College beantwoordt vragen over verkeersveiligheid in Maassluis

B&W Maassluis

Maassluis 04.03.2014 - De fractie van PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de verkeersveiligheid in en rond de Vertowijk, de Tulpstraat en het centrum.

Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

  1. 1.         Bij verschillende commissie- en raadsvergaderingen heeft de PvdA gevraagd om plannen om de route P.C. Hooftlaan – Lange Boonestraat en Wagenstraat verkeersveiliger te maken. U heeft toegezegd daar naar te kijken. Hoe staat het daarmee? Wat zijn de mogelijkheden om de snelheid te verlagen? Zijn er opties uitgewerkt om mogelijk het doorgaand verkeer te ontmoedigen of te verhinderen (terwijl de buslijn wel door kan rijden) om zo de wegen vooral te benutten voor bestemmingsverkeer in plaats van doorgaand verkeer?

Een belangrijk uitgangspunt bij het ontwikkelen van plannen voor de Centrumroute is de relatie met de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied rond de Vlietlocatie-Sluispolder-west. Ook een eventuele verplaatsing van de weekmarkt, de uitwisselbaarheid in het gebruik van de parkeercapaciteit in het centrum en de functie en inrichting van het plein bij de Imanuelkerk maken hiervan deel uit. Integratie van deze aspecten met de ruimtelijke ontwikkelingen achten wij noodzakelijk om tot een afgewogen voorstel met betrekking tot de centrumroute te komen.

  1. 2.         Afgelopen jaren zijn er een aantal ongevallen geweest op de PC Hooftlaan. Kunt u een overzicht leveren van de afgelopen 5 jaar met daarbij de oorzaak, schade, eventuele verwondingen op het traject P.C. Hooftlaan, Lange Boonestraat en Wagenstraat?

De registratiegraad van verkeersongevallen is de laatste jaren op landelijke niveau verslechterd. Vooral waar het ongevallen betreft met uitsluitend materiële schade (UMS). De volledigheid van de ongevalgegevens is dan ook niet gegarandeerd.
De registratie loopt tot en met 2012. Over de gegevens voor 2013 verwachten wij in de loop van het 2e kwartaal te kunnen beschikken.
In de volgende tabel zijn de geregistreerde ongevallen voor het door u genoemde traject weergegeven.

Jaar

totaal ongevallen

slachtoffer ongevallen

ziekenhuis ongevallen

overige gew. ongevallen

UMS ongevallen

2008

1

0

0

0

1

2009

2

1

1

0

1

2010

6

4

2

2

2

2011

2

2

1

1

0

2012

2

2

1

1

0

Totaal

13

9

5

4

4

 

 

 

 

De geregistreerde oorzaken van deze ongevallen zijn in de volgende tabel weergegeven.

Oorzaak

totaal ongevallen

slachtoffer ongevallen

ernstige ongevallen

ziekenhuis ongevallen

overige gew. ongevallen

UMS ongevallen

Niet ingevuld

1

1

0

0

1

0

Geen voorrang verlenen

3

2

1

1

1

1

Foutieve rijbaan/weghelft

2

2

1

1

1

0

Geen doorgang verlenen

4

4

3

3

1

0

Macht over stuur verliezen

1

0

0

0

0

1

Negeren rood licht

1

0

0

0

0

1

Onwel worden/ziekte

1

0

0

0

0

1

Totaal

13

9

5

5

4

4

 

  1. 3.         Ons viel op dat de parkeervakken langs de P.C. Hooftlaan tot aan de zebrapaden zijn aangelegd, waardoor overstekende mensen, maar vooral kinderen (ook op de woon-schoolroutes) slecht zichtbaar zijn voor het (auto)verkeer op de P.C. Hooftlaan. Kinderen gaan ‘schuil’ achter de geparkeerde auto’s. Zijn er normen voor de zichtlijnen bij zebrapaden en wordt daaraan voldaan? Ziet u los van de normen mogelijkheden om die oversteken veiliger vorm te geven?

Op een tweetal plaatsen langs de P.C. Hooftlaan zijn de parkeervakken aangelegd tot aan het zebrapad. De parkeersituatie heeft mede geleid tot de keuze voor deze oplossingen. Daarbij is het uitgangspunt geweest dat voetgangers zich opstellen aan de rand van de rijbaan waardoor er voldoende zicht is voor zowel de voetganger als de automobilist. Wij zullen het zicht van zowel voetganger als automobilist op deze plaatsen verbeteren en daarmee de veiligheid te vergroten door het waar nodig opheffen van één parkeervak per oversteek.

  1. 4.         Veel bewoners hebben klachten over het gebrekkige overzicht voor het verkeer vanuit de zijstraten van de P.C. Hooftlaan. Het verkeer is niet goed te zien (ook vanwege de geparkeerde auto’s) en/of auto’s moeten zo ver oprijden dat ze het fietspad blokkeren. Ziet u mogelijkheden om die situaties overzichtelijker te maken?

Veel verkeerssituaties in de binnenstad zijn een compromis van wensen met betrekking tot de parkeersituatie versus de verkeersveiligheid. De fietser wordt het liefst een eigen verkeersruimte geboden, de geparkeerde auto moet voldoende ruimte krijgen, de voetganger moet een veilige oversteek worden geboden. Oplossingen waarbij aan alle geldende richtlijnen wordt voldaan zijn, binnen de ruimte die de P.C. Hooftlaan biedt, eenvoudigweg niet mogelijk. Daarom moet en is in deze situatie gezocht naar en gekozen voor een optimum waarbij zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan het een zonder teveel of onacceptabel afbreuk te doen aan het ander. Het kiezen voor optimaal zicht vanuit de zijstraten zou ten koste gaan van de vrijliggende fietspaden en een fors deel van de beschikbare parkeercapaciteit.

  1. 5.         De Arthur van Schendelstraat is een drukke weg met aan beide zijde parkeerplaatsen, veel autoverkeer vanaf het parkeerterrein en de voorzieningen in de binnenstad. Formeel is het een 30 km/h gebied, maar bewoners wijzen erop dat er vaak veel te hard wordt gereden. Ziet u mogelijkheden om de snelheid daar omlaag te krijgen?

Dergelijke signalen hebben ons nooit bereikt, wat niet wegneemt dat de mogelijkheden tot te hard rijden in deze straat wel aanwezig zijn. Bij de inrichting van de 30 km gebieden zijn aan de bewoners voorstellen gedaan voor de inrichting van de straat. Ook hierbij zijn door de bewoners geen wensen geuit met betrekking tot extra snelheidsbeperkende maatregelen. Het is mogelijk om, door de aanleg van een verkeersdrempel ter hoogte van de Landstraat, de snelheden in de A. van Schendelstraat te beperken. Wij zullen op het moment van onderhoud aan de straat de bewoners een voorstel daartoe voorleggen.

 

  1. 6.         Op de P.C. Hooftlaan zien we vooral ook veel scholieren van en naar het Reviuslyceum aan de verkeerde kant van de weg fietsen, omdat dit korter, sneller of veiliger is. Automobilisten zijn zich er soms niet van bewust, waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan. Ziet u mogelijkheid om dit aspect mee te nemen in plannen voor het veiliger maken van de weg?

Het aan de verkeerde kant van de weg fietsen doet zich niet alleen op de P.C. Hooftlaan voor maar, zij het soms in meer en soms in mindere mate, op alle vrijliggende fietspaden in Maassluis. Op sommige trajecten lijkt dit gedrag daadwerkelijk bij te dragen aan een kortere en/of subjectief veiliger route, op andere trajecten is dit gedrag meer ingegeven door gemakzucht. Omdat dit gedrag, zoals ook u aangeeft, kan leiden tot gevaarlijke situaties op kruispunten zijn wij niet zonder meer voorstander van het legaliseren van dit gedrag. Waar de situatie dit toestaat willen wij het  faciliteren van het gebruik van fietspaden in twee richtingen overwegen. Wij zullen dit aspect ook bij de plannen waar in uw vraag 1 op wordt gedoeld, betrekken.

  1. 7.         Volgens recente brieven van de minister van Infrastructuur en Milieu betekent het bord woonerf dat er stapvoets, maar maximaal 15 km/h mag worden gereden. Ziet u mogelijkheid om een onderbord te bevestigen in die wijken met woonerven? Of ziet u mogelijkheid om via een informatiecampagne dat onder verkeersdeelnemers in Maassluis duidelijk te maken en daarna ook in te zetten op handhaving?

Wij zijn inmiddels begonnen met het voorzien van de in de gemeente geplaatste borden “Erf” (G6 van bijlage 1 van het RVV 1990) van een stikker met de aanduiding 15 km/h.

  1. 8.         Een aantal bewoners in de Vertowijk klagen nog steeds over de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer en de snelheid van dat verkeer over de Lijnbaan, vooral tijdens spitstijden. Heeft u cijfers van die verkeerstromen? Zijn er bij de nieuwe weginrichting na vervanging van de riolering ook aanvullende maatregelen genomen om de snelheid omlaag te krijgen? Zo ja, welke?

Meten is weten. Wij hebben op dit moment geen goed beeld van de verkeersafwikkeling op de Lijnbaan. Wij zijn voornemens om metingen te verrichten naar de aard, omvang en snelheden van het verkeer op de Lijnbaan. Aan de hand van de resultaten hiervan zullen wij ons buigen over de noodzaak en de aard van eventueel te treffen extra maatregelen.

  1. 9.         Bewoners van de Tulpstraat en Weverskade hebben al jaren klachten over het verkeer van ouders die kinderen afzetten en ophalen bij de scholen aan de Weverskade. Die veroorzaken rondom schooltijd parkeeroverlast, maar leveren vooral gevaarlijke situaties op omdat ze erg hard door de wijk rijden na het afzetten van kinderen. Ziet u mogelijkheden om dat verkeer te beperken en/of de snelheid door deze krappe straten te verlagen tot stapvoets?

De woonwijk Weverskade e.o. is aangewezen en ingericht als “erf”. De wijze van fundering van de woningen in deze wijk legt echter beperkingen op aan de aard van de maatregelen gericht op het beperken van de snelheden. In het bijzonder verkeersdrempels kunnen trillingen in de woningen veroorzaken met schade als mogelijk gevolg. Het verder verlagen van de snelheden in de wijk achten wij niet mogelijk. Wij merken daarbij op dat de huidige inrichting van de wijk structureel hoge snelheden niet toestaat. Wel zullen wij, zoals ook in ons antwoord op uw vraag 7 hebben aangegeven, de borden G6 in de wijk voorzien van stikkers met daarop de wettelijk toegestane snelheid. Daarnaast zullen wij tijdens de schooltijden controles doen uitvoeren op het weggedrag op de Narcisstraat, Weverskade en de Tulpstraat.

  1. 10.     In de Vertowijk spraken we ook bewoners die erg verbaasd waren over het feit dat plotseling op een van de voetpaden voor de woningen aan de Weverij opeens borden ‘voetpad’ zijn geplaatst, terwijl er geen noodzaak toe lijkt te zijn. Dat lijkt maar voor een stukje voetpad te zijn gedaan, terwijl in de hele wijk paden met dezelfde status liggen. Op basis van hoeveel klachten is dit gedaan? Is dit in overeenstemming met de wegenverkeerswet? Hoeveel heeft het plaatsen van deze 5 borden gekost? Kunt u onderbouwing geven waarom dit zo is gedaan?

Ons hebben meerdere klachten bereikt over het feit dat fietsers en bromfietsers regelmatig via dit pad rijden. Het pad maakt deel uit van het erfregime dat in de Vertowijk van toepassing is. Op basis van dit regime zouden (brom)fietsers van dit pad gebruik mogen maken. Binnen de wijk is dit pad echter specifiek bedoeld als voetpad. Om nu het oneigenlijk gebruik van het pad te voorkomen is de functie van het pad met borden “Voetpad” (G6 van bijlage 1 van het RVV 1990) benadrukt. De aanduiding is in overeenstemming met het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. De exacte kosten voor het leveren, monteren en plaatsen van de borden zijn niet bekend. Op basis van een schatting lijken deze in de orde van grootte van enkele honderden euro’s te liggen.

Wij vertrouwen er op u met het vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.