Coalitieakkoord Maassluis gepresenteerd

Gemeente Maassluis

Maassluis 18.05.2018 - Investeren in een duurzame toekomst, investeren in een aantrekkelijke en levendige stad. Een stad waar de cultuur en evenementen

verder wordt versterkt, een stad met goede sportvoorzieningen en een mooie openbare ruimte. Een stad waar ruimte is om van elkaar te verschillen, waar we betrokken zijn bij elkaar en goed zorgen voor wie extra ondersteuning nodig heeft. En investeren in de toekomst van Maassluis: in goed onderwijs, duurzaamheid en passende woningbouw voor iedereen.

Dat zijn enkele hoofdpunten uit het coalitieakkoord dat vrijdag 18 mei door CDA, VVD, PvdA en D66 is gepresenteerd. Vier thema’s staan hierin centraal:

Duurzaamheid

,,Om Maassluis een echt duurzame stad te maken, moeten we snel investeren. Duurzaamheid is een breed begrip en omvat kleine, concrete maatregelen tot meer ingrijpende veranderingen. De duurzaamheidsopdracht is van ons allemaal: bedrijven, instellingen en inwoners. Samen kunnen we meer bereiken en daarom willen we enthousiasme voor duurzaamheid vergroten en maatregelen stimuleren en ondersteunen.’’

Sociale cohesie

,,Een Maassluis waarin we omzien naar elkaar, waarin we elkaar kennen en elkaar helpen als het nodig is. Een stad waar er ruimte is om van elkaar te verschillen, maar waar dat niet leid tot verdeeldheid. Dat is waar we naar streven. Want wat je opleiding, inkomen, geloof, seksuele voorkeur of leeftijd ook is: iedereen telt volwaardig mee. Daarom bouwen we gemengde wijken, bestrijden we kansenongelijkheid en willen we de sociale cohesie de komende jaren vergroten.’’

Ouderen

,,We worden gemiddeld ouder, het aantal senioren neemt de komende jaren toe en we blijven langer zelfstandig wonen. Dit zijn mooie ontwikkelingen die nieuwe vraagstukken en uitdagingen kennen. We willen zorgen dat alle Maassluizers waardig ouder kunnen worden en zich onderdeel blijven voelen van de samenleving. Het verminderen van eenzaamheid, goede zorg en voldoende levensloopbestendige woningen zijn hierbij enkele belangrijke opdrachten.’’ 

Jeugd en jongeren

,,Iedere kind verdient de beste start. De komende jaren gaan we extra investeren in onderwijs en goede ondersteuning. We zetten in op gelijke kansen en zorgen dat talenten worden ontdekt en ontplooid. We gaan hierom investeren in onderwijs en zorg maar ook in de aantrekkelijkheid van de stad voor jongeren. Dit betekent onder meer dat we moeten zorgen dat Maassluis ruimte biedt aan jongeren die hier opgroeien en op zichzelf willen gaan wonen.’’

 Het akkoord is niet tot op de komma dichtgetimmerd, daarvoor verandert de wereld te snel. Daarbij heeft de nieuwe coalitie nadrukkelijk niet alleen de eigen speerpunten in het akkoord opgenomen. Van tevoren is advies gevraagd aan adviesraden zoals de Culturele Raad Maassluis, de Maassluise Sport en Recreatieraad en de Adviesraad Samenlevingszaken: welke punten vinden zij nu belangrijk?

Datzelfde geldt voor de partijen die geen deel uitmaken van de coalitie. Uiteindelijk zijn veel van deze punten opgenomen in het akkoord ‘Samen Maassluis: investeren in een duurzame toekomst’

Naast het coalitieakkoord zijn ook de kandidaat-wethouders gepresenteerd, in aanwezigheid van burgemeester Haan. In de portefeuille van de burgemeester zitten onder meer openbare orde en veiligheid, personeel en organisatie, stadspromotie, communicatie en dienstverlening.

Corine Bronsveld-Snoep is onder meer verantwoordelijk voor (jeugd)zorg, het wijkteam, cultuur en lokaal armoedebeleid. Zij is verder coördinerend wethouder ouderen.    

Gerard van der Wees is onder meer verantwoordelijk voor financiën, duurzaamheid en economie, sport en recreatie. Hij is verder coördinerend wethouder duurzaamheid.  

Sjoerd Kuiper is onder meer verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, werk en inkomen en sociale cohesie. Hij is verder coördinerend wethouder sociale cohesie    

Fred Voskamp is onder meer verantwoordelijk voor stedelijk beheer, verkeer en (openbaar) vervoer, onderwijs en jeugd. Hij is verder coördinerend wethouder jeugd.    

In de raadsvergadering van dinsdag 29 mei debatteert de raad over het nieuwe coalitieakkoord. Daarna komt de benoeming van de kandidaat-wethouders aan de orde.