College hoogheemraadschap van Delfland geïnstalleerd

HH Delfland

Delfland 21.05.2019 - Het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland is op 20 mei benoemd door de Verenigde Vergadering.

Op 21 mei werden in een constituerend beraad de portefeuilles verdeeld.  

Vlnr: Peter Ouwendijk, Piet-Hein Daverveldt, Manita Koop, Ruud Egas, Marcel Belt, Pieter Janssen

Het college is vanaf 20 mei als volgt samengesteld:

• Piet-Hein Daverveldt, Dijkgraaf
• Peter Ouwendijk, Hoogheemraad voor Waterveiligheid en Financiën, 1e loco
• Marcel Belt, Hoogheemraad voor Waterkwaliteit, 2e loco
• Manita Koop, Hoogheemraad voor Waterkwantiteit, 3e loco
• Ruud Egas, Hoogheemraad voor Waterketen, 4e loco
• Pieter Janssen, secretaris-directeur 

De portefeuille van Dijkgraaf Daverveldt omvat Algehele coördinatie, Voorzitter Verenigde Vergadering en dagelijks bestuur, Bestuurlijke samenwerking en bestuurlijke vernieuwing, Crisisbeheersing, Organisatie, Coördinatie digitalisering, Coördinatie omgevingswet, Toezicht en handhaving en Innovatie. 

De portefeuille van Hoogheemraad Ouwendijk omvat Planning- en Controlcyclus, Financieel beleid, Waterkeringen (inclusief kust), Hoogwaterbeschermingsprogramma / projectoverstijgende verkenningen kabels en leidingen, Coördinatie waterbewustzijn en Vastgoed. 

De portefeuille van Hoogheemraad Egas omvat Zuivering, riolering en slibverwerking, Grondstoffen, Coördinatie programma circulair, Coördinatie programma energietransitie en de Blankenburgtunnel. 

De portefeuille van Hoogheemraad Belt omvat Ecologische en chemische waterkwaliteit (inclusief kaderrichtlijn water), Coördinatie biodiversiteit, Zwemwater en lokaal water, Recreatief medegebruik (inclusief vaarwegbeheer), Zoet water, Watervisie en Internationaal. 

De portefeuille van Hoogheemraad Koop omvat Peilbeheer (inclusief kunstwerken), Grondwater en bodemdaling, Coördinatie klimaatadaptatie en hemelwater en Cultureel erfgoed. 

Dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt: “Ik heb ontzettend veel zin om met deze nieuwe ploeg aan de slag te gaan. We hebben in de Verenigde Vergadering mooie ambities vastgelegd die we samen waar zullen maken.”