College Maassluis beantwoord vragen over Oranjewijk en het Hoofd

College Maassluis

Maassluis 04.05.2018 - De fractie van PvdA Maassluis heeft onlangs vragen gesteld aan het college inzake de situatie in de Oranjewijk en het Hoofd.

Het college heeft die als volgt beantwoord.

Onlangs was de PvdA op wijkbezoek in de Oranjewijk en op het Hoofd. Tijdens dit wijkbezoek hebben ze met veel bewoners van de wijk gesproken over de woon- en leefomgeving en andere zaken die in de stad spelen. De meeste bewoners wonen zeer naar hun zin.

Naar aanleiding van ons wijkbezoek hebben we een aantal vragen.

1.De stoepen in de Frederik Hendrikstraat zijn slecht qua bestrating, met veel wortelopdruk en andere onregelmatigheden. Ook is er veel zwerfvuil aanwezig. Kunt u zorgen dat die stoepen weer recht worden getrokken en er een extra schoonmaakronde wordt gedaan?

Na Pasen gaat een aannemer aan de slag met de wortelopdruk en andere straatwerkzaamheden. De schoonmaakronde wordt meegenomen in het dagelijkse veegprogramma voor heel Maassluis.

2. Vanuit de Oranjewijk gaan veel voetgangers (ook leerlingen) over de Julianalaan naar school, de winkels en andere voorzieningen in Sluispolder Oost. Enkele bewoners uit de Oranjewijk vroegen of er een zebrapad over de Julianalaan kan worden gelegd, zodat de voetgangers veiliger kunnen oversteken. Kunt u daar een zebrapad realiseren?

Op de Prinses Julianalaan is een gefaciliteerde oversteek aanwezig ter hoogte van de Laan 1940-1945. Een oversteek dient zodanig te zijn ingericht dat het de oversteekbaarheid ook daadwerkelijk vergroot, bijvoorbeeld door het aanbieden van een oversteek in 2 etappes (middenberm) of het aanbrengen van snelheid remmende maatregelen. De beperkte ruimte en het feit dat het een dijklichaam betreft, maakt dat een dergelijke voorziening bij het Julianaplantsoen niet kan worden gemaakt. Het aanleggen van sec zebrapad markering wordt niet voorgestaan. Het verbeteren van de overzichtelijkheid van de oversteeklocatie is op verzoek van de bewonerscommissie al verbeterd. 

Om het oversteken voor de voetgangers overzichtelijk en makkelijker te maken, is de mogelijkheid om je te kunnen opstellen aan de Julianaplantsoenzijde vergroot. Ook zijn er kanalisatiestrepen aangebracht om het verkeer op de Prinses Julianalaan te attenderen op het overstekende langzame verkeer.

3. Van bewoners in de Oranjewijk horen we klachten over jongeren die overlast veroorzaken voor omwonenden in en rondom de nieuwe speeltuin en het parkeerterrein achter de fietsenstalling. Het betreft geluidsoverlast (scooters, muziek, schoppen tegen hekken en speeltoestellen) vaak tot 01:00 in de nacht, vernielingen en vervuiling door etensresten, verpakkingsmateriaal etc. Welke maatregelen heeft u ondernomen om de overlast te bestrijden? Kunt u daar extra controle door politie en toezicht en handhaving op zetten om de overlast te bestrijden?

Op verzoek van omwonenden hebben wij op 6 maart 2018 besloten dat in de speeltuin bij het Julianaplantsoen een bordje wordt geplaatst waarop wordt aangegeven dat ogv art. 461 Wetboek van Strafrecht verboden is tussen 21.00 en 07.00 uur zich op te houden in de speeltuin. Dit zal door de politie en Handhaving & toezicht worden gecontroleerd en gehandhaafd.

4. Parkeren op het Hoofd is en blijft een knelpunt, de wijk is immers gebouwd in de tijd dat er nog bijna geen auto's waren. Bewoners begrijpen dat ook best. We hebben begrepen dat er twee bewonersavonden (maart en augustus) over nieuwe parkeervoorzieningen zijn geweest, waarop veel commentaar op de plannen is geweest. Daarna is het stil gebleven. In welk stadium verkeren deze plannen nu? Wanneer verwacht u de bewoners een aangepast plan te presenteren? Houdt u daar rekening met de wensen om ook bedrijfsbusjes te parkeren langs de Burgemeester De longhkade? Wanneer wordt de gemeenteraad over deze plannen geïnformeerd?

In 2017 zijn, zoals u stelt, twee inloopavonden gehouden over plannen voor de herinrichting van de Burg. De Jongkade en de Burg. Van der Lelykade. Het parkeren van de lage kade wordt hierbij verplaatst naar o.a. de hoge kade. Door diverse bewoners zijn bij de inloopavonden vragen gesteld, of het aantal parkeerplaatsen in de nieuwe situatie wel voldoende is en over de situering ervan. Voor de parkeerbehoefte is eind 2017 een parkeertelling uitgevoerd. Naar verwachting zal voor de zomer een op de parkeerbehoefte en bewonersvragen aangepast plan door het college vastgesteld worden, waarna dit ook aan de bewoners zal worden gepresenteerd. U wordt door de griffie op de hoogte gesteld van bewonersinformatie-avonden.

5. Bewoners aan de Burgemeester Van der Lelykade klagen over het parkeren buiten de parkeervakken en deels op de stoep, pal voor het uitzicht van de bewoners en met een versmalling van de weg tot gevolg. Bewoners melden ons dat er sprake is van gedoogbeleid. Klopt dat? En kunt u toezeggen dat de normale verkeersregels weer worden toegepast zodat de wegen goed bereikbaar zijn voor grotere voertuigen zoals brandweerwagens?

Er is geen gedoogbeleid.

6. 's Nachts parkeren op het parkeerterrein bij de veerpont durven veel bewoners van het Hoofd niet, omdat ze de indruk hebben dat er vaak dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen. Bewoners vermoeden dat er wordt gedeald. Overigens gaat dat ook op voor het parkeerterrein bij metrohalte Maassluis centrum. Kent u die signalen en kunt u extra inzetten op toezicht door politie?

Dergelijke klachten worden onder de aandacht van de politie gebracht. 

7. Zowel in de Oranjewijk als op het Hoofd hebben bewoners zorgen over de bebouwing van de Kade, vanwege de effecten op het verkeer. We merken dat bewoners niet zijn geïnformeerd over de door de raad gevraagde onderzoeken naar betere ontsluiting, waaronder de tunnel voor personenwagens. Kunt u de betrokken omwonenden (Hoofd, Oranjewijk, en bewoners rond Havenplein) informeren en betrekken bij de verkeerskundige plannen over de nieuwbouw op de Kade?

Er komt een vervolgstudie voor de verkeersontsluiting voor De Kade. Hoe de verkeersontsluiting er uitkomt te zien is nog niet bekend. Als de plannen concreter worden zullen de bewoners worden geïnformeerd.

8. Jaren geleden is er regeling gemaakt voor de bewoners van het Hoofd waarbij zij een speciale ontheffing kregen om — wanneer de Deltaweg vast staat als lange rijen voor de veerpont staan- over het fietspad te rijden om toch thuis te kunnen komen. Bewoners die er korter wonen weten er niet van en hebben geen ontheffing gekregen. Wie is daarvoor verantwoordelijk en wordt deze ontheffing nog wel verstrekt aan de nieuwe bewoners van de wijk?

Voor de bewoners van de wijk het Hoofd gold geen speciale ontheffing maar was een regeling afgesproken. In een overleg met de bewonerscommissie en de wijkagent is afgesproken dat het bord fietspad door de politie wordt dichtgeklapt waardoor bewoners over het fietspad van de Deltaweg kunnen rijden. Door middel van een kaart achter het raam wordt duidelijk dat het om bewoners gaat. De gemaakte afspraken zijn nooit officieel vastgelegd en het gaat om oude afspraken die nu niet meer worden nageleefd.

9. Als er hoge waterstanden worden verwacht past de gemeente een goed protocol toe: vanaf dat moment wordt gecommuniceerd via de website, twitter, facebook en worden de slagbomen op de Burg. De Jonghkade gesloten. Bewoners merken echter op dat na afloop er soms veel vuil aan blijkt gespoeld op de kade en dat ook na herhaaldelijke verzoeken er niet wordt schoongemaakt na hoogwater. Kunt u een inspectie of veegronde opnemen in het hoogwater protocol, op het moment dat de slagbomen weer omhoog gaan?

In het hoogwaterprotocol zal worden opgenomen dat als de slagbomen weer omhoog gaan er een inspectie of een veegronde komt.

Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders van/Maassluis,