De bomen die niet kunnen blijven staan worden begin juni gemarkeerd met een oranje of witte stip, dit noemen we blessen. Een oranje stip (of streep) betekent dat de boom wordt weggehaald, een witte stip betekent dat de boom gesnoeid moet worden. Staatsbosbeheer gaat zorgvuldig te werk om schade aan flora en fauna tijdens de werkzaamheden te voorkomen.

Werkzaamheden augustus

In augustus worden de gebleste bomen weggehaald of gesnoeid. De duur van de werkzaamheden is afhankelijk van de hoeveelheid bomen die moet worden weggehaald en de bodemomstandigheden. Bij een te natte bodem kan het werk worden uitgesteld, daarom worden de bomen in de zomer weggehaald. Tijdens de werkzaamheden worden sommige wandel- en fietspaden tijdelijk afgesloten. Ook de ATB-route kan tijdelijk worden afgesloten en omgeleid. Dit wordt ter plaatste aangegeven. Na de werkzaamheden worden de wegen en paden waar nodig zo snel mogelijk weer hersteld.

Herinrichting

Het bos in de Broekpolder bestaat uit duidelijk te onderscheiden vakken met steeds één dominante boomsoort, voornamelijk populieren en essen. Staatsbosbeheer streeft naar een gevarieerd bos, dat niet alleen aantrekkelijk oogt, maar ook gezonder en natuurlijker is. Er ligt een saneringsopgave voor het gebied en er wordt gewerkt aan een nieuwe inrichtingsschets voor de gehele Broekpolder. Staatsbosbeheer wacht met het omvormen naar een gevarieerder bos totdat er meer bekend is over deze plannen. Na de herinrichting heeft het bos in de Broekpolder een natuurlijker verloop richting het gebied ‘de Ruigte’, en vormt het meer één geheel.

 

Een toekomstbestendige Broekpolder

 

De komende jaren wordt door verschillende partijen hard gewerkt om de Broekpolder nog verder te verbeteren. Het archeologisch erf wordt uitgebreid, grond wordt gesaneerd, bos wordt omgevormd en de recreatiemogelijkheden worden verbeterd. We doen ons best om eventuele overlast tot een minimum te beperken. Samen werken we aan een beter beleefbare Broekpolder voor iedereen.